Polska

Rispoval 3 BRSV PI3 BVD

Rispoval 3 BRSV PI3 BVD Liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Rozwiń wszystkie
 • Jedna dawka (4 ml) zawiera:

  Substancje czynne:
  Frakcja liofilizowana
  Żywy, modyfikowany wirus parainfluenzy 3, szczep RLB 103                          105,0 – 108,6 CCID50
  Żywy, modyfikowany, syncytialny wirus oddechowy bydła, szczep 375   105,0 – 107,2 CCID50

  Frakcja płynna
  Inaktywowany wirus wirusowej biegunki bydła typ 1, szczep 5960 (cytopatyczny) i szczep 6309 
  (nie cytopatyczny) w ilości niezbędnej do uzyskania średniej geometrycznej miana seroneutralizacji 
  u świnek morskich w ilości co najmniej 3,0 log2

  Adiuwant:
  Alhydrożel 2%                                                   0,8 ml (odpowiada 24,36 mg glinu wodorotlenku)

  CCID50 = dawka zakaźna dla 50% hodowli komórkowych

  Substancje pomocnicze:

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt  
  Aktywna immunizacja cieląt w wieku od 12 tygodnia życia w celu:

  • zmniejszenia wydalania wirusa oraz zmniejszenia objawów klinicznych wywołanych przez bydlęcy wirus PI3,
  • zmniejszenia wydalania wirusa w następstwie infekcji spowodowanej przez wirus BRS,
  • zmniejszenia wydalania wirusa oraz zmniejszenia leukopenii wywoływanej na skutek infekcji BVD typ 1.

  Czas powstania odporności: 3 tygodnie po szczepieniu.

  Czas trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu (udowodnione poprzez zakażenia kontrolne) dla wirusa BRS oraz BVD typ 1. Dla wirusa PI3 nie ustalono czasu trwania odporności.

  Skuteczność przeciw wirusowi BVD typ 2 nie została przedstawiona.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Brak 

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Przejściowa i łagodna hipertermia, która może utrzymywać się przez 2 dni oraz przejściowa, łagodna, miejscowa reakcja zapalna o wielkości około 0,5 cm, która samoczynnie ustępuje w ciągu 15 dni mogą wystąpić bardzo często po podaniu szczepionki. Bardzo rzadko szczepionka może wywołać reakcję nadwrażliwości. W przypadku reakcji anafilaktycznej, należy wdrożyć stosowne leczenie objawowe.

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

  Ciąża i laktacja:
  Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Nie stosować w trakcie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego  produktu leczniczego  weterynaryjnego, powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Odtworzyć szczepionkę przez dodanie płynu do fiolki zawierającej frakcję liofilizowaną.

  Jeżeli frakcja liofilizowana i płynna są dostarczane w jednakowej wielkości opakowaniach, należy pobrać całą zawartość frakcji płynnej i przenieść ją do fiolki z liofilizatem. 

  Jeżeli frakcja liofilizowana jest umieszczona w fiolce mniejszej  niż fiolka z frakcją płynną, szczepionkę należy odtworzyć w dwóch etapch:

  1. Wprowadzić 10 ml frakcji płynnej do fiolki z frakcją liofilizowaną.

  2. Wstrząsnąć energicznie, a następnie pobrać odtworzony liofilizat z fiolki z frakcją liofilizowaną i przenieść do fiolki z płynną komponentą i dokładnie wymieszać.

  Wstrząsnąć przed użyciem.

  Podać jedną dawkę (4 ml) przygotowanej szczepionki, domięśniowo, zgodnie z następującym schematem  szczepienia:

  Pierwsze podanie: od 12 tygodnia życia.

  Drugie podanie: 3 - 4 tygodnie później.

  Preferowane jest, aby zwierzęta były szczepione przynajmniej 3 tygodnie przed okresem stresu lub wysokiego narażenia na zakażenie, takiego jak przegrupowanie zwierząt, transport zwierząt lub początek sezonu jesienno – zimowego.

  Jeśli wymagana jest ochrona przeciw wirusowi BRS i BVD typ 1, wtedy należy zwierzęta poddać ponownemu szczepieniu po 6 miesiącach.

  Czas trwania odporności wytworzonej na skutek działania szczepionkowego wirusa PI3 nie jest znany.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Reakcje obserwowane po przedawkowaniu, nie różnią się od tych po podaniu pojedynczej dawki.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki żywe i inaktywowane.
  Kod ATCvet: QI02AH

  Produkt przeznaczony do stymulowania aktywnej odporności przeciw wirusom: PI3, BRS i BVD typ 1. 

  Szczepionka wykazuje szeroką zdolność krzyżowej neutralizacji różnych występujących obecnie w Europie szczepów wirusa BVD typ 1, co stwierdzono in vitro w teście neutralizacji wirusa. Zdolność krzyżowej neutralizacji, ale w nieco niższym stopniu, wykazana została w stosunku do szczepów wirusa BVD typ 2.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Buforowany roztwór laktozy
  Roztwór żelatyny
  Roztwór hydrolizatu kazeiny
  Podłoże HALS

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi, z wyjątkiem rozpuszczalnika zalecanego do stosowania z tym produktem leczniczym weterynaryjnym

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 24 miesiące.
  Okres ważności po rozcieńczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

  • Szklana fiolka typu I zawierająca 5 lub 25 dawek (20 lub 100 ml) komponenty płynnej, zamknięta korkiem z gumy chlorobutylowej i uszczelniona aluminiowym kapslem
  • Szklana fiolka typu I zawierająca 5 lub 25 dawek komponenty liofilizowanej, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i uszczelniona aluminiowym kapslem

  Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę z liofilizatem (5 dawek)  i 1 fiolkę z frakcją płynną (20 ml).

  Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę z liofilizatem (25 dawek)  i 1 fiolkę z frakcją płynną (100 ml).

  Niektóre wielkości opakowań moga nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02 – 676 Warszawa