Polska

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa (w dalszej części dokumentu: „Zoetis”) obsługuje witrynę internetową www.zoetis.com.pl. W trakcie obsługi witryny internetowej firma Zoetis gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu udostępnienia witryny internetowej użytkownikowi. Dane osobowe użytkowników są zawsze przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z tym zamierzonym celem.

Dane osobowe gromadzone przez firmę Zoetis

Informacje gromadzone od użytkowników i cel przetwarzania ich danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zoetis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”), pod adresem ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, www.zoetis.com.pl, telefon +48/22 223 48 00, e-mail: warsaw.office@zoetis.com

Gromadzimy i przetwarzamy informacje śledzące użytkowników za pomocą ciasteczek i innych technologii, takie jak adres IP komputera, nazwa używanej przeglądarki internetowej, witryna, z której odwiedza nas użytkownik, aktualnie odwiedzana strona internetowa oraz data, godzina i czas trwania wizyty w witrynie. Ma na celu umożliwienie technicznej realizacji wizyty w witrynie internetowej oraz projektowania witryny www.zoetis.com.pl zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ponadto firma Zoetis gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez użytkowników w witrynie internetowej www.zoetis.com.pl, aby odbierać powiadomienia dotyczące skutków ubocznych produktów firmy Zoetis.

Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Zoetis w celach związanych z zaraportowaniem skutków ubocznych to imię i nazwisko, tytuł naukowy i informacje kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora także w celu identyfikowania i przeciwdziałania sytuacjom potencjalnie korupcjogennym oraz na potrzeby zapewnienia transparentności w zakresie interakcji Zoetis z organizacjami i przedstawicielami służby zdrowia oraz funkcjonariuszami publicznymi

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej. Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria: (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii) nasz interes prawny (np. obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku o realizację prawa, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.

W zakresie realizacji prawa do sprzeciwu, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, jeśli podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora; lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Administrator nie może przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, które to podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane są przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie [6.] powyżej w następujący sposób:

  • pisemnie na adres Zoetis Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, Polska mailowo na adres warsaw.office@zoetis.com

W stosownych przypadkach można też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych właściwym dla kraju lub regionu. Informacje kontaktowe tej osoby dostępne są na podstawie pisemnego żądania zgłoszonego pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj. w przypadku Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone.

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • nasi zewnętrzni usługodawcy, by mogli świadczyć usługi analizy danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi klienta, przeprowadzanie audytu i innych;
  • nasi zewnętrzni usługodawcy, by mogli świadczyć usługi analizy danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi klienta, przeprowadzanie audytu i innych.
  • - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Wykorzystywanie ciasteczek i innych systemów śledzenia

Ciasteczka, logi i znaczniki pikselowe to technologie wykorzystywane przez witryny internetowe firmy Zoetis do identyfikacji użytkownika, gdy użytkownik przemieszcza się między naszymi witrynami internetowymi. Przeglądarka użytkownika pozwala nam umieścić pewne informacje (identyfikatory oparte na sesji i/lub trwałe ciasteczka) na dysku twardym komputera, które identyfikują komputer używany przez użytkownika. Możemy używać ciasteczek do personalizacji witryn internetowych i śledzenia sposobu używania innych witryn internetowych firmy Zoetis.

Przeglądarka internetowa użytkownika może być ustawiona tak, aby pozwalała kontrolować, czy użytkownik zaakceptuje ciasteczka, odrzuci je, lub czy wyświetlone zostanie powiadomienie za każdym razem, gdy ciasteczka są wysyłane do użytkownika. Jeśli przeglądarka użytkownika jest ustawiona tak, aby odrzucała ciasteczka, witryny internetowe używające ciasteczek nie rozpoznają użytkownika po powrocie na witrynę internetową, a niektóre funkcje witryny mogą nie działać. W sekcji Pomoc przeglądarki można dowiedzieć się więcej o tym, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie ciasteczek.

Zdarza się, że zawieramy umowy z osobami trzecimi, aby umieszczały one ciasteczka na dysku twardym komputera. Te osoby trzecie zawarły z nami umowę, która wymaga od nich przestrzegania naszej Polityki prywatności. Jeżeli informacje uzyskane od osób trzecich są powiązane z danymi użytkownika, traktujemy te dane jako dane osobowe.

Mimo że ciasteczka nie zawierają zazwyczaj danych osobowych, w przypadku gdy użytkownik poda nam informacje o sobie, możemy powiązać informacje rejestracyjne z ciasteczkami lub z innymi narzędziami śledzącymi, które nasze witryny internetowe umieszczają na dysku twardym komputera użytkownika. Skojarzenie ciasteczek z danymi rejestracyjnymi pozwala nam zapewnić większą personalizację i funkcjonalność. Bez ciasteczek taka funkcjonalność nie byłaby możliwa.

Niektórzy nasi partnerzy biznesowi mogą wykorzystywać ciasteczka w naszych witrynach internetowych (na przykład w postaci linków do partnerów biznesowych). Nie chcemy, aby nasi partnerzy biznesowi używali ciasteczek do śledzenia działań naszych klientów, gdy ci już opuszczą nasze witryny. Możemy jednak nie mieć pełnej kontroli nad tym, jak nasi partnerzy biznesowi wykorzystują ciasteczka w naszych witrynach internetowych. W przypadku stwierdzenia, że partner biznesowy firmy Zoetis umieścił niechciane ciasteczka na dysku twardym użytkownika, prosimy o kontakt z firmą Zoetis, aby pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu.

Ponadto możemy wykorzystywać inne systemy śledzenia, takie jak znaczniki pikselowe. Znaczniki pikselowe (pixel tags), zwane czasem przekaźnikami internetowymi, pełnią funkcję podobną do ciasteczek. Z powodu ich niewielkiego rozmiaru nie są widoczne, ale są one używane do przekazywania pewnych informacji na nasze serwery tak, aby spersonalizować nasze witryny internetowe i śledzić korzystanie użytkowników z innych witryn internetowych firmy Zoetis.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej ciasteczek.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Aktualizacja: sierpień 2019