Polska

Pathozone

Pathozone, 250 mg /10 ml, zawiesina dowymieniowa dla bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina dowymieniowa.

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:
  Cefoperazon (w postaci cefoperazonu sodowego)                      250 mg / 10 ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Mastitis kliniczne u krów w okresie laktacji, wywołane infekcją: Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus (w tym szczepy produkujące penicylinazę), Escherichia coli, Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus spp., Klebsiella spp.

  Przeciwwskazania
  Nadwrażliwość na antybiotyki beta – laktamowe.
  Ostra niewydolność nerek.

  Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po ich podaniu parenteralnym, po przypadkowym dostaniu się do dróg oddechowych, spożyciu oraz kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i  odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może w niektórych przypadkach być poważna.

  Osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecano unikanie kontaktu z tego rodzaju substancjami, nie powinny mieć kontaktu z tym preparatem.

  Należy bardzo ostrożnie postępować z produktem, podejmując wszelkie zalecane środki ostrożności, by uniknąć przypadkowego narażenia na działanie preparatu.

  Jeśli w wyniku przypadkowego kontaktu z produktem rozwinęły się objawy takie jak wysypka na skórze, należy skonsultować się z lekarzem medycyny pokazując mu opakowanie produktu lub ulotkę informacyjną. Obrzęk twarzy, ust, okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.

  Należy umyć ręce po zastosowaniu preparatu.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Nie obserwowano.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Produkt przeznaczony do stosowania u krów w okresie laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nie stosować równocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi jak: streptomycyna, neomycyna i gentamycyna. Stosowanie z lekami o właściwościach nefrotoksycznych może wydłużyć czas eliminacji cefoperazonu.

  Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Preparat podaje się dowymieniowo w ilości jednej tubostrzykawki na ćwiartkę wymienia. Schemat stosowania obejmuje jednokrotne podanie.

  Przed podaniem należy dokładnie zdoić chorą ćwiartkę i zdezynfekować strzyk.

  Po podaniu należy delikatnie wymasować strzyk w kierunku zatoki mlekonośnej.

  Przedawkowanie  (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne
  Ze względu na charakter produktu w praktyce nie ma możliwości przedawkowania.

  Okres (-y) karencji
  Tkanki jadalne: 2 dni.
  Mleko: 3,5 dnia (84 godziny).

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwinfekcyjne do stosowania ogólnego. Preparaty przeciwbakteryjne do stosowania dowymieniowego. Inne antybiotyki beta–laktamowe do stosowania dowymieniowego. Cefalosporyny i substancje pokrewne. Cefoperazon.
  Kod ATCvet:  QJ51DD12

  Właściwości farmakodynamiczne
  Cefoperazon jest półsyntetyczną cefalosporyną III generacji o działaniu bakteriobójczym. Mechanizm działania cefalosporyn, podobnie jak innych antybiotyków beta – laktamowych, polega na zaburzaniu syntezy ściany komórki bakteryjnej. Szerokie spektrum działania cefoperazonu obejmuje bakterie Gram – dodatnie i Gram – ujemne wywołujące mastitis u bydła. Cefoperazon jest mniej wrażliwy, niż wcześniejsze generacje cefalosporyn, na działanie beta – laktamaz bakteryjnych.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Po podaniu dowymieniowym cefoperazon osiąga wysoki poziom w tkankach wymienia i tylko w niewielkim stopniu przechodzi do krwi. Poziom terapeutyczny cefoperazonu w tkankach wymienia utrzymuje się do 48 godzin.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  all-rac-α-Tokoferol
  Glicerolu monostearynian 40-55
  Sorbitanu stearynian
  Olej arachidowy oczyszczony

  Główne niezgodności farmaceutyczne    
  Istnieje niezgodność fizyko – chemiczna z antybiotykami aminoglikozydowymi.

  Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)
  18 miesięcy dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Biała tubostrzykawka z LDPE, o pojemności 12 ml (zawierająca 10 ml zawiesiny dowymieniowej) z czerwoną osłona kaniuli z LDPE,  pakowana po 10 lub 24 sztuki w pudełko tekturowe.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne na rynku.

  Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego   produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa