Polska

Dinolytic

Dinolytic, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Roztwór do wstrzykiwań.
Klarowny i bezbarwny roztwór.

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:
  Dinoprost (w postaci soli z trometamolem)   5 mg/ml

  Substancja pomocnicza:
  Alkohol benzylowy (E1519)   16,5 mg/ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, koń, świnia.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

  Bydło:

  • Synchronizacja rui
  • Cicha ruja
  • Przetrwałe ciałko żółte
  • Indukcja porodu (od 265 - 270 dnia ciąży)
  • Stany zapalne błony śluzowej macicy – ropne (pyometra) oraz śluzowo – ropne z obecnością przetrwałego ciałka żółtego
  • Patologiczna zawartość macicy (np. zmumifikowany płód)
  • W połączeniu z GnRH lub analogami GnRH do wyznaczania czasu sztucznego zapłodnienia u krów mlecznych.

  Konie:

  • Przerywanie wczesnej ciąży w celu przyspieszenia resorbcji zarod­ków w przypadkach ciąży mnogiej lub niewłaściwie rozwijającej się
  • Brak cyklu i rui u klaczy z przetrwałym ciałkiem żółtym
  • Indukcja rui u klaczy karmiących przejawiających wcześniej cykl jaj­nikowy (anoestrus laktacyjne)
  • Indukcja owulacji po wystąpieniu rui u klaczy z regularnym cyklem oraz niepełną luteolizą ciałka żółtego w cyklu poprzedzającym

  Świnie:

  • Indukcja porodu
  • Zapobieganie syndromowi MMA

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w ciąży o ile wskazaniem nie jest przerwanie ciąży i indukcja porodu.
  Nie podawać dożylnie.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Prostaglandyny typu F mogą być wchłaniane przez skórę i powodować skurcz oskrzeli i poronienie.
  W trakcie podawania produktu należy zachowywać zasady aseptyki, by uniknąć ewentualnych infekcji po podaniu produktu.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Należy zachować szczególną ostrożność, tak by uniknąć przypadkowej samoiniekcji lub kontaktu ze skórą.
  Kobiety w wieku rozrodczym, astmatycy oraz osoby z problemami ze strony oskrzeli i/lub układu oddechowego powinny unikać kontaktu z produktem lub stosować jednorazowe rękawiczki ochronne w trakcie podawania produktu.
  W sytuacji przypadkowego kontaktu produktu ze skórą, należy natychmiast umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem.
  Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.
  Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

  Bydło
  Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną na dawkę 5-krotnie lub 10-krotnie wyższą od zalecanej, jest wzrost temperatury ciała. Reakcja ta jest najczęściej przejściowa i nie ma większego wpływu na zwierzęta. Obserwowano też ograniczony, niewielki wzrost ślinienia.
  Zgłaszano przypadki lokalnych, po podaniowych infekcji bakteryjnych, które mogą się uogólniać. W przypadku zauważenia pierwszych objawów infekcji, należy wdrożyć agresywną terapię antybiotykową, szczególnie przeciwko bakteriom z rodziny Clostridium.
  W trakcie podawania produktu należy zachowywać zasady aseptyki, by uniknąć ewentualnych infekcji po podaniu produktu.

  Konie
  Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są: nadmierne pocenie i obniżona temperatura ciała. Objawy te są najczęściej przejściowe i nie mają większego wpływu na zwierzęta. Innymi obserwowanymi reakcjami były wzrost częstości skurczów serca, wzrost częstości oddechów, ból w okolicach brzucha, zaburzenia koordynacji, pokładanie się zwierząt. Reakcje te z reguły obserwowane są w 15 minut po podaniu produktu i ustępują w przeciągu 1 godziny. Konie z reguły mają zachowane pobieranie pokarmu w trakcie występujących objawów niepożądanych.

  Świnie
  Przejściowe działania niepożądane takie jak: wzrost temperatury ciała, zwiększona częstość oddechów, nadmierne ślinienie, pobudzenie wydalania kału i moczu, zaczerwienienie skóry, niepokój (wygięcie pleców, drapanie się, napieranie i gryzienie krat kojca), występowały rzadko po podaniu dinoprostu ciężarnym lochom i loszkom. Objawy te są podobne do obserwowanych przed normalnym wyproszeniem, jednakże są bardziej skupione w czasie. Reakcje te występują z reguły po 15 minutach od podania produktu i ustępują w przeciągu 1 godziny.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Produkt nie powinien być stosowany u zwierząt w ciąży, o ile wskazaniem nie jest przerwanie ciąży lub indukcja porodu. Stosowanie produktu jest przeciwwskazane, kiedy indukcja porodu lub przerwanie ciąży nie są zamierzonym efektem.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nieznane.

  Dawkowanie i droga podawania

  Bydło (krowy i jałówki):
  Cicha ruja, przetrwałe ciałko żółte:
  Należy podać 5 ml Dinolytic (25 mg dinoprostu) w jednorazowej iniekcji domięśniowej po klinicznym stwierdzeniu obecności ciałka żółtego. Prawidłowa ruja pojawia się zwykle w 2 – 4 dniu po podaniu leku, co umożliwia krycie lub inseminację zwierząt.

  Synchronizacja rui u krów z regularnym cyklem rujowym:

  • Sposób A: w fazie lutealnej cyklu, przy potwierdzonej klinicznie obecności na jajniku ciałka żółtego, dawkę luteolityczną produktu (5 ml) podaje się jednorazowo (jak w pkt. 1).
  • Sposób B: u zwierząt będących w nieznanej fazie cyklu, Dinolytic (5 ml) należy podawać w dwukrotnie w odstępie 10 – 12 dni.
  • Po czym samice można inseminować jednokrotnie, to znaczy w 80 godz. po 2-giej iniekcji lub dwukrotnie, to znaczy w 72 i w 90 godz. po 2-giej iniekcji. UWAGA: Jeśli krowy przejawiają ruję już po 1 iniekcji można wykorzystać ją do inseminacji.

  Indukcja porodu:
  Należy podać 5 ml produktu, nie wcześniej jak w 265 – 270 dniu ciąży. Porody występują zwykle w okresie od l do 8 dni po iniekcji – średnio w 3 dniu. UWAGA: częstym powikłaniem tego postępowania jest zatrzymanie łożyska.

  Ropne (pyometra) i śluzowo – ropne zapalenie błony śluzowej macicy z obecnością przetrwałego ciałka żółtego, zmumifikowany płód w macicy:
  Podaje się 5 ml Dinolytic. Po 3 – 5 dniach następuje rozwarcie szyjki macicznej i wydalenie patologicznej zawartości macicy. W przypadku braku spodziewanego efektu należy powtórzyć iniekcję (w przypadku ropnego lub śluzowo - ropnego zapalenia błony śluzowej macicy po 10 – 12 dniach).

  Wyznaczanie czasu sztucznego zapłodnienia:
  Produkt może być stosowany do wyznaczania czasu sztucznego zapłodnienia w celu synchronizacji owulacji u krów wykazujących normalny cykl owulacyjny, na każdym etapie laktacji. U krów mlecznych można zastosować następujące schematy postępowania:

  • dzień 0 – Podanie GnRH lub jej analogu
  • dzień 7 – Podanie Dinolytic 5 ml domięśniowo
  • dzień 9 – Podanie GnRH lub jej analogu
  • Inseminacja 16-20 godzin po podaniu GnRH lub jej analogu lub wcześniej, gdy wystąpią objawy rui.

  Lub:

  • dzień 0 – Podanie GnRH lub jej analogu
  • dzień 7 – Podanie Dinolytic 5 ml domięśniowo
  • Inseminacja i podanie GnRH lub jej analogu po 60-72 godzinach lub wcześniej, gdy wystąpią objawy rui.

  Przed podaniem produktu należy określić status jajników i potwierdzić regularność cykli. Optymalne rezultaty osiąga się u zdrowych krów z normalnym cyklem rujowym.

  Konie (klacze):
  Indukcja rui, poronienia lub owulacji
  Należy podać 1 ml Dinolytic (5 mg dinoprostu) podczas fazy lutealnej cyklu, wczesnej ciąży lub początku rui.
  UWAGA: w przypadku poronień skuteczna jest również mniejsza dawka dinoprostu (1,25 – 2,0 mg).

  Świnie:
  Indukcja porodu:
  Zalecana dawka wynosi 2 ml Dinolytic (10 mg dinoprostu). Porody należy indukować nie wcześniej niż na 3 dni przed fizjologicznym terminem porodu, obli­czonym jako średni czas trwania ciąży w stadzie (zwykle 112 – 113 dzień ciąży). UWAGA: poród występuje zwykle w 33 godz. po iniekcji. Podanie oksytocyny w 20 godz. po aplikacji prostaglandyny powoduje, iż terminy porodów ulegają mniejszemu rozrzutowi czasowemu.

  Zapobieganie syndromowi MMA:
  Podaje się 2 ml Dinolytic (10 mg dinoprostu) w 24 do 48 godz. po porodzie.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Po przekroczeniu dawki zalecanej nie obserwowano objawów innych niż opisane w punkcie "Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)".

  Okres (-y) karencji
  Bydło - tkanki jadalne – 2 dni.
  Świnie, konie – tkanki jadalne – 1 dzień.
  Mleko – zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe. Inne produkty ginekologiczne. Prostaglandyny. Dinoprost.
  Kod ATCvet: QG02AD01

  Właściwości farmakodynamiczne
  Substancja czynna produktu – sól trometaminowa dinoprostu, posiada taką samą budowę i właściwości jak naturalna prostaglandyna F. Jej wysoka aktywność biologiczna manifestuje się silnym działaniem luteolitycznym (regresja ciałka żółtego) oraz pobudzeniem skurczów mięśniówki gładkiej macicy (działanie uterotoniczne).

  Szczególnie silny efekt działania leku na mięśniówkę macicy występuje u loch i klaczy. Ponadto jest ważnym elementem hormonalnego mechanizmu rozwierania szyjki macicznej.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Dinoprost cechuje się zbliżoną strukturą chemiczną do naturalnej prostaglandyny F i jest metabolizowany analogicznie jak prostaglandyny endogenne. Okres półtrwania dinoprostu we krwi wynosi kilka minut.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Alkohol benzylowy (E1519)
  Woda do wstrzykiwań 
  Sodu wodorotlenek 
  Kwas solny

  Niezgodności farmaceutyczne 
  Nieznane.

  Okres ważności 
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Wielodawkowe fiolki ze szkła typu I o pojemności 5 ml, 10 ml, 30 ml bez zabezpieczenia typu blowback (dla fiolki o pojemności 10 ml z lub bez zabezpieczenia typu blowback) z czerwonym lub szarym korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym kapslem.

  Dostępne opakowania:
  Fiolki ze szkła o pojemności 5 ml, 30 ml, pakowane pojedynczo w pudełka tekturowe.
  Fiolki ze szkła o pojemności 10 ml, pakowane pojedynczo lub po 5 sztuk w pudełka tekturowe.
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów 
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa