Polska

Synulox Iniekcja

Synulox Iniekcja, 140 mg/ml + 35 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla psów, kotów, bydła i świń

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań.
Białawy do bladożółtego płyn.

Rozwiń wszystkie
 • 1 ml zawiera

  Substancje czynne:
  Amoksycylina                                         140 mg
  (w postaci amoksycyliny trójwodnej)     
  Kwas klawulanowy                                   35 mg 
  (w postaci potasu klawulanianu)            

  Substancja pomocnicza:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Glikolu propylenowego dikaprylokapronian

   

  Białawy do bladożółtego płyn.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Pies, kot, bydło, świnia

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Kliniczne wskazania do stosowania produktu obejmują:
  Bydło

   • zakażenia układu oddechowego,
   • zakażenia tkanek miękkich,
   • ropnie,
   • zapalenia macicy,
   • zapalenia gruczołu mlekowego;

  Świnie

   • zakażenia układu oddechowego,
   • kolibakterioza,
   • zakażenia okołoporodowe u macior (np. MMA);

  Psy i koty

   • zakażenia układu oddechowego,
   • zakażenia układu moczowego,
   • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. ropne zapalenie skóry, zakażenia gruczołów okołoodbytowych, zapalenie dziąseł).

  Produkt posiada aktywność bakteriobójczą w stosunku do szerokiego spektrum bakterii posiadających znaczenie kliniczne u bydła, świń, psów i kotów. Wykazuje in vitro skuteczność przeciwko następującym bakteriom (w tym szczepom produkującym beta-laktamazę):
  Gram-dodatnieActinomyces bovis, Bacillus anthracis, Clostridium, Corynebacterium, Peptostreptococcus spp., Staphylococcus, Streptococcus (włączając w to szczepy beta-hemolityczne)
  Gram-ujemneActinobacillus lignieresii, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bacteroides, Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Klebsiella, Moraxella spp., Pasteurella, Proteus spp., Salmonella, Prevotella sp., Enterobacter sp.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne antybiotyki beta-laktamowe lub na dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować u królików, kawii domowych, chomików i gerbili. 
  Wskazana jest ostrożność w przypadku stosowania u innych małych zwierząt roślinożernych.

  Specjalne ostrzeżenia
  Brak

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Należy ostrożnie postępować z produktem, tak by nie dopuścić do kontaktu produktu pozostającego   w opakowaniu z wodą.
  Kwas klawulanowy jest bardzo wrażliwy na działanie wilgoci. Z tego względu bardzo ważnym jest, by stosować suche igły i strzykawki do pobierania produktu z opakowania, tak by zapobiec ewentualnemu wprowadzeniu wody do opakowania produktu.
  W przypadku kontaktu produktu z wodą obserwowane będą ciemne plamki lub ciemny osad w zawiesinie. W takim przypadku nie należy stosować produktu z uwagi na możliwość znacznego obniżenia jego skuteczności.
  Amoksycylina nie jest znacząco wrażliwa na działanie wody.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Penicyliny i cefalosporyny mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości (alergię) po ich podaniu parenteralnym, po przypadkowym dostaniu się do dróg oddechowych, spożyciu oraz kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może w niektórych przypadkach być poważna.
  Osoby o znanej nadwrażliwości lub osoby, którym zalecano unikanie kontaktu z tego rodzaju substancjami, powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
  Należy bardzo ostrożnie postępować z produktem, podejmując wszelkie zalecane środki ostrożności, by uniknąć przypadkowego narażenia na jego działanie.
  Jeśli w wyniku przypadkowego kontaktu z produktem rozwinęły się objawy takie jak wysypka na skórze, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, ust, okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.
  Należy umyć ręce po zastosowaniu produktu.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Psy, koty, bydło i świnie:

  Bardzo rzadko
  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  odczyn zapalny w miejscu iniekcji1
  alergiczne reakcje skórne (obrzęk twarzy, świąd alergiczny, pokrzywka) 2

  1 Przemijający.
  2 Typowe dla antybiotyków beta-laktamowych, zazwyczaj ustępują samoistnie, czasami mogą wymagać podjęcia leczenia objawowego.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 ulotki informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ciąża i laktacja:
  Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Synulox Iniekcja z uwagi na bakteriobójcze działanie nie powinien być stosowany jednocześnie z antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym, z uwagi na możliwość osłabienia jego działania.
  Należy ostrożnie postępować z produktem, tak by nie dopuścić do kontaktu produktu pozostającego w opakowaniu z wodą (patrz punkt "Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania").

  Droga podania i dawkowanie
  Synulox Iniekcja jest przeznaczony do podawania w iniekcji domięśniowej lub podskórnej u psów i kotów oraz w iniekcji domięśniowej u bydła i świń w dawce 1 ml/20 kg m. c. (8,75 mg / kg m. c. = 7,0 mg amoksycyliny i 1,75 mg kwasu klawulanowego) raz dziennie przez 3 do 5 dni. Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Produkt cechuje się szerokim marginesem bezpieczeństwa. Podawanie psom dawek czterokrotnie wyższych niż zalecane przez 8 dni nie spowodowało efektów ubocznych dających się zaobserwować.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Tkanki jadalne bydła: 42 dni.
  Tkanki jadalne świń: 31 dni.
  Mleko: 36 godzin.

 • Kod ATCvet: QJ01CR02.

  Dane farmakodynamiczne 
  Amoksycylina:
  Mechanizm działania polega na wiązaniu się z białkami odpowiadającymi za budowę ściany komórki bakteryjnej, co doprowadza do rozpadu komórek patogenów. W przypadku bakterii Gram-dodatnich beta-laktamy swobodnie przenikają warstwę peptydoglikanu do miejsca aktywności w błonie cytoplazmatycznej. W przypadku bakterii Gram-ujemnych występuje bariera hydrofobowa na zewnątrz warstwy peptydoglikanu. Antybiotyki beta-laktamowe o szerokim spektrum działania mają zdolność do przenikania tej bariery poprzez niewielkie pory w jej strukturze.

  Kwas klawulanowy:
  Kwas klawulanowy posiada w swej strukturze pierścień beta-laktamowy, który rozpoznawany jest przez enzymy bakteryjne beta-laktamazy. Połączenie tych enzymów z kwasem klawulanowym jest nieodwracalne, w wyniku czego zmniejsza się ilość wolnych molekuł enzymów mogących obniżać skuteczność antybiotyku.

  Oporność bakteryjna:
  Produkowanie enzymów (beta-laktamaz) niszczących pierścień beta-laktamowy jest najważniejszym typem oporności bakterii na działanie penicylin. Synulox Iniekcja jest połączeniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym – naturalnym inhibitorem beta-laktamaz. Dzięki inaktywacji beta-laktamaz kwas klawulanowy uwrażliwia oporne szczepy na bakteriobójcze działanie amoksycyliny.
  Oporność na produkt Synulox Iniekcja nie jest zjawiskiem częstym, jednak z uwagi na możliwość rozwijania się oporności zaleca się by stosowanie produktu opierać na wynikach przeprowadzonych badań antybiotykowrażliwości.

  Dane farmakokinetyczne
  Zarówno po podaniu domięśniowym jak i podskórnym produktu u psów i kotów oraz domięśniowym u bydła i świń amoksycylina i kwas klawulanowy są bardzo dobrze wchłaniane i szeroko dystrybuowane do tkanek. Główną drogą wydalania są nerki (w postaci niezmienionej w moczu).

  Bydło
  Po podaniu domięśniowym Synulox Iniekcja w zalecanych dawkach czas eliminacji t1/2 jest krótki i wynosi dla amoksycyliny 1,5 godziny, a dla kwasu klawulanowego 0,9 – 1,5 godziny. Maksymalne stężenie w surowicy Cmax dla amoksycyliny wynosi około 3 µg/ml, a dla kwasu klawulanowego 2 µg/ml. Przy codziennym podawaniu produktu obserwowano zjawisko bioakumulacji ze zwiększonymi wartościami Cmax po 3 i 5 podaniu.

  Świnie
  Farmakokinetyka u świń jest bardzo podobna do obserwowanej u bydła. Po podaniu domięśniowym   w zalecanych dawkach czas eliminacji t1/2 pozostaje na podobnym poziomie dla kwasu klawulanowego i zwiększonym dla amoksycyliny. Maksymalne stężenia w surowicy Cmax dla amoksycyliny wynosiły w badaniach 2,3 µg/ml i 2,53 µg/ml a dla kwasu klawulanowego 1,9 µg/ml  i 2,6 µg/ml

  Psy
  Po podaniu podskórnym w zalecanych dawkach stężenie maksymalne Cmax wynosiło 2,8±0,4µg/ml dla amoksycyliny w 2 godziny po podaniu i 2,4±0,3 µg/ml po 30 minutach dla kwasu klawulanowego. Te same wartości po podaniu domięśniowym wynosiły:5,0±0,4µg/ml dla amoksycyliny w 2 godziny po podaniu i 2,9±0,5 µg/ml po 15 minutach dla kwasu klawulanowego

  Koty
  Po podaniu podskórnym w dawce 7 mg/kg maksymalne stężenie Cmax dla amoksycyliny wynosiło 5,8±0,9µg/ml po 3 godzinach od podania, natomiast po podaniu domięśniowym w tej dawce wartość wynosiła 8,0±0,8 µg/ml w 1 godzinę po podaniu.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolki ze szkła typu III, z korkiem z kauczuku chlorobutylowego (pokrytego PTFE) z aluminiowym zamknięciem typu „flip –off” zawierające 50 ml lub 100 ml produktu.
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28/12/1998