Polska

Duphalyte

Duphalyte, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń, kur, psów i kotów

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Roztwór do wstrzykiwań
Przezroczysty, żółtawy roztwór.

Rozwiń wszystkie
 • 1 ml produktu zawiera:

  Substancje czynne:

  Witamina B(tiaminy chlorowodorek)

  0,100 mg

   

  L-cysteiny chlorowodorek jednowodny

  0,010 mg

  Witamina B2 ( ryboflawiny sodu fosforan)

  0,040 mg

   

  Sodu L-glutaminian

  0,040 mg

  Witamina B (pirydoksyny chlorowodorek)

  0,100 mg

  L-histydyny chlorowodorek jednowodny

  0,010 mg

  Witamina B12  (cyjanokobalamina)

  0,05 μg

   

  L-izoleucyna   

  0,010 mg

  Amid kwasu nikotynowego

  1,500 mg

  L-leucyna

  0,040 mg

  D-Pantenol

  0,050 mg

   

  L-lizyny chlorowodorek           

  0,030 mg

  Wapnia chlorek sześciowodny

  0,230 mg

   

  L-metionina

  0,010 mg

  Magnezu siarczan siedmiowodny

  0,290 mg

   

  DL-fenyloalanina        

  0,030 mg

  Potasu chlorek

  0,200 mg

   

  L-treonina       

  0,020 mg

  Dekstroza bezwodna    

  45,460 mg        

   

  DL-tryptofan   

  0,010 mg

  L-argininy chlorowodorek

  0,025 mg

   

  DL-walina       

  0,050 mg


  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Sodu cytrynian jednowodny (E330 -przeciwutleniacz) – do wyrównania pH

  Propylu parahydroksybenzoesan (E216 – konserwant)

    0,2 mg

  Metylu parahydroksybenzoesan (E218 – konserwant)

    1,8 mg

  Fenol (85% w/w) – konserwant

    0,12 mg

  Disodu edetynian dwuwodny

   

  Sodu octan trójwodny

   

  Woda do wstrzykiwań

   

  Przezroczysty, żółtawy roztwór.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Koń, bydło, świnia, kura, pies, kot

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Produkt znajduje zastosowanie jako środek wspomagający w stanach odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych i hipoproteinemii u zwierząt.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

  Specjalne ostrzeżenia
  W przypadku podawania dożylnego podawać bardzo wolno. Podczas iniekcji należy zachować zasady aseptyki. Zalecana szybkość wlewu wynosi: 5 ml/kg masy ciała/godzinę
  Maksymalna dawka dzienna wynosi: 50 ml/kg masy ciała

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Nie dotyczy.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
  Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Koń, bydło, świnia, kura, pies, kot:
  Nieznane.
  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 ulotki informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

  Ciąża i laktacja:
  W okresie ciąży i laktacji produkt może być używany bez żadnego ryzyka, pod warunkiem, że tempo wlewu będzie wolne, a produkt zostanie przed podaniem ogrzany do temperatury pokojowej.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nie stosować jako rozcieńczalnik do szczepionki przeciw chorobie Mareka.

  Droga podania i dawkowanie

  Sposób podawania:
  Konie: w wolnym wlewie dożylnym
  Bydło, świnie: w wolnym wlewie dożylnym, dootrzewnowo lub podskórnie
  Psy, koty: w wolnym wlewie dożylnym lub podskórnie
  Pisklęta jednodniowe: podskórnie

  Dawkowanie:
  Konie, bydło, świnie: do 100 ml na 50 kg masy ciała
  Źrebięta, cielęta, prosięta: do 30 ml na 5 kg masy ciała
  Psy, koty: do 50 ml na 5 kg masy ciała
  Pisklęta jednodniowe: 0,5 -1,0 ml na pisklę, rozcieńczone w 0,5-0,15 ml roztworu fizjologicznego

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Nie stwierdzono.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Pies, kot – nie dotyczy.
  Koń, bydło, świnia, kura - zero dni.

 • Kod ATC vet: QB05B

  Dane farmakodynamiczne
  Duphalyte jest produktem do iniekcji zawierającym elektrolity, witaminy, aminokwasy i dekstrozę. Jest to izotoniczny roztwór nawadniający, przeznaczony do stosowania parenteralnego u zwierząt w sytuacji, gdy zaburzone jest pobieranie wody i karmy.

  Duphalyte jest roztworem niekoloidowym przeznaczonym do stosowania parenteralnego, szczególnie zalecanym do:

  • uzupełnienia strat płynu zewnątrzkomórkowego,
  • leczenia zaburzeń kwasowo-zasadowych w gospodarce elektrolitowej,
  • leczenia hipernatremii,
  • leczenia zaburzeń gospodarki jonami K+.

  Witaminy z grupy B uczestniczą w wielu reakcjach enzymatycznych. Biorą udział w procesach utleniania i redukcji, w przemianach węglowodanów, aminokwasów i lipidów. Uczestniczą w tworzeniu enzymów, hormonów, procesach krwiotwórczych, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Witamina B1 pod postacią pirofosforanu jest koenzymem w reakcjach przenoszenia aktywnej grupy aldehydowej. Umożliwia prawidłowe utlenianie kwasu pirogronowego w tkance nerwowej. Witamina B2 przekształcana jest w mononukleotyd flawinowy (FMN) i dinukleotyd adenino-flawinowy (FAD), który jest akceptorem i donorem wodoru, i jest istotna w procesach oksydoredukcyjnych. Witamina B6 przekształcana w fosforan pirydoksalu jest koenzymem transaminaz i dekarboksylaz. Bierze udział w przemianie aminokwasów, tłuszczów, węglowodanów, uczestniczy w tworzeniu enzymów, hormonów, hemoglobiny. Nikotynamid jest przekształcany w dwunukleotyd adeninowy nikotynamidu (NAD) i fosforan dwunukleotydu adeninowego nikotynamidu (NADP). Witamina B12 jest niezbędna w biosyntezie kwasów nukleinowych, białek, lipidów i porfiryn. Ponadto witamina B12 bierze udział w katabolizmie węglowodanów i lipidów oraz utrzymaniu integralności błon, a zwłaszcza osłonek mielinowych. D-pantenol jest niezbędny do prawidłowego metabolizmu białek, cukrów i tłuszczów oraz do syntezy niektórych hormonów. Glukoza jest cukrem prostym, podstawowym źródłem energii dla wszystkich komórek organizmu, na jej niedobór szczególnie narażone są komórki mózgu. Aminokwasy podawane parenteralnie wspomagają wewnątrznaczyniową i wewnątrzkomórkową pulę aminokwasów. Aminokwasy egzogenne i endogenne wykorzystywane są jako substraty do syntezy białek funkcjonalnych i strukturalnych, stanowią także źródło energii. Elektrolity podaje się w celu osiągnięcia lub podtrzymania prawidłowej osmolarności, zarówno przestrzeni zewnątrz- jak i wewnątrzkomórkowej

  Dane farmakokinetyczne
  Główne właściwości farmakokinetyczne aminokwasów, witamin z grupy B, glukozy i elektrolitów podanych parenteralnie są zasadniczo takie same, jak tych substancji dostarczonych z normalnym pożywieniem. Z tą jednak różnicą, że dostają się do organizmu z pominięciem krążenia wrotnego. Aminokwasy wchodzą do osoczowej puli odpowiednich wolnych aminokwasów. Z przestrzeni wewnątrznaczyniowej przechodzą do płynu śródmiąższowego i w drodze indywidualnej regulacji, do przestrzeni wewnątrzkomórkowej różnych tkanek w zależności od zapotrzebowania. Podlegają przemianom metabolicznym, takim jak synteza białka lub oksydacja. Azot może być wykorzystany do syntezy aminokwasów endogennych lub zostać wydalony w postaci mocznika. Po podaniu glukoza początkowo rozprzestrzenia się wewnątrz naczyń krwionośnych a następnie przenika do wnętrza komórek. Jest szybko metabolizowana w organizmie, głównie w procesie glikolizy i w cyklu pentozowo-fosforanowym. Podczas glikolizy jest metabolizowana do pirogronianu lub mleczanu.
  W warunkach tlenowych pirogronian jest całkowicie utleniany do dwutlenku węgla i glukozy. Glukoza może być przetwarzana do glikogenu i w tej postaci magazynowana w wątrobie. Stężenia glukozy we krwi są utrzymywane w prawidłowych granicach przez insulinę. Końcowe produkty całkowitego utleniania glukozy wydalane są przez płuca (CO2) i nerki (H2O). Rozmieszczenie elektrolitów w ustroju jest regulowane odpowiednio do stężeń wewnątrz- i pozakomórkowych poszczególnych jonów.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Butelka z polipropylenu o pojemności 500 ml, zamykana bezpośrednio czerwonym, silikonowanym korkiem z gumy chlorobutylowej. Zamknięcie zewnętrzne stanowi aluminiowy kapsel, koloru złotego z pierścieniem ułatwiającym otwieranie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12/07/2000