Polska

Ampiclox L.C.

Ampiclox L.C., (75 mg + 200 mg)/3 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina dowymieniowa

Rozwiń wszystkie
 • Ampicylina (w postaci ampicyliny sodowej) 75 mg (79,72 mg)/3 g
  Kloksacylina (w postaci kloksacyliny sodowej) 200 mg (218,35 mg)/3 g

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Kliniczne postacie mastitis u krów w okresie laktacji, wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na działanie antybiotyków zawartych w preparacie.

  Przeciwwskazania
  Nadwrażliwość na antybiotyki b-laktamowe.

  Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po ich podaniu parenteralnym, po przypadkowym dostaniu się do dróg oddechowych, spożyciu oraz kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i  odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może w niektórych przypadkach być poważna.

  Osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecano unikanie kontaktu z tego rodzaju substancjami, nie powinny mieć kontaktu z tym preparatem.

  Należy bardzo ostrożnie postępować z produktem, podejmując wszelkie zalecane środki ostrożności, by uniknąć przypadkowego narażenia na działanie preparatu.

  Jeśli w wyniku przypadkowego kontaktu z produktem rozwinęły się objawy takie jak wysypka na skórze, należy skonsultować się z lekarzem medycyny pokazując mu opakowanie produktu lub ulotkę informacyjną. Obrzęk twarzy, ust, okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.

  Należy umyć ręce po zastosowaniu preparatu.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Nie obserwowano.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Produkt może być stosowany w okresie ciąży i w trakcie całego okresu laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nieznane.

  Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Preparat podaje się dostrzykowo w ilości jedna tubostrzy­kawka na ćwiartkę wymienia. Schemat stosowania obejmuje trzykrotne podanie w odstępach, co 12 godzin. Przed podaniem należy dokładnie zdoić leczoną ćwiartkę wymienia i zde­zynfekować strzyk. Do każdej tubostrzykawki dołączona jest chusteczka nasączona środkiem dezynfekcyjnym. Po podaniu preparatu należy delikatnie wymasować strzyk w kierunku zatoki mlekowej.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli niezbędne
  Ampicylina i kloksacylina charakteryzują się bardzo niską toksycznością i są substancjami bardzo dobrze tolerowanymi przez zwierzęta, po ich zastosowaniu na drodze doustnej lub parenteralnej. W związku z tym nie należy oczekiwać efektów ubocznych po przypadkowym przedawkowaniu.

  Okres (-y) karencji
  Tkanki jadalne: 7 dni
  Mleko: 70 godzin

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwinfekcyjne do stosowania ogólnego. Antybiotyki do stosowania dowymieniowego. Antybiotyki beta-laktamowe do stosowania dowymieniowego, penicyliny. Penicyliny o szerokim spektrum. Ampicylina, połączenia ampicyliny.
  Kod ATCvet: QJ51CA51

  Właściwości farmakodynamiczne
  Ampicylina i kloksacylina są półsyntetycznymi penicylinami o działaniu bakteriobójczym. Mechanizm ich działania, podobnie jak innych antybiotyków b-laktamowych, polega na zaburzaniu syntezy ściany komórki bakteryjnej. Szerokie spektrum działania soli sodowych ampicyliny i kloksacyliny obejmuje bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne najczęściej wywołujące mastitis u bydła (np. Streptococcus dysgalactiae, Str. uberis, Str. agalactiae, wrażliwe gatunki Staphylococcus spp. (w tym szczepy produkujące penicilinazę), Corynebacterium spp., E. coli).

  Właściwości farmakokinetyczne
  Po podaniu dowymieniowym ampicylina i kloksacylina osiągają wysoki poziom w tkankach wymienia i tylko w niewielkim stopniu przechodzą do krwi. Substancje czynne preparatu Ampiclox L.C. pozostają głównie w tkankach wymienia i są wydalane głównie w mleku w ciągu 48 godzin od ostatniego podania.

  Po podaniu dowymieniowym poziom ampicyliny i kloksacyliny w tkankach wymienia, 12 godzin po podaniu ostatniej dawki, wynosił odpowiednio 0,47 mg/kg oraz 2,12 mg/kg, ale po 24 godzinach od podania ostatniej dawki spadał znacznie poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozostałości (0,3 mg/kg) we wszystkich tkankach jadalnych włączając w to tkanki wymienia, tkankę tłuszczową, mięśnie, wątrobę i nerki.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Butylohydroksyanizol
  12-Hydroksystearyna              
  Olej arachidowy oczyszczony

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane.

  Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)
  18 miesięcy dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Tubostrzykawka dowymieniowa z LDPE z osłoną kaniuli zawierająca 3 g zawiesiny, pakowana po 12 lub 24 sztuki w tekturowe pudełko.

  Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego   produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa