Polska

Rapicid

Produkt biobójczy

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Wygląd: Ciecz 
Barwa: Klarowny, ciemnobrązowy.
Zapach: Słaby surfaktant / Słaby jod
pH: pH (stężonego roztworu): 0

Rozwiń wszystkie
 • Mieszaniny

  ALKOHOL (C9-C11) ETOKSYLOWY (8EO)

  Numer CAS: 68439-46-3
  Alternative CAS Nos 160875-66-1, 68439-45-2

  20-25%

  Klasyfikacja

  Acute Tox: 4 – H302

  Eye Dam: 1-H318

   

  KWAS SIARKOWY(VI)

  Numer CAS: 7664-93-9       
  Numer WE:  231-639-5

  Spec Conc Limits :- Skin Corr. 1A (H314) ≥ 15 %, Skin Irrit.2 (H315) >5% <15 %, Eye Irrit. 2 (H319) >5%<15%

  5-10%

  Klasyfikacja

  Met. Corr. 1 - H290

  Skin Corr. 1A - H314

  Eye Dam. 1 - H318

   

  KWAS FOSFOROWY (V)

  Numer CAS: 7664-38-2       
  Numer WE:  231-633-2

  Spec Conc Limits :- Skin Corr. 1B (H314) ≥ 25%, Skin Irrit. 2 (H315) >10% <25%, Eye Irrit. 2 (H319) >10%

  5-10%

  Klasyfikacja

  Acute Tox. 4 - H302

  Skin Corr: 1B - H314

  Eye Dam. 1 – H318

   

  JOD

  Numer CAS: 7553-56-2       
  Numer WE:  231-442-4

  Współczynnik M (toksyczność ostra) = 1

  BPR + H410, M factor (Chronic) = 1

  1-3%

  Klasyfikacja

  Acute tox:  4 - H312

  Acute tox:  4 - H332

  Skin Irrit. 2 – H315

  Eye Irrit. 2 – H319

  STOT SE 3 – H335

  Aquatic Acute: 1- H400


  Pełna treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) zamieszczona została w punkcie Inne informacje.

 • Nazwa produktu
  Zoetis - RAPICID [BPR]

  Numer produktu
  R067 PO

  Synonimy; nazwy handlowe
  BPR Numer pozwolenia: PL/2019/0396/MR/BPF

  UFI
  UFI: 1GRQ-8VWV-022E-65VT

  Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzan

  Zastosowanie:
  Dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętu związanego z utrzymaniem i transportem zwierząt.

  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

  Dostawca:

  UK Supplier: 
  Evans Vanodine International plc 
  Brierley Road, 
  Walton Summit,
  Preston. UK. PR5 8AH 
  Tel: 01772 322 200
  e-mail: productcompliance@evansvanodine.co.uk

  EU Supplier:
  Evans Vanodine Europe
  6-9 Trinity Street, Dublin 2.
  D02 EY47.
  Republic of Ireland.

  Producent:

  Evans Vanodine International plc
  Brierley Road
  Walton Summit
  Preston. UK. PR5 8AH
  Tel: 01772 322 200
  e-mail: productcompliance@evansvanodine.co.uk

  Numer telefonu alarmowego
  Telefon alarmowy:

  Safety Data Sheets & For Technical Advice about this SDS - 01772 318 818 - Mon to Thu 8.30am to 4.45pm -
  Fri 8.30am to 1.30pm

  Krajowy numer alarmowy:
  +48 22 2234801
  +48 22 2234800
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

 • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

  Klasyfikacja                                         (WE 1272/2008)

  Zagrożenia fizyczne                              Met. Corr. 1 – H290

  Zagrożenia dla zdrowia                         Skin Corr. 1B – H314 Eye Dam. 1 – H318

  Zagrożenia dla środowiska                    Aquatic Chronic 2 – H411  

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  H290 Może powodować korozję metali.

  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności 

  P102 Chronić przed dziećmi.

  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P260 Nie wdychać mgły.

  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

  P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

  P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

  P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

  P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  P391 Zebrać wyciek.

  P405 Przechowywać pod zamknięciem.

  Zawiera 
  KWAS SIARKOWY (VI), KWAS FOSFOROWY (V)

  Dodatkowe zwroty określające środki ostrożności
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Inne zagrożenia
  Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT i vPvB. W tym - właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną: Brak znanych zagrożeń.

 • Opis środków pierwszej pomocy

  Wdychanie:

   

   

   

   Połknięcie:

   

  Mało prawdopodobna droga narażenia, gdyż produkt nie zawiera substancji lotnych. Jeśli wchłonięto rozpyloną ciecz/mgły, należy wykonać następujące czynności. Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło i odpoczynek w pozycji umożliwiającej oddychanie.

   

  Nie wywoływać wymiotów. Dokładnie wypłukać usta wodą.
  Podać duże ilości wody do picia. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

   

  Kontakt ze skórą:

  Umyć dużą ilością wody. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej jeśli objawy utrzymują się po umyciu.

   

   

  Kontakt z oczami:

  Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Usunąć szkła kontaktowe i otworzyć szeroko powieki. Kontynuować płukanie. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

   

  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia 

  Informacje ogólne:

  Nasilenie opisanych objawów będzie różnić się w zależności od stężenia i czasu narażenia.

   

  Wdychanie:

   

   

  Podrażnienie nosa, gardła i dróg oddechowych.

   

  Połknięcie:

  Może powodować oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła.

   

  Kontakt ze skórą:

  Piekący ból i poważne poparzenia skóry. Może powodować poważne poparzenia chemiczne skóry.

   

  Kontakt z oczami:

  Poważne podrażnienie, pieczenie i łzawienie. Długotrwały kontakt powoduje poważne uszkodzenie oczu i tkanek.

  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskie i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  Wskazówki dla lekarza
  Leczyć objawowo.

 • Środki gaśnicze

  Odpowiednie środki gaśnicze:

  Produkt nie jest łatwopalny. Używać środków gaśniczych odpowiednich dla palących się materiałów w najbliższym otoczeniu.

  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

  Szczególne zagrożenia:

  Produkty rozkładu termicznego lub spalania mogą zawierać następujące substancje:
  Drażniące gazy lub pary.

  Informacje dla straży pożarnej

  Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków:

  Nosić aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne. 

 • Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

  Osobiste środki ostrożności:
  Stosować odzież ochronną, rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, patrz sekcja KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 

  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
  Wycieki i niekontrolowane zrzuty do cieków wodnych muszą być niezwłocznie zgłaszane organom ochrony środowiska lub innym odpowiednim organom.

  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

  Metody usuwania skażenia:
  Małe ilości - Wyciek spłukać dużą ilością wody.
  Duże ilości - Zaabsorbować wyciek piaskiem, ziemią lub innym niepalnym materiałem. Zebrać i umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady i szczelnie zamknąć. 

  Odniesienia do innych sekcji 

  Odniesienia do innych sekcji:
  Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, patrz sekcja KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

 • Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

  Środki ostrożności podczas stosowania:
  Stosować odzież ochronną, rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, patrz sekcja KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

  Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy:
  Przed zastosowaniem produktu przykryć zbiorniki z wodą i z paszą dla zwierząt.

  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

  Środki ostrożności dotyczące magazynowania:
  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od następujących materiałów: Utleniacze. Alkalia. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

  Szczególne zastosowanie końcowe

  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:
  Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIE ODRADZANE.

  Opis zastosowania

  Szczegółowe informacje o zastosowaniu tego produktu znajdują się w karcie informacyjnej produktu i etykiecie.

 • Parametry dotyczące kontroli

  Najwyższe dopuszczalne stężenia

  KWAS SIARKOWY(VI)

  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): NDS 1 mg/m³

  Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 3 mg/m³

  KWAS FOSFOROWY(V)

  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): 1 mg/m³

  Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): 2 mg/m³

  JOD

  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): 0,5 mg/m³

  Najwyższe dopuszczalne Stężenie Chwilowe (15-minutowe): 1 mg/m³

  NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

  Kontrola narażenia

  Sprzęt ochronny:

  Stosowne techniczne środki kontroli:
  Nie można posługiwać się produktem w ciasnym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji.

  Indywidualne środki ochrony:
  Poniższe zalecenia oparte są na warunkach określonych w Autoryzacji BPR.

  Ochrona oczu/twarzy:
  Następujące środki ochrony powinny być noszone: Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami lub osłona twarzy.

  Ochrona rąk:
  W celu ochrony dłoni przed chemikaliami, rękawice powinny spełniać wymagania Normy Europejskiej EN374.

  Pozostała ochrona skóry i ciała:
  Stosować odzież ochronną. (nieprzepuszczalny kombinezon co najmniej typu 4, EN 14605).

  Ochrona dróg oddechowych:
  Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.

 • Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

  Wygląd

   Ciecz.

  Kolor

   Klarowny. Ciemnobrązowy.

  Zapach

   Słaby surfactant / Słaby Jod.

  pH

   pH (stężonego roztworu): 0.00

  Temperatura topnienia/krzepnięcia 

   -2°C

  Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

   102°C @ 760 mm Hg

  Temperatura zapłonu

   Gotuje się bez błysku.

  Palnośc (ciała stałego, gazu)

   Nie dotyczy.

  Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości

   Nie dotyczy.

  Prężność par

   Niedostępne.

  Gęstość par

   Niedostępne.

  Gęstość względna

   1,170 @ 20°C

  Rozpuszczalność

   Rozpuszczalny w wodzie.

  Współczynnik podziału

   Nie dotyczy.

  Temperatura samozapłonu

   Nie dotyczy.

  Temperatura rozkładu

   Nie dotyczy.

  Lepkość

   Niedostępne.

  Wielkość cząstek

   Nie dotyczy.


  Inne informacje
  Inne informacje                                     Brak

  Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
  Nie dotyczy.

 • Reaktywność
  Reaguje z zasadami z wydzieleniem ciepła.

  Stabilność chemiczna
  Brak szczególnych obaw dotyczących stabilności.

  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
  Patrz punkty:
  Reaktywność, Warunki, których należy unikać i Materiały niezgodne

  Warunki, których należy unikać
  Unikać narażenia na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.

  Materiały niezgodne
  Aluminium, cyna, cynk i ich stopy. Skoncentrowane materiały alkaliczne. Materiały uwalniające chlor uwalniają toksyczny chlor gazowy. Mogą wydzielać się utleniacze w postaci oparów jodu.

  Niebezpieczne produkty rozkładu
  Podczas ogrzewania mogą tworzyć się opary/gazy niebezpieczne dla zdrowia.

 • Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
  Informacje dotyczące skutków              Niska toksyczność po podaniu doustnym, jednak połknięcie może toksykologicznych                                 powodować podrażnienia przewodu pokarmowego.

  Toksyczność ostra – droga pokarmowa
  Uwagi (droga pokarmowa                     W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
  LD50)

  ATE droga pokarmowa                          2 310,88
  (mg/kg)

  Toksyczność ostra – przez skórę
  Uwagi (przez skórę LD50)                     W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  ATE przez skórę (mg/kg)                       50 179,99

  Toksyczność ostra – przez wdychanie
  Uwagi (przez wdychanie LC50)              W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  ATE przez wdychanie pary                     387,35 mg/l)

  Działanie żrące/drażniące na skórę
  Działanie żrące/drażniące                      Powoduje poważne oparzenia.
  na skórę

  Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
  Poważne uszkodzenie                            Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  oczu/działanie drażniące
  na oczy

  Działanie uczulające na drogi oddechowe
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Działanie uczulające na skórę
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Rakotwórczość
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Działanie szkodliwe na rozrodczość
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.

  Zagrożenie spowodowane aspiracją
  Podsumowanie                                      Nie dotyczy.                                

  Informacje ogólne                                Określenie „nie dotyczy” przypisane w tej sekcji wynika z faktu, że
                                                               klasyfikacji dokonuje się za pomocą „metody obliczeniowej”, a nie
                                                               badań na zwierzętach, dlatego w tej sekcji nie ma danych liczbowych.

  Informacje o innych zagrożeniach
  Brak znanych zagrożeń.  

  Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
  Brak znanych zagrożeń.

 • Ekotoksyczność                     BPR = Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
                                                 Produkt może wpływać na odczyn (pH) wody, co może mieć szkodliwe skutki
                                                 dla organizmów wodnych. 

  Toksyczność
  Nie przeprowadzono żadnych badań dla organizmów wodnych, dlatego nie ma danych dotyczących toksyczności dla organizmów wodnych dla tego produktu. Dane dotyczące toksyczności dla organizmów wodnych, dostarczone przez wytwórców substancji dla składników z toksycznością dla organizmów wodnych, mogą być udostępnione na żądanie.

  Trwałość i zdolność do rozkładu
  Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie spełniają kryteria
  biodegradowalności określone w Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

  Zdolność do bioakumulacji

  Zdolność do bioakumulacji
  Produkt nie zawiera żadnych substancji podejrzewanych o zdolność do bioakumulacji.

  Współczynnik podziału
  Nie dotyczy.

  Mobilność w glebie
  Mobilność                                              Nieznane.

  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
  Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

  Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
  Brak znanych zagrożeń.

  Inne szkodliwe skutki działania
  Inne działania niepożądane                     Brak znanych zagrożeń.

 • Metody unieszkodliwiania odpadów

  Metody usuwania odpadów:
  Zużyty roztwór można umieszczać w ściekach. Niewielkie ilości (mniej niż 5 litrów) niezużytego produktu można wylać do ścieków spłukując dużą ilością wody. Większe objętości odpadów należy zutylizować w sposób przewidziany dla tego rodzaju specjalnych materiałów odpadowych. Puste opakowania należy opłukać wodą a następnie przeznaczyć do utylizacji standardowych materiałów odpadowych.

 • Numer UN (numer ONZ)
  Numer UN (ADR/RID)   3264
  Numer UN (IMDG)        3264
  Numer UN (ICAO)         3264

  Prawidłowa nazwa przewozowa UN
  Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR/RID): 
  CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulphuric acid & phosphoric acid solution) 

  Prawidłowa nazwa przewozowa (IMGD):
  CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulphuric acid & phosphoric acid solution)

  Prawidłowa nazwa przewozowa (ICAO):
  CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulphuric acid & phosphoric acid solution)

  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
  Klasa ADR/RID                     Class 8 : Corrosive Substances.
  Etykiety ADR/RID                  8
  Klasa IMDG           Class 8: Corrosive substances. Klasa/dział ICAO

  Class 8: Corrosive substances.

  Etykiety transportowe

  Grupa pakowania
  ADR/RID grupa pakowania  II
  IMDG grupa pakowania       II
  ICAO grupa pakowania        II

  Zagrożenia dla środowiska
  Substancja niebezpieczna dla środowiska/zanieczyszczajaca morze

  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
  EmS                                           F-A, S-B
  Kod ograniczeń przewozu          (E)
  przez tunele

  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
  Transport luzem zgodnie z          Nie dotyczy pakowanego produktu.
  załącznikiem II do konwencji
  MARPOL i kodeksem IBC

 • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

  Przepisy UE:
  Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z REACH, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 (zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2015/830, 453/2010 oraz 1907/2006). Produkt jest zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem CLP / GHS (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Składniki są wymienione zgodnie z klasyfikacją rozporządzenia CLP / GHS (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych [BPR].

  Ocena bezpieczeństwa chemicznego
  Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona, nie ma zastosowania, ponieważ produkt jest mieszaniną.

 • Skróty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki
  PBT: Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.
  vPvB: Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.
  ATE: Oszacowanie toksyczności ostrej.
  ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
  IMDG: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych.
  ICAO: Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu lotniczego towarów niebezpiecznych.
  REACH: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
  GHS: Globalny Zharmonizowany System.
  Spec Conc Limits = Określone limity stężeń.
  LD50: Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej).
  BPR: Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych.

  Wyjaśnienie kodów klasyfikacji i akronimów
  Acute Tox. = Toksyczność ostra
  Aquatic Acute = Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ostre)
  Eye Dam. = Poważne uszkodzenie oczu
  Eye Irrit. = Działanie drażniące na oczy
  Skin Corr. = Działanie żrące na skórę
  Skin Irrit. = Działanie drażniące na skórę
  STOT SE = Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

  Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych
  Karta charakterystyki, różni wytwórcy. Klasyfikacja CLP - tabela 3.1 ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem substancji niebezpiecznych. Baza danych wykazu C&L ECHA.

  Procedury klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
  Metoda obliczeniowa. Zwroty H&P wynikające z BPR Plus.

  Uwagi dotyczące wersji
  Zmienia się w sekcji 9,11,12,14+16

  Data aktualizacji
  2023-12-07

  Wersja
   14

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wymienione poniżej w sekcji nr 16 dotyczą surowców (składniki) wymienionych w sekcji "Skład/Informacja o składnikach", a nie produktu. Odnośnie zwrotów dotyczących zagrożeń w odniesieniu do produktu – patrz sekcja "Identyfikacja zagrożeń".  

  Pełne brzmienie zwrotów H
  H290 Może powodować korozję metali.
  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.