Polska

Avatec

Avatec®150 G Sól sodowa lasalocidu A (15 g/100 g)

Dodatek paszowy - kokcydiostatyk

DODATEK PASZOWY - KOKCYDIOSTATYK

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Dodatek paszowy do podawania w paszy dla zwierząt.

Rozwiń wszystkie
 • Sól sodowa lasalocidu A (15 g/100 g)

  Zawiera również lignosulfonian wapnia (E 565), tlenek żelaza (E 172) i dwuwodny siarczan wapnia (E 516).

 • Instrukcja stosowania:
  Avatec® 150 G jest przeznaczony do zapobiegania kokcydiozie wywoływanej przez Eimeria spp.

  Do stosowania tylko u niżej wymienionych gatunków zwierząt

 • Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
  Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty określające środki ostrożności:
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środkow bezpieczeństwa. Przechowywać z dala od źrodeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źrodeł zapłonu. Palenie wzbronione.  Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Nie wdychać pyłu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać uwolnienia do środowiska.

  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
  Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
  Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

  Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia:
  Może dochodzić do tworzenia się łatwopalnych pyłów.

  Instrukcja przygotowania paszy:
  Produkt powinien być dodawany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy wyczyścić dokładnie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzeniem innej paszy/przedmieszki.

  Warunki przechowywania i trwałości:
  Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu (zalecana temperatura < 25°C), chronić przed światłem. Dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Avatec® 150 G może być przechowywany przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Avatec® 150 G zachowuje trwałość do 3 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, o ile jest ona przechowywana w suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C.

  Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
  Niebezpieczny dla zwierząt z gatunku koniowatych. Ten dodatek paszowy zawiera jonofory: równoczesne stosowanie z niektórymi substancjami leczniczymi jest przeciwwskazane. Sól sodowa lasalocidu A nie może być mieszana z innymi kokcydiostatykami.

 • Zoetis Belgium SA
  Mercuriusstraat 20
  1930 Zaventem
  BELGIA