Polska

Rimadyl Cattle

Rimadyl Cattle 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO W INNYCH KRAJACH 
(AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, HU, IE, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, UK)
Rimadyl Cattle 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

RIMADYL Bovis 50 mg/ml Solution for Injection (BE, FR, LU)

RIMADYL Bovis vet. 50 mg/ml Solution for Injection (DK, FI, IS, NO, SE)

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań.
Roztwór klarowny, barwy jasno-słomkowożółtej.

Rozwiń wszystkie
 • 1 ml zawiera

  Substancja czynna:
  Karprofen                                50 mg

  Substancje pomocnicze:
  Etanol                                     0,1 ml
  Alkohol benzylowy                  10 mg

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Produkt przeznaczony jest do stosowania jako uzupełnienie terapii antybiotykowej w zwalczaniu klinicznych objawów w przebiegu ostrych chorób zakaźnych układu oddechowego oraz ostrego mastitis u bydła.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u zwierząt z upośledzoną czynnością pracy serca, wątroby i nerek.
  Nie stosować u zwierząt z chorobą wrzodową układu pokarmowego lub krwawieniami.
  Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną dyskrazją krwi.
  Nie stosować u zwierząt w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Należy unikać stosowania produktu u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub hipotensją, z uwagi na potencjalne ryzyko zwiększenia działania toksycznego na nerki. Należy unikać jednoczesnego podawania potencjalnie nefrotoksycznych leków.

  Nie przekraczać zalecanych dawek oraz czasu trwania terapii.

  Nie stosować innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) jednocześnie lub w ciągu 24 godzin.

  Z uwagi na fakt, że leczenie przy użyciu NLPZ, może wiązać się z upośledzeniem czynności ze strony układu pokarmowego lub nerek, dlatego należy rozważyć podawanie płynów uzupełniających, szczególnie w przypadku leczenia ostrego mastitis.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  W badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że karprofen, podobnie jak i inne NLPZ, może powodować fotosensybilizację. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego weterynaryjnego ze skórą. Po przypadkowym kontakcie ze skórą, miejsce kontaktu należy natychmiast umyć.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Badanie przeprowadzone u bydła, wykazały możliwość pojawienia się przemijającego odczynu w miejscu podania.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i  inne rodzaje interakcji
  Podobnie jak inne NLPZ, kaprofen nie powinien być podawany jednocześnie z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi z grupy NLPZ lub glikokortykosteroidów.

  NLPZ w bardzo wysokim stopniu wiążą się z białkami osocza i mogą konkurować z innymi lekami, które są także wiązane z białkami w dużym stopniu. Jednoczesne stosowanie takich leków może wywoływać efekty toksyczne.

  Jednakże podczas badań klinicznych u bydła, któremu podawano antybiotyki czterech różnych klas: makrolity, tetracykliny, cefalosporyny i potencjalizowane penicyliny, nie zaobserwowano żadnych interakcji.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Pojedyncze podanie podskórne lub dożylne w dawce 1,4 mg karprofenu/kg masy ciała (1 ml/35 kg masy ciała), w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową.

  Podczas leczenia grupy zwierząt, należy stosować aplikator do wielokrotnego pobierania leku w celu unikania nadmiernego nakłuwania korka. Nakłucia korka należy ograniczyć do 20.

  Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), niezbędne jeśli konieczne
  W badaniach klinicznych, nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych po dożylnym i po podskórnym podaniu dawek do 5-krotnie przekraczających zalecaną dawkę.

  Brak jest specyficznej odtrutki (antidotum) na przedawkowanie karprofenu. W takim przypadku należy zastosować terapię wspomagającą, stosowaną w sytuacjach przedawkowania NLPZ.

  Okres (-y) karencji
  Tkanki jadalne: 21 dni.
  Mleko: Zero godzin.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe
  Kod ATCvet: QM01AE91

  Właściwości farmakodynamiczne
  Karprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, pochodnych kwasu 2-arylopropionowego. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

  Karprofen, podobnie jak większość NLPZ, jest inhibitorem cyklooksygenazy kaskady kwasu arachidonowego. Jednakże, hamowanie syntezy prostaglandyn przez karprofen jest niewielkie w porównaniu do jego działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego. Dokładny mechanizm działania nie jest wyjaśniony.

  W badaniach udowodniono bardzo silne działanie przeciwgorączkowe oraz bardzo znaczną redukcję procesów zapalnych w tkance płucnej w trakcie ostrych, przebiegających z gorączką, chorób zakaźnych układu oddechowego u bydła.

  Badania przeprowadzone u bydła z doświadczalnie wywołanym ostrym mastitis udowodniły bardzo silne działanie przeciwgorączkowe karprofenu po podaniu dożylnym, z jednoczesną poprawą akcji serca oraz czynności żwacza.

  Właściwości farmakokinetyczne

  Wchłanianie: Po podaniu podskórnym karprofenu w pojedynczej dawce 1,4 mg/kg masy ciała, najwyższe stężenie w  osoczu  (Cmax) osiągnęło wartość 15,4 µg / ml w czasie (Tmax) 7-19 godzin.

  Dystrybucja: Najwyższe stężenia karprofenu obserwuje się w żółci i osoczu. Więcej niż 98% karprofenu jest związane z białkami osocza. Karprofen bardzo łatwo przechodzi do tkanek, a jego najwyższe stężenia stwierdzono w nerkach, wątrobie i dalej w tkance tłuszczowej i mięśniach.

  Metabolizm: Karprofen jest wstępnie, powoli metabolizowany poprzez hydroksylację pierścienia, hydroksylację przy węglu α i połączenie grupy kwasu karboksylowego z kwasem glukuronowym. Hydroksylowany metabolit oraz karprofen w postaci wyjściowej obecne są głównie w kale. W żółci znajduje się skoniugowany karprofen.

  Wydalanie: Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza karprofenu wynosi 70 godzin. Karprofen jest wydalany głównie z kałem, wskazując na ważną rolę żółci w procesie wydalania

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Etanol
  Alkohol benzylowy
  Makrogol 400
  Poloksamer 188
  Etanoloamina
  Woda do wstrzykiwań

  Niezgodności farmaceutyczne    
  Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.    

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
  Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe zawierające wielodawkowe fiolki ze szkła oranżowego (typ I), a 50 ml, 100 ml lub 250 ml zamknięte gumowym, bromobutylowym korkiem i aluminiowym kapslem.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów  
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa