Polska

Robenz

Robenz 66 G Chlorowodorek robenidyny (66 g/kg)

Dodatek paszowy - kokcydiostatyk

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Dodatek paszowy do podawania wraz z paszą dla zwierząt.

Rozwiń wszystkie
 • Chlorowodorek robenidyny (66 g/kg).

 • Instrukcja stosowania:
  Robenz® 66G jest stosowany w celu zapobiegania kokcydiozie wywołanej przez Eimeria spp.

  Do stosowania tylko u niżej wymienionych gatunków zwierząt

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:
  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.

  Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia:
  Może dochodzić do gromadzenia się łatwopalnych pyłów w powietrzu.

  Instrukcja sporządzania paszy:
  Produkt powinien być dodawany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy dokładnie wyczyścić wszystkie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzaniem innej paszy/premiksu.

  Warunki przechowywania i trwałości:
  Przechowywać w chłodnym (najlepiej w temperaturze poniżej 25°C), suchym miejscu, chronić przed swiatłem. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Robenz® 66G może być przechowywany przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Robenz® 66G zachowuje trwałość do 12 miesięcy w premiksach oraz 3 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, o ile są przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C.

  Ostrzeżenia i przeciwwskazania:
  Chlorowodorek robenidyny nie może być mieszany z innymi kokcydiostatykami. Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

  Bezpieczeństwa:
  Podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

 • Zoetis Belgium SA
  Mercuriusstraat 20
  1930 Zaventem
  BELGIA