Polska

Sputop Spot On

Sputop Spot On, 10 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla bydła i owiec

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Roztwór do nakrapiania
Przezroczysty, słomkowy oleisty płyn.

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:
  Deltametryna   10 mg/ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, owca

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Do stosowania miejscowego w celu zwalczania samic gza owczego, kleszczy, wszy, wszołów, larw gza owczego na owcach, wszy oraz kleszczy występujących na jagniętach.

  Bydło: w celu zwalczania i ochrony przed ssącymi i gryzącymi wszami m.in. Bovicola (Damalinia) bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli oraz Haematopinus eurysternus. Produkt przeznaczony do stosowania także u bydła mlecznego. Wspomagająco do ochrony przed muchami m.in. Lyperosia (Haematobia) irritans, Stomoxys calcitrans, Musca species oraz Hydrotaea irritans.

  Owce: do zwalczania samic gza owczego (Hydrotaea irritans), w celu ochrony przed kleszczami  (Ixodes ricinus), wszami, wszołami oraz larwami gza owczego.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Produkt należy stosować wyłącznie w przypadku potwierdzenia wrażliwości pasożytów na podstawie właściwych badań lub lokalnych informacji epidemiologicznych. Produktu nie należy stosować zbyt często oraz nie należy stosować w zbyt małej dawce. Nieprawidłowe stosowanie produktu może prowadzić do narastania oporności pasożytów na deltametrynę.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
  Tylko do użytku zewnętrznego.

  Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u psów i kotów. Po przypadkowym zlizaniu lub podaniu na skórę u psów i kotów, mogą wystąpić objawy neurologiczne (ataksja, konwulsje, dreszcze) lub objawy ze strony układu pokarmowego (nadmierne ślinienie, wymioty), które mogą być potencjalnie śmiertelne.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
  U osób ze skłonnościami alergicznymi kontakt deltametryny ze skórą twarzy może spowodować przejściowe swędzenie. Zaleca się zachowanie następujących środków ostrożności:

  • Używać rękawic ochronnych przy aplikowaniu leku lub dotykaniu zwierząt tuż po aplikacji.
  • Natychmiastowa zmiana i pranie ubrań zabrudzonych produktem.
  • Zmyć zabrudzoną skórę dużą ilością wody z mydłem.
  • Umyć ręce po aplikacji, przed jedzeniem i paleniem.
  • W przypadku kontaktu z oczami przemyć je dużą ilością wody oraz udać się do lekarza.
  • Po przypadkowym spożyciu przepłukać usta wodą oraz udać się do lekarza.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Po podaniu do 48 godzin mogą pojawić się u niewielkiej liczby krów objawy posmutnienia. Działanie to jest krótkookresowe.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nie stosować równocześnie z innymi produktami o podobnym działaniu.

  Dawkowanie i droga(-i) podania

  Dawki:

  Bydło:  100 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada10 ml produktu/zwierzę.

  Owce: 

  Kleszcze: owce i jagnięta          50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5 ml produktu/zwierzę

  Wszy, wszoły:                          50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5 ml produktu/zwierzę

  Samice gza owczego:                50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5 ml produktu/zwierzę

  Larwy gza owczego:                 50 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 5 ml produktu/zwierzę

  Jagnięta (poniżej 10 kg m.c. lub 1 miesiąca życia): Kleszcze i wszy 25 mg deltametryny/zwierzę, co odpowiada 2,5 ml produktu/zwierzę.

  Podawanie:

  Pojedynczą dawkę zdeponować przy pomocy dawkomierza w opakowaniu lub pistoletu - aplikatora  w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami zwierząt. Przy obecności gzów atakujących owce stosować zgodnie ze wskazaniami w ulotce. 

  Bydło – wszy: Podanie jednej dawki zabija wszystkie wszy obecne na zwierzęciu. Pełne pozbycie się pasożytów następuje w przeciągu 4-5 tygodni – wszy wylegające się ze złożonych jaj giną natychmiast po wylęgu. Czasami niewielka ilość pasożytów może przeżyć na  kilku sztukach w stadzie. W tych wypadkach zaleca się powtórzenie dawki po 6-8 tygodniach.

  Bydło – muchy: Zwalczanie zależy od ilości i gatunku much obecnych w danym środowisku. Produkt działa przez okres 4-8 tygodni. Zaleca się podawanie pojedynczej dawki co 4 tygodnie.

  Owce – gzawica: Podać produkt na część potyliczną głowy. Podawanie co 2-4 tygodnie pozwala znacząco zredukować ilość samic gza owczego.

  Owce – kleszcze: Podawać w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami. Pojedyncza dawka chroni zwierzęta wszystkich grup wiekowych przez okres do 6 tygodni po podaniu.

  Owce – wszy i wszoły: Podawać produkt w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami niezależnie od długości runa. Zapobieganie ugryzieniom przez wszy lub infestacji wszołów trwa przez 4-6 tygodni po podaniu pojedynczej dawki.

  W celu pełniejszego i szybszego wchłaniania podawanej ilości produktu a tym samym lepszej ochrony przed kleszczami, wszami i wszołami zaleca się wygolenie runa i podanie Sputop Spot On bezpośrednio na skórę.

  Owce – larwy gza owczego: Podawać bezpośrednio w miejsca złożenia larw. Zabicie larw następuje w krótkim czasie po podaniu produktu. W przypadku bardziej zaawansowanych zmian miejscowych wystrzyc wełnę o zmienionym zabarwieniu przed podaniem produktu.

  Przy użyciu aplikatora Sputop Spot On podanie na skórę można uzyskać przez wsunięcie końcówki aplikatora w kształcie litery T pomiędzy włosy runa aż na skórę. 

  Jagnięta – wszy i kleszcze: (poniżej 10 kg m.c. lub 1 miesiąca  życia). Podawanie w linii pośrodkowej pomiędzy łopatkami. Ochrona przed kleszczami trwa do 6 tygodni oraz zmniejsza liczbę pogryzień przez wszy 4-6 tygodni po podaniu.

  Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Nie stwierdzono objawów przedawkowania w badaniach tolerancji.

  Okres (-y) karencji

  Tkanki jadalne:
  Owce – 28 dni
  Bydło – 14 dni
  Mleko krów – Zero dni
  Nie stosować u owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Środki do zwalczania pasożytów zewnętrznych w tym owadobójcze i repelenty
  Kod ATCvet: QP53AC11

  Właściwości farmakodynamiczne
  Deltametryna należy do grupy syntetycznych pyretroidów o działaniu podobnym do pestycydów. Jest jednym z wielu należących do szerokiej rodziny estrów pyretroidowych, które są syntetycznymi analogami naturalnych ekstraktów pochodzenia roślinnego. Deltametryna należy do drugiej generacji i jest alfa-cyjano pyretroidem charakteryzującym się wysoką stabilnością oraz proporcjonalnym wzrostem oporności na foto- oraz biodegradację, a także wzrostem skuteczności działania owadobójczego. Dużo bardziej toksyczna dla owadów i pajęczaków ze względu na słaby metabolizm w ich organizmach.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Pyretroidy działają neurotoksycznie, powodują zaburzenie koordynacji zmysłów oraz motoryki. Metabolizm pyretroidów u ssaków przebiega inną drogą oraz znacznie szybciej niż u owadów w związku z czym wywołanie efektu neurotoksycznego jest możliwe jedynie w przypadku przyjęcia dawki znacznie przekraczającej zalecane.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Olej kokosowy frakcjonowany                                                

  Niezgodności farmaceutyczne    
  Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 5 lat

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w temperaturze poniżej 250 C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
  Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Butelki z HDPE z zakrętką HDPE o pojemności 250 ml, 500 ml, 1000 ml, pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Środek niebezpieczny dla ryb. Nie używać blisko zbiorników wodnych, stawów, rzek, jezior.
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa