Polska

Poulvac IB QX

Poulvac IB QX liofilizat do sporządzania zawiesiny na oczy i nozdrza dla kurcząt

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat do sporządzania zawiesiny na oczy i nozdrza dla kurcząt.
Liofilizat barwy białawej, beżowej.

Rozwiń wszystkie
 • Każda dawka zawiera:

  Substancja czynna:
  Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur, szczep L1148           103,0 –105,0 EID50*
  * EID50 = dawka zakaźna dla 50% embrionów

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  D-mannitol

  Żelatyna

  Myo-inozytol

  Pepton

  Woda do wstrzykiwań

  Liofilizat barwy białawej, beżowej.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Kury (Kurczęta)

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie kurcząt w celu ograniczania objawów klinicznych ze strony układu oddechowego w wyniku zakaźnego zapalenia oskrzeli wywołanego przez odmiany wirusa podobne do wariantu QX.
  Rozpoczęcie odporności: 3 tygodnie po szczepieniu
  Czas trwania odporności: 63 dni po szczepieniu.

  Przeciwwskazania
  Brak

  Specjalne ostrzeżenia
  Możliwe jest przenoszenie wirusa szczepionkowego na nieszczepione ptaki przez co najmniej 14 dni po podaniu produktu, dlatego należy odizolować od siebie szczepione i nieszczepione kurczęta. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności by zapobiec przenoszeniu się wirusa szczepionkowego na dzikie ptaki. Zaleca się czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń po zakończeniu szczepienia.
  Szczepionka powinna być stosowana tylko po potwierdzeniu występowania szczepów QX wirusa IB.
  Ważne jest by unikać wprowadzenia wirusa szczepionki IB QX na terenie, na którym nie występują dzikie szczepy tego wirusa. Szczepionka IB QX powinna być stosowana w wylęgarniach tylko jeśli zostaną wprowadzone odpowiednie środki kontroli zapobiegające siewstwu wirusa szczepionkowego na ptaki, które będą transportowane do stad w których nie stwierdzono wirusa QX IB.
  Udowodniono, że szczepionka zapewnia ochronę przeciw odmianom QX wirusa. Ochrona przeciw innym obecnym w środowisku szczepom wirusa IB nie została zbadana.
  Ponieważ margines pomiędzy skuteczną dawką szczepionki a dawką nieskuteczną jest niewielki, należy zapewnić podanie odpowiedniej dawki.
  Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Wszystkie kurczęta w stadzie powinny być zaszczepione w tym samym czasie.
  W przypadku gdy szczepienie planowane jest u przyszłych niosek lub ptaków zarodowych młodszych niż 7 dni, stado rodzicielskie powinno być zaszczepione szczepionką IB, aby zapewnić u potomstwa przeciwciała matczyne przeciw wirusowi IB.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Należy zachować ostrożność podczas rekonstytucji i podawania szczepionki. Należy stosować odpowiednią ochronę układu oddechowego i oczu w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z rozpylaną szczepionką. Po podaniu produktu należy umyć i zdezynfekować ręce.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Kurczęta:

  Bardzo rzadko

  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  objawy ze strony układu oddechowego 1

  1 Zazwyczaj łagodne i trwające kilka dni.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 ulotki informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ptaki nieśne:
  Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego zostało udowodnione podczas stosowania w okresie nieśności. Skuteczność weterynaryjnego produktu leczniczego nie została wykazana podczas stosowania w okresie nieśności.
  Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki podczas nieśności powinna być podejmowana indywidualnie.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Droga podania i dawkowanie
  Schemat szczepienia:
  Brojlery: jedna dawka szczepionki od 1 dnia życia, podana w aerozolu.
  Przyszłe nioski i ptaki zarodowe: jedna dawka szczepionki od 7 dnia życia podana w aerozolu. Szczepienie może zostać podane najwcześniej od 1 dnia życia u przyszłych niosek i ptaków zarodowych z przeciwciałami matczynymi przeciw wirusowi IB.

  Sposób podania:
  Weterynaryjny produkt leczniczy może być podawany przy zastosowaniu większości rodzajów sprzętu do rozpylania. Urządzenie do rozpylania powinno zapewnić podanie produktu w postaci aerozolu grubokroplistego (krople większe niż 100 µm). Odległość pomiędzy końcówką rozpylacza a ptakami zależy od rodzaju urządzenia wykorzystanego podczas szczepienia. Przed użyciem zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi urządzenia do wytwarzania aerozolu. Objętość użytego rozpuszczalnika zależy także od rodzaju urządzenia do rozpylania. Zaleca się użycie od 0,15 do 0,5 ml rozcieńczalnika do rozpuszczenia 1 dawki. 
  Usunąć aluminiowy kapsel zabezpieczający fiolkę ze szczepionką. W celu rozpuszczenia liofilizatu, usunąć gumowy korek podczas gdy fiolka jest zanurzona w plastikowym pojemniku z miarką zawierającym 1 litr czystej, zimnej wody. Napełnić fiolkę do połowy wodą, ponownie zamknąć ją korkiem i wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia szczepionki. Stężony roztwór należy następnie dodać do wody znajdującej się w pojemniku urządzenia do wytwarzania aerozolu i dokładnie wymieszać.
  Należy zapewnić podanie każdemu kurczęciu odpowiedniej dawki tak przygotowanej szczepionki.
  Po rekonstytucji, zawiesina przezroczysta do białej mętnej (w zależności od objętości użytego rozcieńczalnika).

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Zmiany nerkowe (bladość, mikroskopowe zmiany) mogą być stwierdzane po podaniu szczepionki w 10-cio krotnie większej dawce.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Zero dni.

 • Kod ATCvet: QI01AD07
  Czynne uodparnianie przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków wirusem należącym do szczepu IB QX, który powoduje zakaźne zapalenie oskrzeli u kurcząt.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym weterynaryjnym produktem leczniczym.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy
  Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2˚C – 8˚C).
  Nie zamrażać.
  Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Szklana fiolka zamknięta korkiem z gumy chlorobutylowej i zabezpieczona aluminiowym kapslem.

  Wielkość opakowań:
  Pudełko zawierające 1 x 2000 dawek
  Pudełko zawierające 1 x 5000 dawek
  Pudełko zawierające 1 x 10 000 dawek
  Pudełko zawierające 10 x 2000 dawek
  Pudełko zawierające 10 x 5000 dawek
  Pudełko zawierające 10 x 10 000 dawek
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.