Polska

Rapicid

Produkt biobójczy

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Wygląd: Ciecz 
Barwa: Klarowny, ciemnobrązowy.
Zapach: Charakterystyczny delikatny zapach jodu. Słaby surfaktant/słaby jod
pH: pH stężonego roztworu 0

Rozwiń wszystkie
 • Mieszaniny

  Alkohol (C9-11) etoksylowy (8EO)

   

  Numer CAS: 68439-46-3

  Alternatywny numer CAS: 68439-45-2

  20-25%

  Klasyfikacja

  Acute Tox: 4 – H302

  Eye Dam: 1-H318

   

  Kwas siarkowy (VI)

   

  Numer CAS: 7664-93-9        Numer WE:  231-639-5

  Spec Conc Limits :- Skin Corr. 1A (H314) ≥ 15 %, Skin Irrit.2 (H315) >5% <15 %, Eye Irrit. 2 (H319) >5%<15%

  5-10%

  Klasyfikacja

  Skin Corr: 1A-H314

  Eye DAM. 1 – H318

   

  Kwas fosforowy (V)

   

  Numer CAS: 7664-38-2        Numer WE:  231-633-2

  Spec Conc Limits :- Skin Corr. 1B (H314) ≥ 25%, Skin Irrit. 2 (H315) >10% <25%, Eye Irrit. 2 (H319) >10%

  5-10%

  Klasyfikacja

  Skin Corr: 1B - H314

  Eye Dam. 1 – H318

   

  Jod

   

  Numer CAS: 7553-56-2        Numer WE:  231-442-4

  Współczynnik M (toksyczność ostra) = 1

  BPR + H410, M factor (Chronic) = 1

  1-3%

  Klasyfikacja

  Acute tox:  4 - H312

  Acute tox:  4 - H332

  Skin Irrit. 2 – H315

  Eye Irrit. 2 – H319

  STOT SE 3 – H335

  Aquatic Acute: 1- H400


  Pełna treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) zamieszczona została w punkcie Inne informacje.

 • Identyfikator produktu

  Wytwórca:                              

  Evans Vanodine International,
  Brielrey Road, Walton Summit Preston PR5 8AH,
  Wielka Brytania

  Nazwa produktu
  RAPICID

  Substancja czynna
  Jod

  Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzan

  Zastosowanie:
  Dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i transportem zwierząt.

  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Dystrybutor:

  Zoetis  Polska Sp. z o. o.
  Postępu 17B
  02 -676 Warszawa

  Dostawca:

  Evans Vanodine Europe
  6-9 Trinity Street, Dublin 2
  D02 EY47.
  Irlandia

  Numer telefonu alarmowego
  Telefon alarmowy:

  +48 22 2234801

  +48 22 2234800

  od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1700

  Pomoc techniczna, karty charakterystyki:
  01772 318 818  

  od poniedziałku do czwartku w godzinach 830 – 1645

  piątek 830 – 1330

 • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

  Klasyfikacja                                         (WE 1272/20018)
  Zagrożenia fizyczne                              Met. Corr. 1 – H290
  Zagrożenia dla zdrowia                         Skin Corr. 1B – H314 Eye Dam. 1 – H318
  Zagrożenia dla środowiska                    Aquatic Chronic 2 – H411
    

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  H290 Może powodować korozję metali.

  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności 

  P102 Chronić przed dziećmi.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P260 Nie wdychać mgły.

  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

  P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

  P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

  P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  P391 Zebrać wyciek.

  P405 Przechowywać pod zamknięciem.

  Zawiera  KWAS SIARKOWY (VI), KWAS FOSFOROWY (V)

  Dodatkowe zwroty określające środki ostrożności

  P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Inne zagrożenia
  Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT i vPvB.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Alkohol benzylowy (E 1519)
  Potasu diwodorofosforan
  Dipotasu wodorofosforan
  Sodu chlorek
  Woda do wstrzykiwań

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

  Opakowanie bezpośrednie

  • Bezbarwne fiolki ze szkła typu II (6, 20, 50 i 100 ml)
  • Korek z gumy bromobutylowej typu I

  Wielkości opakowań

  • Pudełko tekturowe z 1 szklaną fiolką zamkniętą gumowym korkiem i aluminiowym uszczelnieniem,
  • zawierającą 6, 20, 50 lub 100 ml produktu
  • Pudełko tekturowe z 10 szklanymi fiolkami zamkniętymi gumowymi korkami i aluminiowym uszczelnieniem, zawierającymi  6 ml produktu.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

 • Opis środków pierwszej pomocy

  Wdychanie:

   

   

   

   

   

  Połknięcie:

   

  Mało prawdopodobna droga narażenia, gdyż produkt nie zawiera substancji lotnych. Jeśli wchłonięto rozpyloną ciecz/mgły, należy wykonać następujące czynności: przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło i odpoczynek w pozycji umożliwiającej oddychanie.

   

  Nie wywoływać wymiotów. Dokładnie wypłukać usta wodą. Podać duże ilości wody do picia. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

   

  Kontakt ze skórą:

  Umyć dużą ilością wody. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej jeśli objawy utrzymują się po umyciu.

   

   

  Kontakt z oczami:

  Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Usunąć szkła kontaktowe i otworzyć szeroko powieki. Kontynuować płukanie. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

   

  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia 

  Informacje ogólne:

  Nasilenie opisanych objawów będzie różnić się w zależności od stężenia i czasu narażenia.

   

  Wdychanie:

   

   

  Podrażnienie nosa, gardła i dróg oddechowych.

   

  Połknięcie:

  Może powodować oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła.

   

  Kontakt ze skórą:

  Piekący ból i poważne poparzenia skóry. Może powodować poważne poparzenia chemiczne skóry.

   

  Kontakt z oczami:

  Poważne podrażnienie, pieczenie i łzawienie. Długotrwały kontakt powoduje poważne uszkodzenie oczu i tkanek.

  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskie i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  Wskazówki dla lekarza
  Leczyć objawowo.

 • Środki gaśnicze

  Odpowiednie środki gaśnicze:

  Produkt nie jest łatwopalny. Używać środków gaśniczych odpowiednich dla palących się materiałów w najbliższym otoczeniu.

  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

   

  Szczególne zagrożenia:

   

  Produkty rozkładu termicznego lub spalania mogą zawierać następujące substancje: drażniące gazy lub pary.

  Informacje dla straży pożarnej

  Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków:

  Nosić aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne. 

 • Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

  Indywidualne środki ostrożności: Stosować odzież ochronną, rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, patrz sekcja KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 

  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Wycieki i niekontrolowane zrzuty do cieków wodnych muszą być niezwłocznie zgłaszane organom ochrony środowiska lub innym odpowiednim organom.

  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

  Metody usuwania skażenia: Małe ilości: Wyciek spłukać dużą ilością wody. Duże ilości: Zaabsorbować wyciek piaskiem, ziemią lub innym niepalnym materiałem. Zebrać i umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady i szczelnie zamknąć. 

  Odniesienia do innych sekcji 

  Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, patrz sekcja KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

 • Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

  Środki ostrożności podczas stosowania:

  Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy: Stosować odzież ochronną, rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy.

  Przed zastosowaniem produktu przykryć zbiorniki z wodą i z paszą dla zwierząt.

  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

  Środki ostrożności dotyczące magazynowania: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od następujących materiałów: utleniacze. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

  Szczególne zastosowanie końcowe

  Szczególne zastosowanie końcowe: Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIE ODRADZANE.

  Opis zastosowania

  Zobacz informacje o produkcie zawarte na etykiecie.

 • Parametry dotyczące kontroli
  Najwyższe dopuszczalne stężenia
  Składnik
  Numer CAS
  Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
  NDS* NDSCh**
  Kwas siarkowy (VI) 7664-93-9 1 3 1 3
  Kwas fosforowy (V) 7664-38-2 1 2 1 2
  Jod 7553-56-2 0,5 1 0,5 1
  * NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne)
  ** NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe)
  Kontrola narażenia
  Sprzęt ochronny:
  Stosowne techniczne środki kontroli: Nie można posługiwać się produktem w ciasnym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji. 
  Ochrona oczu/twarzy: Następujące środki ochrony powinny być noszone: Plastikowe gogle ochronne lub specjalna, plastikowa maska ochronna na twarz.
  Ochrona rąk:
  Zalecane są rękawice wykonane z chlorku poliwinylu (PVC), nitrylu lub gumy powlekanej nitrylem. Minimalna grubość warstwy nitrylu powinna wynosić przynajmniej 2 mm.
  Zaleca się wymianę rękawic po 200 kontaktach z nierozcieńczonym preparatem Rapicid.
  Pozostała ochrona skóry i ciała:
  Stosować odpowiednią odzież ochronną (nieprzepuszczalny kombinezon co najmniej typu 4, EN 14605).
  Ochrona dróg oddechowych:
  Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.
  Inne zabezpieczenia:
  Należy stosować odpowiednią odzież ochronną: 
  - obuwie – wodoodporne, kwasoodporne gumowe buty,
  - kombinezon lub fartuch z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kwasów.
 • Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

  Wygląd:

  Ciecz

  Barwa:

  Klarowny, ciemnobrązowy.

   Zapach:

   Charakterystyczny delikatny zapach jodu. Słaby surfaktant/słaby jod

  pH:

   pH stężonego roztworu 0

   Początkowa temperatura wrzenia (°C) i zakres temperatur wrzenia:

   

  102°C (w 760 mm Hg)

   Temperatura topnienia/krzepnięcia (°C):

   

  -2

   Temperatura zapłonu (°C):

   Brak dostępnych danych.

   Gęstość względna:

   1,170 (w 20°C)

   Rozpuszczalność:

   Rozpuszczalny w wodzie

   

  Inne informacje
  Inne informacje: Brak

 • Reaktywność
  Reaktywność:  Reaguje z zasadami z wydzieleniem ciepła.

  Stabilność chemiczna

  Stabilność:

  Brak szczególnych obaw dotyczących stabilności.

   

  10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

   

  Patrz punkt 10.1, 10.4 i 10.5

   

  10.4. Warunki, których należy unikać

   

  Unikać narażenia na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.

   

  10.5. Materiały niezgodne

   

  Materiały niezgodne:

  Aluminium, cyna, cynk oraz stopy tych metali.

  Stężone substancje alkaliczne.

  Substancje uwalniające chlor mogą powodować uwalnianie toksycznego chloru.

  Substancje utleniające mogące powodować uwalnianie oparów jodu.

   

  Niebezpieczne produkty rozkładu
  Podczas ogrzewania mogą tworzyć się pary i gazy niebezpieczne dla zdrowia.

 • Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

   

  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

   

  Toksyczność ostra – droga pokarmowa:

  Uwagi (droga pokarmowa LD50)

  ATE droga pokarmowa (mg/kg)

   

  Toksyczność ostra – przez skórę:

  Uwagi (przez skórę LD50)

  ATE przez skórę (mg/kg)

   

  Toksyczność ostra – przez wdychanie:

  Uwagi (przez wdychanie LD50)

  ATE przez wdychanie (mg/kg)

   

  Działanie żrące/drażniące na skórę

   

  Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

   

  Działanie uczulające na drogi oddechowe

   

  Działanie uczulające na skórę

   

  Działanie mutagenne - in vitro

   

  Rakotwórczość

   

  Działanie szkodliwe na rozrodczość

   

  Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

   

  STOT - narażenie jednorazowe

   

  Zagrożenie spowodowane aspiracją

   

  Informacje ogólne

   

  Dane podane poniżej zostały obliczone zgodnie z metodą ATE (Szacunkowa toksyczność ostra) na podstawie LD50 lub ATE dostarczonych przez wytwórcę surowca.

   

   

   

  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

   

  4 131,78

   

   

   

   

  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  50 179,99

   

   

   

  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

   

  387,35

   

   

  Nie dotyczy

   

   

  Nie dotyczy

   

   

   

  Nie dotyczy

   

   

  Nie dotyczy

   

   

  Nie dotyczy

   

   

  Nie dotyczy

   

  Nie dotyczy

   

   

   

   

   

   

  Nie dotyczy

   

   

  Nie dotyczy

   

   

  Wyrażenie “Nie dotyczy” zawarte w tej sekcji wynika z faktu, że klasyfikacja została dokonana z wykorzystaniem metody szacunkowej, a nie w wyniku badań na zwierzętach, w związku z czym brak jest danych do umieszczenia w tej sekcji.

 • Ekotoksyczność BPR
  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Produkt może wpływać na odczyn (pH) wody, co może mieć szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

  Toksyczność

  Toksyczność : Brak danych dotyczących toksyczność dla organizmów wodnych. Wszelkie dane dla składników wykazujących toksyczność dla organizmów wodnych dostarczone przez wytwórcę surowca, mogą być dostępne na żądanie. 

  Trwałość i zdolność do rozkładu

  Trwałość i zdolność do rozkładu: Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają kryteria biodegradowalności określone w Rozporządzeniu EC  648/2004 dotyczącym detergentów. 

  Zdolność do bioakumulacji  

  Zdolność do bioakumulacji: Produkt nie zawiera żadnych substancji podejrzewanych o zdolność do bioakumulacji.

  Mobilność w glebie

  Brak danych 

  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

  Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT i vPvB.

  Inne szkodliwe skutki działania 

  Nieznane

 • Metody unieszkodliwiania odpadów

  Postępowanie z odpadami: Zużyty roztwór można umieszczać w ściekach. Niewielkie ilości (mniej niż 5 litrów) niezużytego produktu można wylać do ścieków spłukując dużą ilością wody. 

  Większe objętości odpadów należy zutylizować w sposób przewidziany dla tego rodzaju specjalnych materiałów odpadowych.

  Puste opakowania należy opłukać wodą a następnie przeznaczyć do utylizacji standardowych materiałów odpadowych.

 • Numer UN (numer ONZ)

  Numer UN (ADR/RID, IMDG, ICAO):
  3264

  Prawidłowa nazwa przewozowa UN

  Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR/RID, IMGD, ICAO):
  Materiał żrący, ciekły, kwaśny, nieorganiczny, I.N.O. (zawiera kwas siarkowy i fosforowy)

  Klasa zagrożenia w transporcie 

  Klasa ADR/RID, IMDG, ICAO: Klasa 8: Substancje żrące
  Etykiety transportowe: 

  Grupa opakowaniowa 

  Grupa pakowania ADR/RID, IMDG, ICAO:
  II

  Numer UN (numer ONZ)

  Numer UN (ADR/RID, IMDG, ICAO):
  3264

  Prawidłowa nazwa przewozowa UN

  Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR/RID, IMGD, ICAO):
  Materiał żrący, ciekły, kwaśny, nieorganiczny, I.N.O. (zawiera kwas siarkowy i fosforowy)

  Klasa zagrożenia w transporcie 

  Klasa ADR/RID, IMDG, ICAO: Klasa 8: Substancje żrące
  Etykiety transportowe: 

  Grupa opakowaniowa 

  Grupa pakowania ADR/RID, IMDG, ICAO:
  II

  Zagrożenia dla środowiska

  Substancja niebezpieczna dla środowiska/zanieczyszczająca morze
  Nie

  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

  EmS                     F-A, S-B

  Kod ograniczeń przewozu przez tunele (E)

  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

  Nie dotyczy produktu zapakowanego

 • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

  Podstawy prawne:

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

  Ocena bezpieczeństwa chemicznego

  Nie jest wymagana.

 • Produkt dopuszczony do obrotu na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych o pozwoleniu na obrót produktem biobójczym nr PL/2019/0396/MR/BRF  z dnia 19.06.2019 r.

  Skróty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki:

  PBT:  Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.
  vPvB:  Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.
  ATE:  Oszacowanie toksyczności ostrej.
  ADR:  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
  IMDG:  Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych.
  ICAO-TI:  Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu lotniczego towarów niebezpiecznych.
  REACH:  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
  GHS:  Globalny Zharmonizowany System.
  Spec Conc Limits = Konkretne stężenie graniczne.
  LD50 – dawka śmiertelna dla 50% populacji badanej

  Wyjaśnienie kodów klasyfikacji i akronimów:

  Acute Tox. = Toksyczność ostra
  Aquatic Acute = Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ostre)
  Eye Dam. = Poważne uszkodzenie oczu
  Eye Irrit. = Działanie drażniące na oczy
  Skin Corr. = Działanie żrące na skórę
  Skin Irrit. = Działanie drażniące na skórę
  STOT SE = Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

  Odniesienia do literatury i źródeł danych:

  Karta Charakterystyki, inni wytwórcy
  CLP Class - Table 3.1 List of harmonised classification and labeling of hazardous substances
  Baza danych ECHA - C&L Inventory database

  Procedury klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008:

  Metoda obliczeniowa

  Uwagi dotyczące wersji:

  Karta charakterystyki zgodna z BPR (Biocidal Products Regulation)
  Data aktualizacji: 21.11.2019

  Status karty charakterystyki:

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wymienione poniżej w sekcji 16 odnoszą się do składników zawartych w produkcie (jak wymieniono w sekcji Skład/Informacja o składnikach) a NIE do samego produktu. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla produktu – patrz sekcja Identyfikacja zagrożeń.

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (pełna lista):

  H290 Może powodować korozję metali.
  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H400 Działa bardzo szkodliwie na organizmy wodne.
  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.