Polska

Orbeseal

Orbeseal 2.6g, pasta dowymieniowa dla bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Pasta dowymieniowa.

Rozwiń wszystkie
 • Bizmutu azotan zasadowy           2,6 g/tubostrzykawkę

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Zapobieganie nowym infekcjom zdrowego gruczołu mlekowego krów w okresie zasuszenia. 

  Redukcja klinicznych przypadków mastitis w początkowym okresie laktacji, w sytuacji, gdy do zakażenia gruczołu mlekowego dochodzi w okresie zasuszenia.

  U krów wolnych od podklinicznych postaci mastistis, Orbeseal może być stosowany samodzielnie w programach kontroli mastitis w okresie zasuszenia.

  U krów z podklinicznymi postaciami mastitis Orbeseal powinien być stosowany razem z antybiotykami przeznaczonymi do terapii mastitis w okresie zasuszenia.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u krów w okresie laktacji.
  Nie stosować preparatu Orbeseal samodzielnie, u krów z podkliniczną postacią mastitis w okresie zasuszania. Nie stosować u krów z klinicznymi postaciami mastitis w okresie zasuszania.

  Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
  W przypadku aplikowania preparatu do zdrowych ćwiartek należy to robić bezpośrednio po ostatnim doju w danej laktacji.

  Po podaniu preparatu zalecana jest rutynowa obserwacja stanu zdrowia wymienia w okresie zasuszenia. W przypadku wystąpienia klinicznego zapalenia w okresie zasuszenia, należy zdoić zawartość chorej ćwiartki i podać odpowiedni antybiotyk.

  Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Umyć ręce po zastosowaniu preparatu.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Nie są znane.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Preparat nie może być stosowany u zwierząt w okresie laktacji. Jeśli przypadkowo podano Orbeseal krowie znajdującej się w okresie laktacji, należy ręcznie wycisnąć zdeponowany preparat na serwetkę higieniczną.

  Orbeseal można bezpiecznie stosować u zwierząt w ciąży. Nowonarodzone cielęta mogą wyssać preparat z wymienia, co nie jest dla nich szkodliwe.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nieznane.

  Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Preparat podaje się do kanału strzykowego bezpośrednio po ostatnim doju w danej laktacji, po jednej tubostrzykawce na ćwiartkę wymienia. Przed podaniem należy dokładnie opróżnić wymię i zdezynfekować strzyk – do każdej tubostrzykawki dołączona jest chusteczka nasączona środkiem dezynfekcyjnym. Wprowadzić preparat do kanału strzykowego z zachowaniem zasad aseptyki (Orbeseal nie posiada w swoim składzie antybiotyku). Nie należy masować strzyku po podaniu preparatu. Zaleca się wykonanie kąpieli strzyku w roztworze dezynfekcyjnym po podaniu preparatu. Orbeseal usuwa się z wymienia mechanicznie poprzez wyciśnięcie na serwetkę higieniczną w procesie przygotowania krowy do pierwszego doju po porodzie. Preparat może być wyssany z wymienia przez nowonarodzone cielę bez szkody dla jego zdrowia.

  Serwetkę z pozostałościami preparatu należy utylizować wraz z odpadami gospodarskimi.

  W przypadku stosowania łącznego z antybiotykami przeznaczonymi do terapii mastitis w okresie zasuszenia, po podaniu antybiotyku do wymienia Orbeseal podaje się zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

  W przypadku stosowania preparatu Orbeseal w celu zabezpieczenia zdrowego wymienia stosowanie preparatu w stadzie krów mlecznych powinno odbywać się z zachowaniem zasad zwalczania mastitis pozwalających na identyfikację krów ze zdrowymi wymionami. Przyjmuje się, że liczba komórek somatycznych 200000 / ml mleka jest wartością graniczną dla zdrowego gruczołu mlecznego. Trzeba natomiast brać pod uwagę fakt, że w końcowym okresie laktacji liczba ta może być fizjologicznie wyższa, co przy innych zachowanych parametrach zdrowia wymienia nie ogranicza możliwości zastosowania preparatu.

  Przedawkowanie  (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne
  Przy podawaniu podwójnej dawki preparatu nie stwierdzono objawów niepożądanych.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Układ moczowo płciowy i hormony płciowe. Preparaty przeznaczone dla wymion i strzyków. Różne produkty przeznaczone do wymion i strzyków.
  Kod ATCvet: QG52X

  Właściwości farmakodynamiczne
  Orbeseal jest nieantybiotykowym preparatem stosowanym u krów w okresie zasuszenia w celach profilaktycznych. Działanie preparatu Orbeseal polega na tworzeniu mechanicznej bariery w kanale strzykowym uniemożliwiającej penetrację wnętrza wymienia przez drobnoustroje. W ten sposób ograniczone zostaje ryzyko wystąpienia nowych infekcji wymienia w okresie zasuszenia, co w konsekwencji przyczynia się do zapobiegania klinicznym zapaleniom w pierwszych tygodniach po wycieleniu.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Zdeponowany w strzyku preparat nie wchłania się i zachowuje swoje właściwości przez ok. 100 dni.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Parafina płynna
  Di Tri stearynian glinu
  Krzemionka koloidalna bezwodna

  Główne niezgodności farmaceutyczne   
  Nieznane.

  Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)
  5 lat dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Tubostrzykawka dowymieniowa polietylenowa zawierająca 4 g preparatu, pakowana po 24 lub 60 sztuk w pudełko tekturowe lub po 120 sztuk w plastikowe wiaderko.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego   produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa