Polska

Valbazen

Valbazen 10%, 10 g / 100 ml, zawiesina doustna dla bydła i owiec

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina doustna

Rozwiń wszystkie
 • Albendazol   10 g / 100 ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt "SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE / Skład jakościowy substancji pomocniczych"

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, owce.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Inwazje pasożytów wewnętrznych (do zwalczania form dojrzałych oraz larwalnych) u bydła i owiec.

  Bydło:
  Nicienie żołądkowo-jelitowe: Ostertagia spp. (w tym larwy drzemiące – L4), Cooperia spp. (w tym larwy drzemiące – L4), Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Haemonchus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp. i Strongyloides spp.
  Nicienie płucne: Dictyocaulus viviparus

  Owce:
  Nicienie żołądkowo-jelitowe: Ostertagia spp. (w tym larwy drzemiące – L4), Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp.
  Nicienie płucne: Dictyocaulus filaria

  Bydło i owce:
  Tasiemce: Moniezia spp.
  Przywry (postacie dojrzałe): Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum
  Jaja pasożytów wewnętrznych.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować preparatu u maciorek w okresie krycia i do miesiąca po kryciu.

  Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Częste stosowanie benzimidazoli, zwłaszcza w zaniżonych dawkach, sprzyja narastaniu zjawiska oporności. Należy ściśle przestrzegać zalecanych dawek.

  Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

  Zwierzęta
  Nie dotyczy.

  Ludzie
  Należy unikać kontaktu skóry z preparatem. Podczas stosowania zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: odzież ochronna, gumowe rękawice. Po zastosowaniu należy umyć ręce.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Nie obserwowano.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie należy przekraczać dawki 5 mg albendazolu / kg m.c. dla maciorek i dawki 10 mg albendazolu / kg m.c. dla krów w pierwszym miesiącu ciąży. Nie stosować u maciorek w okresie laktacji jeżeli mleko jest przeznaczone do konsumpcji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nieznane.

  Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

  Preparat podaje się doustnie, w następujących dawkach:

  Bydło

  • 7,5 ml / 100 kg m.c. (7,5 mg albenazolu / kg m.c.) do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców
  • 10 ml / 100 kg m.c. (10 mg albendazolu / kg m.c.) do zwalczania inwazji przywr

  Owce

  • 0,5 ml / 10 kg m.c. (5 mg albenazolu / kg m.c.) do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców
  • 0,75 ml / 10 kg m.c. (7,5 mg albendazolu / kg m.c.) do zwalczania inwazji przywr

  Stosowanie preparatu nie wymaga specjalnej diety.
  Przed użyciem pojemnik należy silnie wstrząsnąć.

  Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne
  Przedawkowanie niewielkiego stopnia nie powoduje działań ubocznych u zdrowych zwierząt.
  Margines bezpieczeństwa dla albendazolu po podaniu doustnym wynosi 7,5. Podawanie albendazolu owcom we wczesnym okresie ciąży, w dawkach znacznie przekraczających dawkę terapeutyczną może powodować efekty teratogenne.

  Okres(-y) karencji

  Bydło
  Tkanki jadalne – 7 dni, Mleko – 84 godziny

  Owce
  Tkanki jadalne – 8 dni
  Nie stosować w okresie laktacji u owiec, których mleko przeznaczone jest do konsumpcji.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty. Preparaty przeciwrobacze. Benzimidazole i substancje pochodne. Albendazol.
  Kod ATCvet: QP52AC11

  Właściwości farmakodynamiczne
  Albendazol jest środkiem przeciwrobaczym z grupy benzimidazoli. Wykazuje szerokie spektrum działnia przeciwpasożytniczego, które obejmuje:

  • jaja, formy dojrzałe i larwalne nicieni żołądkowo-jelitowych, w tym larwy drzemiące (L4) Cooperia spp. i Ostertagia spp.;
  • jaja, formy dojrzałe i larwalne nicieni płucnych;
  • jaja, skoleksy i strobille tasiemcy;
  • jaja i postacie dojrzałe przywr.

  Pełny mechanizm działania benzimidazoli nie jest znany jednak rezultaty badań sugerują trzy drogi działania przeciwpasożytniczego:

  • hamowanie polimeryzacji mikrotubuli;
  • hamowanie wchłaniania glukozy;
  • hamowanie reduktazy fumaranu.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Po podaniu doustnym, albendazol osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi po 23 godz. u bydła i 15 godz. u owiec. Albendazol jest szybko eliminowany z tkanek T1/2 wynosi 10 godz. Na czas eliminacji tylko w niewielkim stopniu wpływa istnienie krążenia jelitowo-wątrobowego. Albendazol jest metabolizowany na drodze oksydacji i hydrolizy do sulfotlenków i sulfonów. Metabolity są wydalane z moczem i kałem. U bydła 46% podanej ilości albendazolu jest wydalane z moczem w ciągu 72 godz. po podaniu, u owiec 51% po 120 godz.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Glinu magnezu krzemian
  Karmeloza sodowa
  Glicerol
  Polisorbat 80
  Sorbitanu laurynian
  Potasu sorbinian
  Kwas benzoesowy
  Antifoam 1510
  Woda oczyszczona

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane.

  Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)
  3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Pojemnik z HDPE z zamknięciem z PP zawierający 1 litr, 2,5 litra, 5 litrów lub 10 litrów preparatu.

  Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02 – 676 Warszawa