Polska

Synulox L.C.

Synulox L.C.(200mg+50mg+10mg)/3g, zawiesina dowymieniowa dla bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina dowymieniowa.
Jasnokremowa/płowożółta oleista zawiesina dowymieniowa.

Rozwiń wszystkie
 • Każda tubostrzykawka dowymieniowa 3 g zawiera:

  Substancje czynne:
  Amoksycylina (jako trójwodzian amoksycyliny)                         200 mg
  Kwas klawulanowy (jako klawulanian potasu)                            50 mg
  Prednizolon                                                                                 10 mg

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Wapnia glinokrzemian sodowy (w proszku)

  Wosk emulgujący 

  Parafina biała, miękka

  Parafina ciekła, lekka

   Jasnokremowa/płowożółta oleista zawiesina dowymieniowa.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło (krowy w okresie laktacji),

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Do stosowania w klinicznych przypadkach mastitis obejmujących zakażenia wywołane przez następujące patogeny:
  Gronkowce (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę) 
  Paciorkowce (włączając S. agalactiae, S. dysgalactiae and S. uberis)
  Escherichia coli (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę)

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną  lub na dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować u zwierząt, u których stwierdzono nadwrażliwość na antybiotyki β-laktamowe.

  Specjalne ostrzeżenia
  Nie stosować w przypadku zakażeń wywołanych przez Pseudomonas.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Przed leczeniem oczyścić końcówkę strzyku odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.

  Zalecenia dotyczące rozsądnego stosowania
  Produkt powinien być stosowany tylko do leczenia klinicznego mastitis.
  Zastosowanie produktu powinno być oparte na miejscowych (regionalnych, na poziomie gospodarstwa) informacjach epidemiologicznych dotyczących wrażliwości bakterii docelowych i uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące polityki antybiotykowej.
  Użycie produktu powinno opierać się o wyniki badań antybiotykowrażliwości.
  Należy unikać stosowania produktu w stadach, w których nie wyizolowano szczepów Staphylococci wytwarzających β-laktamazę.  Jeżeli to możliwe, lekarze weterynarii powinni dążyć do stosowania antybiotyków o wąskim spektrum działania.
  Nieodpowiednie stosowanie produktu może powodować zwiększoną prewalencję bakterii opornych na antybiotyki ß-laktamowe i może prowadzić do spadku skuteczności leczenia tymi antybiotykami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość(alergię) występującą po ich iniekcji, inhalacji, połknięciu lub po kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wystąpienia reakcji krzyżowych na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje, czasami, mogą być ciężkie.
  Osoby o znanej nadwrażliwości lub te, którym zalecono unikanie pracy z takimi substancjami powinny unikać kontaktu z tym produktem.
  By uniknąć narażenia na produkt, należy obchodzić się z produktem z zachowaniem szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę wszystkie zalecane środki ostrożności. 
  Jeżeli w następstwie ekspozycji na produkt pojawią się takie objawy jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi niniejsze ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. 
  Po użyciu umyć ręce.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Bydło (krowy w okresie laktacji)
  Nieznane.
  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ciąża i laktacja:
  Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nieznane

  Droga podania i dawkowanie
  Podanie dowymieniowe. 
  Przed podaniem produktu, końcówkę strzyku należy umyć i zdezynfekować.
  Zawartość tubostrzykawki należy podać przez kanał strzykowy do każdej leczonej ćwiartki wymienia, natychmiast po jej zdojeniu, co 12 godzin po trzech kolejnych udojach.
  W przypadku zakażeń wywołanych przez Staphylococcus ureus, może być konieczny dłuższy okres leczenia. Dlatego długość leczenia musi być ustalona przez lekarza weterynarii, jednak terapia powinna być prowadzona do czasu całkowitego wyleczenia zapalenia wymienia.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Wystąpienie zdarzeń niepożądanych po przypadkowym przedawkowaniu nie jest spodziewane.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Tkanki jadalne: 7 dni
  Mleko: 84 godziny. 
  Mleko pochodzące od krów dojonych dwa razy dziennie może być przeznaczone do spożycia przez ludzi od 7 udoju po ostatnim podaniu produktu. Jeżeli krowy są dojone w inny sposób, mleko może być przeznaczone do konsumpcji przez ludzi tylko po zachowaniu takiego samego okresu od ostatniego leczenia (np. w przypadku trzykrotnego dojenia w ciągu dnia, mleko może być przeznaczone do konsumpcji po 11 udoju). 

 • Kod ATCvet: QJ51RV01

  Dane farmakodynamiczne
  Amoksycylina jest antybiotykiem b-laktamowym o szerokim spektrum bakteriobójczym. Kwas klawulanowy inaktywuje b-laktamazy. Takie połączenie jest skuteczne wobec organizmów wytwarzających b-laktamazy.
  Prednizolon jest kortykosteroidem przeciwzapalnym.
  In vitro, kombinacja kwasu klawulanowego i amoksycyliny jest aktywna wobec szerokiego zakresu, ważnych klinicznie bakterii, włączając organizmy, które powszechnie wywołują mastitis u bydła:
  Staphylococci (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę)
  Steptococci (włączając S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis)
  Arcanobacteria (włączając A. pyogenes)
  Escherichia coli (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę)

  Dane farmakokinetyczne
  Nieznane.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie dotyczy.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
  Przechowywać w suchym miejscu.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Tubostrzykawki dowymieniowe z polietylenu niskiej gęstości pakowane w pudełka tekturowe po 3, 12, 24 lub 300 sztuk.
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów 
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08/09/2000