Polska

Poulvac NDW

Poulvac NDW, liofilizat dla kur i indyków

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:

  1 dawka szczepionki zawiera:

  atenuowany wirus rzekomego pomoru ptaków (choroba Newcastle), szczep Ulster 2C:  nie mniej niż 105,7 EID50 i nie więcej niż 106,6 EID50

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Kura, indyk

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich brojlerów i stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych przeciw rzekomemu pomorowi ptaków. Szczepionkę można bezpiecznie stosować począwszy od pierwszego dnia życia.

  Powstanie odporności – 3 tygodnie po zakończeniu szczepień.

  Czas trwania odporności – w zależności od przyjętego na fermie programu szczepień: 45 dnia – 18 tygodni.

  Przeciwwskazania
  Nie szczepić ptaków chorych.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Unikać stresowania ptaków zarówno przed jak i po szczepieniu.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Brak

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Przeprowadzając szczepienie metodą rozpylania należy chronić oczy używając okularów ochronnych, zaś nos i usta chronić stosując maskę ochronną. Zamiast maski i okularów ochronnych można używać specjalnego hełmu z obiegiem filtrowanego powietrza.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Niektóre szczepionki mogą po podaniu wywołać reakcję o charakterze miejscowym i/lub ogólnym. Odczyny te mają zwykle charakter przejściowy. Mogą być one spowodowane niewłaściwą techniką szczepienia.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie nieśności nie zostało określone.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(i) podawania
  Szczepionkę można stosować przez podanie do oka/podanie donosowe, w wodzie do picia lub podanie wziewne, w zależności od wieku ptaków, przeznaczając jedna dawkę na ptaka.

  Poulvac NDW może być stosowany u brojlerów od pierwszego dnia życia.

  Najlepsze rezultaty osiąga się szczepiąc pisklęta automatyczna wytwornicą aerozolu grubocząsteczkowego w zakładzie wylęgowym w pierwszym dniu życia. W kurniku szczepionkę można rozpylać przy pomocy atomizera, nawet jeśli jest to pierwsze szczepienie ptaków przeciw rzekomemu pomorowi ptaków.

  Przygotowanie szczepionki do użycia:

  • Szczepionkę rozpuszczać bezpośrednio przed użyciem w czystej, zimnej wodzie bez chloru i jonów metali, np. w wodzie dejonizowanej lub destylowanej;
  • Otworzyć fiolkę ze szczepionką pod wodą, napełnić do połowy wodą, rozpuścić szczepionkę przez potrząśnięcie fiolką, opróżnić, a następnie ponownie przepłukać fiolkę wodą;
  • Przygotowany roztwór szczepionki ostrożnie wymieszać, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie wirusa szczepionkowego w wodzie. 

  Ilość wody potrzebnej do szczepienia zależy od rodzaju użytego aparatu, liczby dawek, sposobu utrzymania ptaków itp..

  Do zaszczepienia 1000 ptaków:

  • Automatyczną wytwornicą aerozolu grubocząsteczkowego w wylęgarni – używać  0,15 litra wody,
  • Atomizerem – używać 0,2 litra wody (ptaki w klatkach) lub 0,4 litra wody (ptaki na ściółce),
  • Zakraplaczem (zakraplanie do worka spojówkowego/nosa) – używać 50 ml wody,
  • Z wodą do picia – na każde 1000 ptaków przeznaczyć tyle litrów wody, ile dni mają kurczęta, maksymalnie do 40 litrów. Dla brojlerów w wieku od 2,5 tygodnia życia zaleca się podwojenie objętości wody.

  Wykonanie szczepienia:

  Ręczna lub automatyczna wytwornica aerozolu grubocząsteczkowego

  • Szczepionkę rozpylać równomiernie z odległości około 50 cm nad głowami ptaków zwracając uwagę na to, aby szczepionka dotarła bezpośrednio do każdego ptaka;
  • Średnica kropli rozpylanej szczepionki powinna wynosić 0,12 – 0,15 mm;
  • W okresie upałów szczepienie należy wykonać w najchłodniejszej porze dnia.

  Atomizer

  • Zalecana wielkość cząsteczek aerozolu wynosi około 0,05 mm (pozycja nr 5 regulatora atomizera);
  • Nie należy bezpośrednio opryskiwać ptaków, jednak przestrzeń pomieszczenia, w którym wykonuje się szczepienie powinna zostać całkowicie wypełniona aerozolem;
  • Przed rozpyleniem szczepionki w kurniku należy uszczelnić pomieszczenie oraz wyłączyć wentylację. Warunki takie powinny być utrzymane przez 20 minut po zakończeniu szczepienia;
  • W okresie upałów szczepienie należy przeprowadzić w najchłodniejszej porze dnia.

  Podanie do oka/podanie donosowe

  • Podczas szczepienia szczepionkę przechowywać w chłodzie (np. w pojemniki z kruszonym lodem);
  • Zakraplacz napełnić każdorazowo roztworem szczepionki;
  • Zakraplać po jednej kropli do jednego worka spojówkowego lub jednego otworu nosowego;
  • Unieruchomić głowę ptaka w taki sposób, aby szczepionka nie mogła wypłynąć;
  • Podczas podawania szczepionki donosowo, zatkać jeden otwór nosowy, aż do momentu, gdy szczepionka zostanie zaaspirowana przez ptaka. 

  Podawanie w wodzie do picia:

  • Nie stosować produktów leczniczych, środków myjących i dezynfekcyjnych na 24 godziny przed szczepieniem i w dniu szczepienia;
  • Upewnić się, czy wszystkie elementy składowe systemu pojenia są dokładnie wyczyszczone i wolne od śladów jakichkolwiek leków, detergentów czy środków dezynfekcyjnych;
  • W przypadku podawania roztworu szczepionki bezpośrednio do poideł, jej jakość może ulec pogorszeniu;
  • Ptaki nie powinny dostawać wody na 2-4 godziny przed rozpoczęciem szczepienia (z wyjątkiem dni upalnych);
  • Upewnić się, że wszystkie ptaki mają dostęp do poideł;
  • Zamknąć dopływ wody do poideł, aż do momentu, gdy roztwór szczepionki zostanie całkowicie lub prawie całkowicie wypity.
  • Szczepionka powinna zostać wypita w ciągu 2 godzin.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Po podaniu dawki dwukrotnie przekraczającą dawkę zalecaną nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty immunologiczne dla ptaków
  Kod ATCvet: QI01AD06

  Do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich i stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych przeciw rzekomemu pomorowi ptaków. Szczepionkę można bezpiecznie stosować począwszy od pierwszego dnia życia.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Mannitol
  Inozytol
  Pepton (NZ Case Plus)
  Żelatyna

  Niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności  po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

  Specjalne środki ostrożności  podczas przechowywania
  Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolki ze szkła typu I borosilikatowego zawierające 2000, 5000 lub 10000 dawek szczepionki, zamykane korkami z gumy butylowej, pakowane po 10 sztuk w pudełka tekturowe.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa