Polska

Poulvac E. coli

Poulvac E. coli liofilizat do sporządzania zawiesiny do podania w aerozolu dla kur i indyków lub w wodzie do picia dla kur

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat do sporządzania zawiesiny do podania w aerozolu lub w wodzie do picia 
Lioflizat o barwie kremowej.

Rozwiń wszystkie
 • Jedna dawka zawiera:

  Substancja czynna:
  Żywe Escherichia coli z delecją genu aroA, typ O78, szczep EC34195:    5,2 x 106 - 9,1 x 108CFU*

  *Jednostki tworzące kolonie podczas wzrostu na płytce z agarem tryptozowo-sojowym

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Kury (brojlery, przyszłe nioski/kury zarodowe) i indyki.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie kurcząt brojlerów i przyszłych kur niosek/zarodowych i indyków  w celu ograniczenia śmiertelności i zmian (zapalenie osierdzia, zapalenia torebki wątroby, zapalenie worków powietrznych) towarzyszących zakażeniu Eschericha coli, serotyp O78.

  Czas powstania odporności:

  Kurczęta: 2 tygodnie po podaniu szczepionki dla ograniczenia zmian chorobowych . Nie ustalono rozpoczęcia odporności dla ograniczenia śmiertelności.

  Indyki: 3 tygodnie po drugim szczepieniu w celu ograniczenia zmian chorobowych i śmiertelności.

  Czas trwania odporności:

  Kurczęta: 8 tygodni po szczepieniu dla ograniczania zmian patologicznych  i 12 tygodni po szczepieniu dla ograniczania śmiertelności (aerozol). 12 tygodni dla ograniczenia zmian i śmiertelności (w wodzie do picia).

  Indyki: czas trwania odporności nie został określony.

  Badania dotyczące ochrony krzyżowej wykazały zmniejszenie  liczby przypadków i ciężkości zapalenia worków powietrznych wywołanych przez E. coli, serotypy O1, O2 i O18 u kurcząt po podaniu szczepionki w aerozolu. Dla tych serotypów czas pojawienia się oporności i jej trwania nie został określony.

  Przeciwwskazania
  Nie szczepić zwierząt leczonych produktami antybakteryjnymi i immunosupresyjnymi.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Należy szczepić tylko zdrowe ptaki.

  Nie stosować leczenia antybiotykowego w ciągu 1 tygodnia przed i po szczepieniu, ponieważ stosowanie antybiotyków może osłabić skuteczność szczepionki.

  Brak dostępnych informacji dotyczących wpływu wysokiego poziomu przeciwciał matczynych na skuteczność szczepienia.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Szczep szczepionkowy może być stwierdzany do 6 dni po szczepieniu w tkankach kurcząt  (wątroba, serce) lub do 4 dni po szczepieniu w tkankach indyków (piersiowe worki powietrzne). Zaszczepione ptaki mogą wydalać wraz z kałem szczep szczepionkowy do 5 tygodni (kurczęta) lub 7 dni ( indyki) po podaniu szczepionki, a w środowisku mogą być obecne do końca okresu tuczu lub do zakończenia hodowli (kurczęta) lub przez 7 dni (indyki). Dlatego zaleca się wyczyścić i zdezynfekować pomieszczenie w którym przebywały ptaki poddawane szczepieniu po zakończeniu okresu tuczu lub hodowli.

  Szczep szczepionkowy może przenosić się na inne ptaki.

  Szczep szczepionkowy może być zidentyfikowany na podstawie jego właściwości podczas wzrostu na biologicznych podłożach hodowlanych: wykazuje normalny wzrost na podłożu MacConkey’a i na agarze tryptozowo-sojowym, podczas gdy nie obserwuje się tworzenia kolonii na płytkach bez aminokwasów aromatycznych (agar minimalny). 

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Należy stosować zwyczajowe środki ostrożności dotyczące sterylności podczas wszystkich procedur podawania produktu.

  Zaleca się stosowanie ochrony oczu, rękawiczek, maski na twarz podczas podawania produktu. Osoby  z immunosupresją nie powinny być obecne podczas podawania tej szczepionki.

  Zdezynfekować ręce i sprzęt po podaniu.

  Personel uczestniczący w szczepieniu zwierząt powinien postępować z ogólnymi zasadami higieny i zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się ze ściółką i odchodami niedawno zaszczepionych zwierząt. 

  Inne środki ostrożności
  Uodparnianie powinno być traktowane jako składnik złożonych programów kontroli dotyczących wszystkich ważnych czynników higieny i zdrowia drobiu.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Nieznane

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie stosować u ptaków w okresie nieśności  lub w ciągu 6 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(i) podawania
  Podanie w aerozolu dla kurcząt/indyków lub w wodzie do picia dla kurcząt.

  Po rekonstytucji: przezroczysta  do biało-żółtawej i nieprzezroczysta zawiesina (w zależności od objętości użytego rozpuszczalnika)

  Schemat szczepienia
  Kurczęta:  Jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia  podana w postaci aerozolu grubokroplistego lub jedna dawka szczepionki od 5 dnia życia podana w wodzie do picia.

  Indyki: Jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia, druga dawka szczepionki 3 tygodnie później, podane w postaci aerozolu grubokroplistego.

  Podanie
  Podanie w aerozolu :

  Stosować czysty sprzęt do szczepienia i wyłączyć wentylację na 15 minut po szczepieniu.

  Usunąć kapsel i korek. Wypełnić fiolkę do połowy niechlorowaną wodą o temperaturze pokojowej. Ponownie umieścić korek i mocno wstrząsać do czasu rozpuszczenia. Wylać rozpuszczoną szczepionkę do czystego pojemnika i dodać niechlorowaną wodę w celu dalszego rozcieńczenia szczepionki, tak by  zapewnić równą dystrybucję podczas rozpylania nad ptakami.

  W urządzeniu do tworzenia aerozolu nie należy używać środków dezynfekujących ani innych substancji mających niekorzystny wpływ na na żywe szczepionki.

  Rozpuszczać i podawać odtworzoną szczepionkę zgodnie z wskazówkami dotyczącymi  tworzenia określonej wielkości kropel w urządzeniu do podawania szczepionki w taki sposób by jedna dawka przygotowanej szczepionki przypadała na jednego ptaka. Zaleca się by jedna dawka miała objętość pomiędzy 0,1 a 0,5 ml. Wysokość na jakiej dokonuje się rozplenia powinna wynosić pomiędzy 30 a 80 cm nad zwierzętami w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji. Zaleca się stosowanie aerozolu o wielkości kropli większej niż 100 µm.

  Podanie w wodzie do picia:
  Należy się upewnić, że cały system do podawania wody jest dokładnie wyczyszczony i wolny od pozostałości środków dezynfekcyjnych, detergentów, mydła itp., oraz antybiotyków. Kontakt z środkami dezynfekcyjnymi inaktywuje szczepionkę.

  Należy pozwolić na wypicie wody z poideł przed podaniem szczepionki. System do podawania wody powinien być opróżniony z wody do picia, a w poidłach powinna znajdować się jedynie woda ze szczepionką.

  Może być konieczne wstrzymanie podawania wody przed szczepieniem w celu zapewnienia, że wszystkie ptaki będą piły podczas podawania szczepionki.

  Fiolkę ze szczepionką otworzyć pod wodą i dokładnie rozpuścić zawartość. Należy upewnić się, że fiolka jest całkowicie pusta przez przepłukanie fiolki i jej korka wodą. Nie dzielić większych fiolek by zaszczepić ptaki przebywające w kilku kurnikach lub pojonych za pomocą więcej niż jednego systemu, ponieważ może to prowadzić do błędów podczas dawkowania i odtwarzania szczepionki.

  Używać zimnej, świeżej, niechlorowanej, wolnej od jonów metali wody. W celu poprawy jakości wody i poprawienia stabilności bakterii można dodać do wody odtłuszczone (<1% tłuszczu) mleko w proszku (2-4 gramy na litr wody) lub odtłuszczone mleko (20-40 ml na litr wody). 

  Najlepiej jest podać szczepionkę w takiej objętości wody, która zostanie spożyta przez ptaki w ciągu 3 godzin. Celem jest by dostarczyć każdemu zwierzęciu jedną dawkę szczepionki. Ogólną zasadą jest odtworzenie szczepionki w niechlorowanej, świeżej wodzie w stosunku  1000 dawek szczepionki na 1 litr wody na dzień życia ptaków dla 1000 ptaków, np. potrzebne jest 10 litrów wody dla 1000 dziesięciodniowych ptaków. W przypadku wątpliwości, należy określić ilość przyjmowanej przez ptaki wody dzień przed szczepieniem.

  Rozpuszczoną szczepionkę podawać ptakom natychmiast po odtworzeniu.

  Unikać ekspozycji szczepionki na światło słoneczne.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Nie stwierdzono działań niepożądanych po podaniu 10-cio krotnie większej dawki szczepionki.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: produkty immunologiczne dla ptaków, żywe szczepionki bakteryjne  dla drobiu domowego.
  Kod ATCvet: QI01AE04.

  Stymulacja odporności czynnej przeciw Escherichia coli sertoyp O78

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Sacharoza
  Amonowy siarczan
  Magnezu siarczan siedmiowodny
  Potasu fosforan jednozasadowy
  Sodu fosforan dwuzasadowy, siedmiowodny

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy
  Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2˚C - 8 ˚C). Nie zamrażać.
  Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolki ze szkła borosilikonowego Typ I  o pojemności 10 ml zawierające 2500 lub 5000 dawek oraz o pojemności 50 ml zawierające 10000 lub 20000 dawek, zamykane korkiem z gumy bromobutylowej i uszczelnione aluminiowymkapslem.

  Pudełko z jedną fiolka zawierającą 2500, 5000, 10000 lub 20000 dawek .

  Pudełko z dziesięcioma fiolkami zawierającymi po 2500, 5000, 10000 lub 20000 dawkami. 

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

 • Zoetis Belgium SA
  Rue Laid Burniat 1
  1348 Louvain-la-Neuve
  BELGIA