Polska

Clamoxyl L.A.

Clamoxyl L.A. 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, owiec, świń, psów i kotów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań.
Biała lub prawie biała oleista zawiesina.

Rozwiń wszystkie
 • Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej)  150 mg/ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, owca, świnia, pies, kot.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Infekcje wywoływane przez drobnoustroje wrażliwe na działanie amoksycyliny u bydła, owiec, świń, psów i kotów. Produkt nie jest skuteczny wobec organizmów wytwarzających β-laktamazy.

  1. Zakażenia przewodu pokarmowego.

  2. Zakażenia dróg oddechowych.

  3. Zakażenia układu moczowo-płciowego.

  4. Zakażenia skóry i tkanek miękkich.

  5. Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym.

  Zakażenia pierwotne ogólne oraz wtórne wywoływane przez drobnoustroje wrażliwe takie jak:

  Gram – dodatnie:  Staphylococcus spp. (szczepy nie wytwarzające β-laktamaz), Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Actinomyces bovis;

  Gram – ujemne:  Escherichia coli (szczepy nie wytwarzające β-laktamaz), Salmonella spp., Bordetella bronchiseptica, Proteus mirabilis, Pasteurella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Actinobacillus lignieresi.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe.
  Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików i innych zwierząt roślinożernych.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  W związku z narastającą opornością wśród bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (E.coli, Salmonella spp., Proteus spp.) stosowanie produktu powinno być oparte o wyniki badań antybiotykowrażliwości.

  Z uwagi na fakt, że w obecności wody amoksycylina ulega hydrolizie, należy używać wyłącznie suchych oraz sterylnych igieł i strzykawek.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości patogenów wyizolowanych z danego przypadku, ewentualnie na uprzednich doświadczeniach lekarza prowadzącego leczenie zwierząt w danym gospodarstwie. Niewłaściwe zastosowanie produktu może zwiększyć częstotliwość występowania oporności bakterii na amoksycylinę i zmniejszyć skuteczność leczenia innymi antybiotykami β-laktamowymi na skutek oporności krzyżowej.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) krzyżową po wstrzyknięciu, inhalacji, spożyciu lub kontakcie ze skórą. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być ciężkie.

  Podczas podawania produktu należy zachować ostrożność w celu uniknięcia samoiniekcji.

  W trakcie stosowania nie należy jeść, pić ani palić.

  Po użyciu należy umyć ręce.

  Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny powinny unikać kontaktu z produktem.

  Jeśli w wyniku kontaktu z produktem pojawią się objawy, takie jak wysypka należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać ulotkę lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, a także trudności w oddychaniu wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Sporadycznie może wystąpić przemijający odczyn zapalny w miejscu iniekcji.  W pojedynczych przypadkach u zwierząt może wystąpić biegunka, co jest wynikiem reakcji stresowej (ból, strach).

  U zwierząt nadwrażliwych na penicyliny i cefalosporyny może wystąpić reakcja uczuleniowa.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Chloramfenikol, makrolidy oraz tetracykliny mogą hamować działanie przeciwbakteryjne penicylin z uwagi na działanie bakteriostatyczne.

  Dawkowanie i droga podawania
  Podawać domięśniowo lub podskórnie w dawce 15 mg amoksycyliny/kg m.c. (1 ml/10 kg m.c.). W razie konieczności iniekcję należy powtórzyć po 48 h. Przed użyciem należy silnie wstrząsnąć zawartość butelki. W jedno miejsce nie podawać więcej niż 20 ml zawiesiny. Po podaniu miejsce iniekcji należy rozmasować.

  W przypadku schorzeń przewlekłych i nawracających zalecane jest podanie maksymalnie 2 iniekcji, a następnie kontynuowanie terapii amoksycyliną podawaną doustnie, w zalecanych dawkach, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

  Przedawkowanie w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki) , jeżeli niezbędne
  W przypadku podania większych dawek produktu niż zalecane, nie były obserwowane objawy inne niż opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

  Okres (-y) karencji
  Tkanki jadalne świń – 21 dni.
  Tkanki jadalne bydła – 92 dni.
  Mleko krów – 9 dni.
  Tkanki jadalne owiec – 35 dni.

  Nie stosować u owiec w okresie laktacji, jeśli mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, penicyliny
  Kod ATCvet:QJ01CA04

  Właściwości farmakodynamiczne
  Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną o działaniu bakteriobójczym. Mechanizm działania amoksycyliny, podobnie jak innych antybiotyków b-laktamowych, polega na zaburzaniu syntezy ściany komórki bakteryjnej. Szerokie spektrum działania amoksycyliny obejmuje zarówno bakterie Gram – dodatnie jak i Gram – ujemne.

  Gram – dodatnie: Staphylococcus spp. (szczepy nie wytwarzające b-laktamaz)., Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Actinomyces bovis;

  Gram – ujemne: Escherichia coli (szczepy nie wytwarzające β-laktamaz), Salmonella spp., Bordetella bronchiseptica, Proteus mirabilis, Pasteurella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Actinobacillus lignieresi.

  Stężenia wyższe niż MIC50 stwierdzano w przypadku takich bakterii jak  Bacillus spp. oraz Proteus. Stężenia na poziomie MIC90 jest stwierdzane wobec Bordetella bronchiseptica natomiast wyższe niż MIC90 wobec Fusobacterium spp., Haemophilus, Pasteurella spp., nie produkujących beta-laktamazy Staphylococcus, Streptococcus oraz innych tlenowych i beztlenowych kultur bakteryjnych z jamy ustnej.

  Amoksycylina jest wrażliwa na działanie beta-laktamaz produkowanych przez niektóre gatunki bakterii. Oporność na działanie amoksycyliny może być także związana z mutacjami chromosomalnymi bakterii powodującymi modyfikacje białek wiążących penicyliny lub zmianę przepuszczalności błony komórkowej. Obserwuje się występowanie oporności wśród E. coli. Produkt nie jest wskazany do stosowania leczenia zakażeń wywołanych przez Pseudomonas.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Po podaniu parenteralnym amoksycylina jest bardzo szybko wchłaniana i szeroko dystrybuowana do tkanek, głównie płuc i układu oddechowego, układu moczowego, jelit. Wydalanie amoksycyliny odbywa się głównie z moczem, chociaż znaczące ilości mogą być obecne w żółci i stąd w jelitach. Główne parametry farmakokinetyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt znajdują się w poniższej tabeli:

   

  Gatunek

  Droga podania

  Tmax

  Cmax (µg/ml)

  AUC

  Kot

  Podskórnie

  2 godziny

  7,8

  3621

  Pies

  Domięśniowo

  1-2 godziny

  6,0

  3670

  Pies

  Podskórnie

  2 godziny

  4,0

  3534

  Cielęta

  Domięśniowo

  0,5-1 godzina

  2,9-3,1

  2538

  Bydło

  Domięśniowo

  0,5-2 godziny

  1,1-2,0

  2485

  Owce

  Domięśniowo

  0,5 godziny

  8,4

  4671

  Prosięta

  Domięśniowo

  0,25-0,5 godziny

  1,6-3,3

  1157 -1752

  Lochy

  Domięśniowo

  1 godzina

  2,1

  --

  Po 24-30 godzinach po domięśniowym lub podskórnym podaniu zalecanej dawki, stężenie amoksycyliny w surowicy wynosi ok. 1 μg/ml.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Glinu stearynian                                                      
  Frakcjonowany olej kokosowy 

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Butelki szklane ze szkła typu III o pojemności 50 ml i 100 ml, oraz ze szkła typu II o pojemności 250 ml, zamykane chlorobutylowym korkiem z wewnętrzną warstwą politetrafluoroetylenową (PTFE) „Fluorotec 03” oraz zabezpieczone aluminiowym kapslem.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676  Warszawa