Polska

Naxcel 200mg/ml

Naxcel 200mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

Wydawany na receptę weterynaryjną 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań
Nieprzejrzysta zawiesina, w kolorze od białego do jasnobrązowego.

Rozwiń wszystkie
 • Jeden ml zawiera:

  Substancja czynna:
  Ceftiofur (jako krystaliczny wolny kwas)   200 mg.

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Trójglicerydy, średni łańcuch

  Olej z nasion bawełny

  Nieprzejrzysta zawiesina, w kolorze od białego do jasno brązowego.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło.

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Leczenie u bydła ostrej postaci martwicy szpary międzypalcowej, zwanej także panaritium lub zanokcicą.
  Leczenie u bydła ostrej postaci poporodowego zapalenia macicy, w przypadkach gdy leczenie innymi antybiotykami jest nieskuteczne.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub inne antybiotyki beta-laktamowe lub na dowolną substancję pomocniczą.

  Specjalne ostrzeżenia
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  W odniesieniu do podawania cefalosporyn o szerokim spektrum działania (trzeciej i czwartej generacji, takich jak ceftiofur), należy wziąć pod uwagę, że powinny one być zarezerwowane do leczenia klinicznych przypadków słabo reagujących lub podejrzewanych o słabą reakcję na leczenie antybiotykami o mniejszym znaczeniu. Zwiększone stosowanie, włączając w to stosowanie odbiegające od zaleceń zawartych w Charakterystyce Weterynaryjnego Produktu Leczniczego (ChWPL), może powodować wzrost ilości bakterii opornych na ceftiofur. W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.
  Jeśli tylko możliwe, stosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego powinno opierać się na badaniach antybiotykowrażliwości. W momencie ustalania sposobu leczenia, właściwym jest rozważenie możliwości poprawy sposobu zarządzania stadem i zastosowania działań wspomagających odpowiednimi produktami (np. preparatami dezynfekcyjnymi).
  Nie stosować profilaktycznie w przypadkach zatrzymania łożyska.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Penicyliny i cefalosporyny takie jak ceftiofur mogą powodować powstanie nadwrażliwości u ludzi i zwierząt po ich wstrzyknięciu, wdychaniu, spożyciu z pokarmem lub po kontakcie ze skórą.
  Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i na odwrót.
  Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny powinny unikać kontaktu z tym produktem.
  Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć je czystą wodą.
  W przypadku wystąpienia objawów takich jak wysypka na skórze, ciągłe podrażnienie oczu należy zasięgnąć porady lekarza, pokazując ulotkę informacyjną lub etykietę produktu. Obrzęk twarzy, warg lub oczu lub duszność oddechowa są znacznie poważniejszymi objawami i wymagają niezwłocznej interwencji medycznej.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Bydło:

  Bardzo często

  (> 1 zwierzę/10 leczonych zwierząt):

  Obrzęk w miejscu iniekcji1, ból w miejscu iniekcji2

  Bardzo rzadko

  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  Wstrząs anafilaktyczny, nagła śmierć3

  1Odnotowany dwa dni po podaniu u około 2/3 zwierząt i ustępujący w ciągu maksymalnie 23 dni.
  2Łagodny do średniego, w początkowych dniach po podaniu.
  3Związana z podaniem donaczyniowym lub reakcją anafilaktyczną.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Badania laboratoryjne przeprowadzone na myszach nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu ani matki. Badania laboratoryjne przeprowadzone u szczurów wykazały brak działania teratogennego, jedynie działanie toksyczne dla matki (luźny kał) oraz działanie toksyczne dla płodu (obniżona masa płodu). Nie zaobserwowano wpływu na zdolności rozrodcze. Nie przeprowadzono specyficznych badań u ciężarnych krów i bydła zarodowego. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
  Może być stosowany w okresie laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nieznane.

  Droga podania i dawkowanie
  Pojedyncza iniekcja podskórna 6,6 mg ceftiofuru/kg masy ciała (co odpowiada 1 ml weterynaryjnego produktu leczniczego na 30 kg masy ciała), podana przy nasadzie ucha.
  Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.
  Zaleca się by ograniczyć objętość podawanego produktu do 30 ml w jedno miejsce.
  Należy energicznie wstrząsnąć butelką przez około 30 sekund lub do momentu, aż wszystkie widoczne osady zostaną rozpuszczone.

  Podawanie u nasady ucha:
  • Podawać w tylną część nasady ucha (patrz rysunek 1).
  • Przytrzymać strzykawkę i igłę za uchem zwierzęcia, tak by igła i strzykawka były skierowane w stronę wyznaczonej linii przechodzącej przez głowę zwierzęcia i sięgającej oka po przeciwnej stronie głowy (patrz rysunek 2).
  • Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności by uniknąć podania dotętniczego lub dożylnego, np. przez odpowiednie poskromienie zwierzęcia (poskrom) i zastosowanie odpowiednich igieł (długość - 1 cal (2,5 cm), rozmiar 16G)

  Rysunek 1.
  Miejsce podskórnego podania weterynaryjnego produktu leczniczego w tylną część ucha łączącą się z głową (nasada ucha).

  Rysunek 2.
  Podskórne podanie weterynaryjnego produktu leczniczego w tylną część ucha łączącą się z głową (nasada ucha). Diagram głowy wskazuje kierunek iniekcji od podstawy uch do przeciwległego oka.

  Jeśli objawy kliniczne nie uległy poprawie po 48 godzinach od rozpoczęcia leczenia, należy zweryfikować diagnozę i sposób leczenia.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  U bydła, aczkolwiek weterynaryjny produkt leczniczy nie był badany specyficznie w kierunku przedawkowania, nie obserwowano objawów ogólnej toksyczności związanej z ceftiofurem po codziennym podawaniu parenteralnym zwiększonej, 55 mg/kg, dawki ceftiofuru sodowego przez 5 dni.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Tkanki jadalne: 9 dni.
  Mleko: zero dni.
  W celu zapewnienia właściwego okresu karencji, istotne jest by weterynaryjny produkt leczniczy został podany tylko podskórnie u nasady ucha, w tkanki nieprzeznaczone do spożycia, jak to opisano w punkcie droga podania i dawkowanie.

 • Kod ATCvet: QJ01DD90

  Dane farmakodynamiczne
  Ceftiofur jest antybiotykiem, cefalosporyną trzeciej generacji, posiadającym aktywność przeciw wielu bakteriom Gram-dodatnim oraz Gram-ujemnym. Ceftiofur hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii i dlatego wykazuje działanie bakteriobójcze.
  U bydła, ceftiofur działa przeciw następującym mikroorganizmom odpowiedzialnym za ostre poporodowe zapalenie macicy: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes, i Fusobacterium necrophorum; oraz wywołującym martwicę szpary międzypalcowej: Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Porphyromonas spp. i Prevotella spp.
  Desfuroylceftiofur jest głównym aktywnym metabolitem. Posiada on aktywność przeciwbakteryjną podobną do ceftiofuru przeciw docelowym gatunkom bakterii.

  Dane farmakokinetyczne
  Ceftiofur jest dobrze wchłaniany u bydła po podaniu u nasady ucha. Po podaniu, ceftiofur jest szybko metabolizowany do desfuroylceftiofuru, głównego aktywnego metabolitu. Wiązanie ceftiofuru i jego głównego metabolitu z białkami jest wysokie i wynosi w około 70%–90%. Jedną godzinę po pojedynczej iniekcji, stężenia w osoczu są większe niż 1 µg/ml. Maksymalne stężenie w osoczu (około 5 µg/ml) osiągane było 12 godzin po podaniu. Całkowite stężenia ceftiofuru i jego aktywnych metabolitów w osoczu powyżej 0,2 µg/ml i 1,0 µg/ml utrzymują się odpowiednio przez okres minimum 7 i 4 dni.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe zawierające jedną 100 ml butelkę ze szkła typu I zamykaną korkiem z gumy chlorobutylowo-izoprenowej i aluminiowym kapslem.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Belgium

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19/05/2005.