Polska

Cygro

Cygro® 10G / Cygro® 1% Maduramycyna amonu alfa (10 g/kg)

Dodatek paszowy - kokcydiostatyk

DODATEK PASZOWY - KOKCYDIOSTATYK

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Dodatek paszowy do podawania wraz z paszą dla zwierząt.

Rozwiń wszystkie
 • Maduramycyna amonu alfa (10 g/kg).

  Zawiera również sól sodową karboksymetylocelulozy (E 466) i dwuwodny siarczan wapnia (E 516).

 • Instrukcja stosowania:
  Cygro® jest stosowany w celu zapobiegania kokcydiozie wywoływanej przez Eimeria spp.

  Do stosowania tylko u niżej wymienionych gatunków zwierząt

  Zdjęcie przedstawiające etykietę produktu cygro

 • Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

  Zwroty określające środki ostrożności:
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Unikać wdychania pyłu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia: Może dochodzić do tworzenia się łatwopalnych pyłów.

  Instrukcja sporządzania paszy:
  Produkt powinien być włączany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy dokładnie wyczyścić wszystkie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzaniem innej paszy/premiksu.

  Warunki przechowywania i trwałości:
  Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem. Należy dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Cygro® może być przechowywane przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Cygro® zachowuje trwałość do 6 miesięcy w premiksach oraz 4 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, o ile są przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C.

  Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
  Niebezpieczne dla koniowatych.

  Ten dodatek paszowy zawiera jonofor: jednoczesne stosowanie z paszami zawierającymi niektóre substancje lecznicze (np. tiamulina) jest przeciwwskazane. Maduramycyny amonu alfa nie można mieszać z innymi kokcydiostatykami.
  Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

 • Zoetis Belgium SA
  Mercuriusstraat 20
  1930 Zaventem
  BELGIA
  aBE101766