Polska

Covexin

Covexin 10 zawiesina do wstrzykiwań dla owiec i bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań
Jasno brązowa, wodna zawiesina osadzająca się w trakcie przechowywania

Rozwiń wszystkie
 • Substancje czynne:

  Moc/ml

  toksoid C. perfringens typ A

  ³ 0,9 U3

  toksoid C. perfringens typ B i C (β)

  ³ 12,4 U1

  toksoid C. perfringens typ D (ε)

  ³ 5,1 U1

  cała kultura C. chauvoei

  zgodnie z Ph. Eur.2

  toksoid C. novyi

  ³ 1,2 U1

  toksoid C. septicum

  ³ 3,6 U1

  toksoid C. tetani

  ³ 2,5 U1

  toksoid C. sordellii

  ³ 0,8 U1

  toksoid C. haemolyticum

  ³ 16,5 U3

   

  Adiuwant

   

  Ałun

  3,03 – 4,09  mg/ml aluminium

  Konserwant

   

  Tiomersal

  0,05 – 0,18 mg/ml

  Substancje pomocnicze do 1 ml

   

  Formaldehyd

  £ 0,5 mg/ml


  1
   ELISA zgodnie ze specyfikacją wytwórcy.

  2 Zakażenia doświadczalne zgodnie z Ph. Eur.

  Test neutralizacji toksyn in vitro, bazujący na hemolizie erytrocytów owiec

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Owce i bydło

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Aktywna immunizacja owiec i bydła przeciw schorzeniom związanym z zakażeniem Clostridium perfringens  typ A, C. perfringens typ B, C. perfringens typ C, C. perfringens typ D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi typ B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii i Clostridium haemolyticum oraz przeciw tężcowi wywoływanemu przez Clostridium tetani.

  Bierna immunizacja jagniąt i cieląt przeciw zakażeniom ww. gatunkami Clostridium (z wyjątkiem C. haemolyticum u owiec).

  Odporność pojawia się 2 tygodnie po szczepieniu podstawowym.

  Czas trwania aktywnej odporności:

  Anamnestyczna humoralna odpowiedź immunologiczna (pamięć immunologiczna) dotycząca wszystkich komponentów szczepionki była wykazana 12 miesięcy po zakończeniu szczepień podstawowych.

  Tak jak to wykazano serologicznie/tylko miano przetrwałych przeciwciał:

  Owce: 12 miesięcy przeciw C. perfringens typ A, B, C i D, C. novyi typ B, C. sordellii, C. tetani

  < 6 miesięcy przeciw C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei

  Bydło: 12 miesięcy przeciw C. tetani i C. perfringens typ D

  < 12 miesięcy przeciw C. perfringens typ A, B i C

  < 6 miesięcy przeciw C. novyi typ B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C.       chauvoei

  Czas trwania biernej odporności tak jak to wykazano serologicznie/tylko miano przetrwałych przeciwciał:

  Dla jagniąt:
  Co najmniej 2 tygodnie przeciw C. septicum i C. chauvoei, co najmniej 8 tygodni przeciw C. perfringens typ B i C. perfringens typ C oraz co najmniej 12 tygodni przeciw C. perfringens typ A, C. perfringens typ D, C. novyi typ B, C. tetani i C. sordellii. Nie obserwowano biernej odporności przeciw C. haemolyticum.

  Dla cieląt:
  Co najmniej 2 tygodnie przeciw C. sordellii i C. haemolyticum, co najmniej 8 tygodni przeciw C. septicum i C. chauvoei oraz co najmniej 12 tygodni przeciw C. perfringens typ A, C. perfringens typ B, C. perfringens typ C, C. perfringens typ D, C. novyi typ B i C. tetani.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Skuteczność szczepionki w dostarczaniu biernej odporności młodym jagniętom oraz cielętom zależy od faktu, czy zwierzęta spożyją odpowiednią ilość siary w pierwszych dniach życia.

  Badania kliniczne pokazały, że obecność przeciwciał matczynych, szczególnie przeciw C. tetani, C. novyi typ B, C. perfringens typ A (tylko cielęta), C. chauvoei (tylko jagnięta) i C. perfringens typ D może zmniejszyć odpowiedź ze strony przeciwciał na szczepienie u młodych jagniąt i cieląt. W związku z tym, aby zapewnić optymalną odpowiedź immunologiczną u młodych zwierząt, u których występuje wysoki poziom przeciwciał matczynych, szczepienie podstawowe powinno zostać opóźnione do momentu, aż poziom tych przeciwciał ulegnie obniżeniu (co ma miejsce po około 8 – 12 tygodniach życia, patrz punkt 4.2.)

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Nie szczepić zwierząt chorych lub z niedoborami immunologicznymi.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  W sytuacji przypadkowej samoiniekcji należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy bezzwłocznie zastosować odpowiednie leczenie np. podanie adrenaliny.

  75 – 100% zwierząt zaszczepionych produktem Covexin 10 może doświadczyć reakcji na szczepienie. Reakcjami tymi są najczęściej zlokalizowany w miejscu podania obrzęk lub stwardnienie, ale może to być także łagodna hipertermia, ropień lub inna reakcja tkanek podskórnych w miejscu iniekcji.

  U większości zwierząt występuje obrzęk w miejscu podania. Średnio obrzęk osiąga średnicę 6 cm u owiec i 15 cm u bydła. W rzadkich przypadkach u bydła obrzęk może osiągać średnicę około 25 cm. Większość lokalnych reakcji ustępuje w ciągu 3 – 6 tygodni u owiec i mniej niż 10 tygodni u bydła, jednak u niektórych zwierząt może trwać dłużej. U niektórych zwierząt może powstać ropień. Szczepienie może powodować zwiększenie reakcji tkanek podskórnych w miejscu iniekcji.

  Może wystąpić odbarwienie skóry w miejscu podania (skóra wraca do stanu normalnego po ustąpieniu reakcji miejscowej). Bolesność w miejscu iniekcji może być obserwowana przez 1 – 2 dni po szczepieniu.

  Miejscowe reakcje nie wpływają na ogólny stan zdrowia, zachowanie, spożycie paszy i przyrosty masy ciała zwierząt.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

  Ciąża:
  Nie obserwowano działań niepożądanych innych niż te opisane w punkcie 4.6 w momencie stosowania szczepionki u owiec i bydła pomiędzy 8 a 2 tygodniem przed porodem. Z uwagi na brak specyficznych danych, nie może być zalecane stosowanie produktu w trakcie pierwszego lub drugiego trymestru ciąży.

  Należy unikać stresu u ciężarnych owiec i krów.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Brak jest dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Dlatego też decyzja odnośnie zastosowania tej szczepionki przed lub po innym produkcie leczniczym weterynaryjnym, powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny danego przypadku.

  Dawkowanie i droga podawania

  Owce – od 2 tygodnia życia
  Dawka – 1 ml

  Bydło – od 2 tygodnia życia
  Dawka – 2 ml

  Sposób podawania: Podawać podskórnie w odpowiednim miejscu. Zalecanym miejscem podania jest luźna skóra na boku szyi.

  Przed pobraniem szczepionki, należy energicznie wstrząsnąć butelką.

  Strzykawki oraz igły powinny być sterylne przed użyciem i iniekcja powinna zostać wykonana w czyste i suche miejsce z zachowaniem wszelkiej ostrożności tak by uniknąć zakażenia.

  Szczepienie podstawowe: Należy podać dwie dawki w odstępach 4 – 6 tygodni (patrz punkt Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt i Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt)

  Szczepienie przypominające:  Należy podać pojedynczą dawkę w odstępie 6 – 12 miesięcy (patrz punkt Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt).

  Stosowanie w okresie ciąży:
  W celu zapewnienia biernej odporności u młodych poprzez siarę, pojedyncza dawka przypominająca powinna zostać podana pomiędzy 8 a 2 tygodniem przed porodem, pod warunkiem, że zwierzęta otrzymały pełny zestaw szczepień podstawowych przed ciążą.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  U cieląt i jagniąt, miejscowe reakcje mogą się nasilić jeśli podana zostanie podwójna rekomendowana dawka (patrz punkt Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)).

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Preparaty immunologiczne dla bydła: QI02AB01

  Preparaty immunologiczne dla owiec: QI04AB01

  Do stymulowania odporności czynnej u owiec i bydła przeciw C. chauvoei oraz toksynom Clostridium perfringens typ A, C. perfringens typ B, C. perfringens typ C, C. perfringens typ D, C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii i C. haemolyticum zawartym w szczepionce.

  Do stymulowania odporności biernej poprzez siarę, przeciw powyższym infekcjom wywoływanym przez Clostridium u młodych jagniąt i cieląt.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Ałun
  Tiomersal
  Formaldehyd
  Sodu chlorek (0,85% roztwór)

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 godzin

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać i transportować w lodówce (2°C – 8°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe zawierające 1 butelkę HDPE, 50 ml lub 100 ml, zamkniętą farmaceutycznym gumowym korkiem i zabezpieczoną aluminiowym kapslem.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02 -676 Warszawa