Polska

Avatec

Avatec®150 G Sól sodowa lasalocidu A (15 g/100 g)

Dodatek paszowy - kokcydiostatyk

DODATEK PASZOWY - KOKCYDIOSTATYK

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Dodatek paszowy do podawania w paszy dla zwierząt.

Rozwiń wszystkie
 • Zawiera Sól sodową lasalocidu A (15 g/100 g)

 • Wskazania do stosowania:
  Avatec® 150 G jest przeznaczony do stosowania pomocniczo w zapobieganiu kokcydiozie wywoływanej przez Eimeria spp. u kurcząt przeznaczonych do tuczu, indyków w wieku maksymalnym 16 tygodni i u bażantów, perlic, przepiórek i kuropatw z wyjątkiem niosek.

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
  Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodujac długotrwałe skutki. Może dochodzić do tworzenia sie łatwopalnych pyłów.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Nie wdychać pyłu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać uwolnienia do środowiska.

  W PRZYPADKU POŁKNIECIA:
  Natychmiast skontaktować sie z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
  Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartosc/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

  Warunki przechowywania i trwałość: 
  Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (zalecana temperatura < 25°C), w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, chronić przed światłem. Dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Avatec® 150 G ma trwałość 24 miesiące od daty wytworzenia, jeśli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Avatec® 150 G zachowuje trwałość do 6 miesięcy w premiksach oraz 3 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, o ile są przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C. Avatec® 150 G wytrzymuje typowe warunki granulowania w paszach pełnoporcjowych.

 • Zoetis Belgium
  Mercuriusstraat 20
  1930 Zaventem
  BELGIA