Polska

Synulox L.C.

Synulox L.C.(200mg+50mg+10mg)/3g, zawiesina dowymieniowa dla bydła

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina dowymieniowa.
Jasno kremowa/brązowawa oleista zawiesina

Rozwiń wszystkie
 • 1 tubostrzykawka (3g) zawiera:

  Substancja czynna:

  Amoksycylina trójwodna odpowiadająca amoksycylinie w ilości                       200 mg
  Potasu klawulanian odpowiadający kwasowi klawulanowemu w ilości               50 mg
  Prednizolon                                                                                                10 mg

  Substancje pomocnicze:

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło (krowy w okresie laktacji)

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Do stosowania w klinicznych przypadkach mastitis obejmujących zakażenia wywołane przez następujące, patogeny:

  Gronkowce (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę)

  Paciorkowce (włączając S .agalactiae, S. dysgalactiae and S. uberis)

  Escherichia coli (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę)

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki ß-laktamowe.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Nie stosować w przypadku zakażeń wywołanych przez Pseudomonas.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Przed leczeniem oczyścić końcówkę strzyku odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym 

  Zalecenia dotyczące rozsądnego stosowania
  Produkt powinien być stosowany tylko do leczenia klinicznego mastistis

  Zastosowanie produktu powinno być oparte na miejscowych (regionalnych, na poziomie gospodarstwa) informacjach epidemiologicznych dotyczących wrażliwości bakterii docelowych i uwzględniać  obowiązujące wytyczne dotyczące polityki antybiotykowej.

  Użycie produktu powinno opierać się o wyniki badań antybiotykowrażliwości.

  Należy unikać stosowania produktu w stadach, w których nie wyizolowano szczepów Staphylococci wytwarzających β-laktamazę.  Jeżeli to możliwe, lekarze weterynarii powinni dążyć do stosowania antybiotyków o wąskim spektrum działania.

  Nieodpowiednie stosowanie produktu może powodować zwiększoną prewelencję bakterii opornych na antybiotyki  ß-laktamowe i może prowadzić do spadku skuteczności leczenia tymi antybiotykami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
  Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość(alergię) występującą po ich iniekcji, inhalacji, połknięciu lub po kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wystąpienia reakcji krzyżowych na cefalosporyny i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje, czasami, mogą być ciężkie.

  Osoby o znanej nadwrażliwości lub te, którym zalecono unikanie pracy z takimi substancjami powinny unikać kontaktu z tym produktem.

  By uniknąć narażenia na produkt, należy obchodzić się z produktem z zachowaniem szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę wszystkie zalecane środki ostrożności.

  Jeżeli w następstwie ekspozycji na produkt pojawią się takie objawy jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi niniejsze ostrzeżenia. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

  Po użyciu umyć ręce.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Nieznane.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Brak szczególnych ostrzeżeń.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nieznane.

  Dawkowanie i droga podawania
  Przed podaniem produktu, końcówkę strzyku należy umyć i zdezynfekować.

  Zawartość tubostrzykawki należy podać przez kanał strzykowy do każdej leczonej ćwiartki wymienia, natychmiast po jej zdojeniu, co 12 godzin po trzech kolejnych udojach.

  W przypadku zakażeń wywołanych przez Staphylococcus ureus, może być konieczny dłuższy okres leczenia. Dlatego długość leczenia musi być ustalona przez lekarza weterynarii, jednak terapia powinna być prowadzona do czasu całkowitego wyleczenia zapalenia wymienia.

  Przedawkowani (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Wystąpienie działań niepożądanych po przypadkowym przedawkowaniu nie jest spodziewane.

  Okres (-y) karencji
  Tkanki jadalne: 7 dni
  Mleko: 84 godziny. Mleko pochodzące od krów dojonych dwa razy dziennie może być przeznaczone do spożycia przez ludzi po 7 udoju od ostatniego podania produktu. Jeżeli krowy są dojone w inny sposób, mleko może być przeznaczone do konsumpcji przez ludzi tylko po zachowaniu takiego samego okresu od ostatniego leczenia (np. w przypadku trzykrotnego dojenia w ciągu dnia, mleko może być przeznaczone do konsumpcji po 11 udoju).

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwbakteryjne do stosowania dowymieniowego – Substancje przeciwbakteryjne i kortykosteroidy.
  Kod ATCvet: QJ51RV01

  Właściwości farmakodynamiczne
  Amoksycylina jest antybiotykiem b-laktamowym. Kwas klawulanowy inaktywuje betakatamazy. Takie połączenie jest skuteczne wobec organizmów wytwarzających b-laktamzy. Prednizolon jest kortykosteroidem przeciwzapalnym.

  In vitro ,kombinacja kwasu klawulanowego i amoksycylinyjest aktywna wobec szerokiego zakresu, ważnych klinicznie bakterii, włączając organizmy, które powszechnie wywołują mastitis u bydła:

  Staphycoccoci (włączając szczepy wytwarzająceb-laktamazę)

  Steptococci (włączającS. agalactiae, S. dysgalactiaeiS. uberis)

  Arcanobacteria (włączającA. pyogenes)

  Escherichia coli (włączając szczepy wytwarzające b-laktamazę)

  Właściwości farmakokinetyczne
  Po podaniu dowymieniowym amoksycylina, kwas klawulanowy i prednizolon osiągaj wysoki poziom w tkankach wymienia i tylko w niewielkim stopniu przechodzą do krwi.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Wapnia glinokrzemian sodowy (w proszku)
  Olej mineralny (Formuła A)

  Formuła A:
  Wosk emulgujący
  Parafina biała, miękka
  Parafina ciekła, lekka

  Niezgodności farmaceutyczne
  Nie dotyczy

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Nie przechowywać powyżej 25°C.

  Przechowywać w suchym miejscu.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Tubostrzykawki z polietylenu niskiej gęstości pakowane w pudełka tekturowe po 12 lub 24 sztuk.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa