Polska

Poulvac IB QX

Poulvac IB QX liofilizat do sporządzania zawiesiny do aerozolu dla kurcząt

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat do sporządzania zawiesiny do aerozolu
Barwy białawej, beżowej. Po rekonstytucji przezroczysta do białej, opalizująca zawiesina (w zależności od objętości użytego rozcieńczalnika).

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:
  Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur, szczep L1148         103,0 –105,0 EID50*

  EID50 =  dawka zakaźna dla 50% embrionów

  Substancja pomocnicza:  

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Kury (Kurczęta)

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie kurcząt w celu ograniczania objawów klinicznych ze strony układu oddechowego w wyniku zakaźnego zapalenia oskrzeli wywołanego  przez odmiany wirusa podobne do wariantu QX.

  Rozpoczęcie odporności: 3 tygodnie po szczepieniu

  Czas trwania odporności: 63 dni po szczepieniu.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u przyszłych niosek/kur zarodowych przed 1 tygodniem życia.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Możliwe jest przenoszenie wirusa szczepionkowego  na nieszczepione ptaki przez co najmniej 14 dni po podaniu produktu, dlatego należy odizolować od siebie szczepione i nieszczepione kurczęta. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności by zapobiec przenoszeniu się wirusa szczepionkowego na dzikie ptaki. Zaleca się czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń po zakończeniu szczepienia.

  Szczepionka powinna być stosowana tylko po potwierdzeniu występowania szczepów QX wirusa IB.

  Ważne jest by unikać wprowadzenia wirusa szczepionki IB QX na terenie, na którym nie występują dzikie szczepy tego wirusa. Szczepionka IB QX powinna być stosowana w wylęgarniach tylko jeśli zostaną wprowadzone odpowiednie środki kontroli zapobiegające siewstwu wirusa szczepionkowego na ptaki, które będą transportowane do stad w których nie stwierdzono wirusa QX IB.

  Udowodniono, że szczepionka zapewnia ochronę przeciw odmianom QX wirusa. Ochrona przeciw innym obecnym w środowisku szczepom wirusa IB nie została zbadana.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.       

  Wszystkie kurczęta powinny być szczepione w tym samym czasie.

  Ponieważ margines pomiędzy skuteczną dawką szczepionki a dawką nieskuteczną jest niewielki, należy zapewnić podanie odpowiedniej dawki.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Należy zachować ostrożność podczas rekonstytucji i podawania szczepionki. Należy stosować odpowiednią ochronę układu oddechowego i oczu w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z rozpylaną szczepionką. Po podaniu produktu należy umyć i zdezynfekować ręce.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie po szczepieniu objawów ze strony układu oddechowego: objawy te były zazwyczaj łagodne i trwały kilka dni.

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu  leczenia)
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Bezpieczeństwo Poulvac IB QX zostało udowodnione podczas stosowania w okresie nieśności. Skuteczność Poulvac IB QX nie została wykazana podczas stosowania w okresie nieśności. Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki podczas nieśności powinna być podejmowana indywidualnie.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(i) podawania

  Schemat szczepienia:

  Brojlery: jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia, podana w aerozolu.

  Przyszłe nioski i ptaki zarodowe: jedna dawka szczepionki od 7 dnia życia podana w aerozolu. 

  Sposób podania:

  Poulvac IB QX może być podawany przy zastosowaniu większości rodzajów sprzętu do rozpylania. Urządzenie do rozpylania powinno zapewnić podanie produktu w postaci aerozolu  grubokroplistego (krople większe niż 100 µm). Odległość pomiędzy końcówką rozpylacza a ptakami zależy od rodzaju urządzenia wykorzystanego podczas szczepienia. Przed użyciem zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi urządzenia do wytwarzania aerozolu. Objętość użytego rozpuszczalnika zależy także od rodzaju urządzenia do rozpylania. Zaleca się użycie  od 0,15 do 0,5 ml wody do rozpuszczenia 1 dawki.   

  Usunąć aluminiowy kapsel zabezpieczający fiolkę ze szczepionką. W celu rozpuszczenia lioflizatu, usunąć gumowy korek podczas gdy fiolka jest zanurzona w plastikowym pojemniku z miarką zawierającym 1 litr czystej, zimnej wody. Napełnić fiolkę do połowy wodą, ponownie zamknąć ją korkiem i wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia szczepionki. Stężony roztwór należy następnie dodać do wody znajdującej się w pojemniku urządzenia do wytwarzania aerozolu i dokładnie wymieszać. 

  Należy zapewnić podanie każdemu kurczęciu odpowiedniej dawki tak przygotowanej szczepionki.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Zmiany nerkowe (bladość, mikroskopowe zmiany) mogą być stwierdzane po podaniu szczepionki w 10-cio krotnie większej dawce.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Czynne uodparnianie przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków wirusem należącym do szczepu IB QX, który powoduje zakaźne zapalenie oskrzeli u kurcząt. 

  Kod ATCvet: QI01AD07

 • Wykaz substancji pomocniczych
  D-mannitol
  Żelatyna
  Myo-inozytol
  Pepton
  Woda do wstrzykiwań

  Niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

  Okres ważności
  Okres ważności  produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy
  Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

  Specjalne środki ostrożności  podczas przechowywania
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2˚C – 8˚C).
  Nie zamrażać.
  Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Szklane butelki zamykane korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym kapslem.

  Wielkość opakowań:
  Pudełko zawierające 10 x 2000 dawek

  Pudełko zawierające 10 x 5000 dawek

  Pudełko zawierające 10 x 10 000 dawek

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa