Polska

Poulvac NDW

Poulvac NDW, liofilizat dla kur i indyków

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat

Rozwiń wszystkie
  • Substancja czynna:

    1 dawka szczepionki zawiera:

    atenuowany wirus rzekomego pomoru ptaków (choroba Newcastle), szczep Ulster 2C:  nie mniej niż 105,7 EID50 i nie więcej niż 106,6 EID50

    Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
  • Docelowe gatunki zwierząt
    Kura, indyk

    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
    Do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich brojlerów i stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych przeciw rzekomemu pomorowi ptaków. Szczepionkę można bezpiecznie stosować począwszy od pierwszego dnia życia.

    Powstanie odporności – 3 tygodnie po zakończeniu szczepień.

    Czas trwania odporności – w zależności od przyjętego na fermie programu szczepień: 45 dnia – 18 tygodni.

    Przeciwwskazania
    Nie szczepić ptaków chorych.

    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
    Unikać stresowania ptaków zarówno przed jak i po szczepieniu.

    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
    Brak

    Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
    Przeprowadzając szczepienie metodą rozpylania należy chronić oczy używając okularów ochronnych, zaś nos i usta chronić stosując maskę ochronną. Zamiast maski i okularów ochronnych można używać specjalnego hełmu z obiegiem filtrowanego powietrza.

    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
    Niektóre szczepionki mogą po podaniu wywołać reakcję o charakterze miejscowym i/lub ogólnym. Odczyny te mają zwykle charakter przejściowy. Mogą być one spowodowane niewłaściwą techniką szczepienia.

    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
    Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie nieśności nie zostało określone.

    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
    Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

    Dawkowanie i droga(i) podawania
    Szczepionkę można stosować przez podanie do oka/podanie donosowe, w wodzie do picia lub podanie wziewne, w zależności od wieku ptaków, przeznaczając jedna dawkę na ptaka.

    Poulvac NDW może być stosowany u brojlerów od pierwszego dnia życia.

    Najlepsze rezultaty osiąga się szczepiąc pisklęta automatyczna wytwornicą aerozolu grubocząsteczkowego w zakładzie wylęgowym w pierwszym dniu życia. W kurniku szczepionkę można rozpylać przy pomocy atomizera, nawet jeśli jest to pierwsze szczepienie ptaków przeciw rzekomemu pomorowi ptaków.

    Przygotowanie szczepionki do użycia:

    • Szczepionkę rozpuszczać bezpośrednio przed użyciem w czystej, zimnej wodzie bez chloru i jonów metali, np. w wodzie dejonizowanej lub destylowanej;
    • Otworzyć fiolkę ze szczepionką pod wodą, napełnić do połowy wodą, rozpuścić szczepionkę przez potrząśnięcie fiolką, opróżnić, a następnie ponownie przepłukać fiolkę wodą;
    • Przygotowany roztwór szczepionki ostrożnie wymieszać, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie wirusa szczepionkowego w wodzie. 

    Ilość wody potrzebnej do szczepienia zależy od rodzaju użytego aparatu, liczby dawek, sposobu utrzymania ptaków itp..

    Do zaszczepienia 1000 ptaków:

    • Automatyczną wytwornicą aerozolu grubocząsteczkowego w wylęgarni – używać  0,15 litra wody,
    • Atomizerem – używać 0,2 litra wody (ptaki w klatkach) lub 0,4 litra wody (ptaki na ściółce),
    • Zakraplaczem (zakraplanie do worka spojówkowego/nosa) – używać 50 ml wody,
    • Z wodą do picia – na każde 1000 ptaków przeznaczyć tyle litrów wody, ile dni mają kurczęta, maksymalnie do 40 litrów. Dla brojlerów w wieku od 2,5 tygodnia życia zaleca się podwojenie objętości wody.

    Wykonanie szczepienia:

    Ręczna lub automatyczna wytwornica aerozolu grubocząsteczkowego

    • Szczepionkę rozpylać równomiernie z odległości około 50 cm nad głowami ptaków zwracając uwagę na to, aby szczepionka dotarła bezpośrednio do każdego ptaka;
    • Średnica kropli rozpylanej szczepionki powinna wynosić 0,12 – 0,15 mm;
    • W okresie upałów szczepienie należy wykonać w najchłodniejszej porze dnia.

    Atomizer

    • Zalecana wielkość cząsteczek aerozolu wynosi około 0,05 mm (pozycja nr 5 regulatora atomizera);
    • Nie należy bezpośrednio opryskiwać ptaków, jednak przestrzeń pomieszczenia, w którym wykonuje się szczepienie powinna zostać całkowicie wypełniona aerozolem;
    • Przed rozpyleniem szczepionki w kurniku należy uszczelnić pomieszczenie oraz wyłączyć wentylację. Warunki takie powinny być utrzymane przez 20 minut po zakończeniu szczepienia;
    • W okresie upałów szczepienie należy przeprowadzić w najchłodniejszej porze dnia.

    Podanie do oka/podanie donosowe

    • Podczas szczepienia szczepionkę przechowywać w chłodzie (np. w pojemniki z kruszonym lodem);
    • Zakraplacz napełnić każdorazowo roztworem szczepionki;
    • Zakraplać po jednej kropli do jednego worka spojówkowego lub jednego otworu nosowego;
    • Unieruchomić głowę ptaka w taki sposób, aby szczepionka nie mogła wypłynąć;
    • Podczas podawania szczepionki donosowo, zatkać jeden otwór nosowy, aż do momentu, gdy szczepionka zostanie zaaspirowana przez ptaka. 

    Podawanie w wodzie do picia:

    • Nie stosować produktów leczniczych, środków myjących i dezynfekcyjnych na 24 godziny przed szczepieniem i w dniu szczepienia;
    • Upewnić się, czy wszystkie elementy składowe systemu pojenia są dokładnie wyczyszczone i wolne od śladów jakichkolwiek leków, detergentów czy środków dezynfekcyjnych;
    • W przypadku podawania roztworu szczepionki bezpośrednio do poideł, jej jakość może ulec pogorszeniu;
    • Ptaki nie powinny dostawać wody na 2-4 godziny przed rozpoczęciem szczepienia (z wyjątkiem dni upalnych);
    • Upewnić się, że wszystkie ptaki mają dostęp do poideł;
    • Zamknąć dopływ wody do poideł, aż do momentu, gdy roztwór szczepionki zostanie całkowicie lub prawie całkowicie wypity.
    • Szczepionka powinna zostać wypita w ciągu 2 godzin.

    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
    Po podaniu dawki dwukrotnie przekraczającą dawkę zalecaną nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

    Okres (-y) karencji
    Zero dni.

  • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty immunologiczne dla ptaków
    Kod ATCvet: QI01AD06

    Do czynnego uodparniania kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich i stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych przeciw rzekomemu pomorowi ptaków. Szczepionkę można bezpiecznie stosować począwszy od pierwszego dnia życia.

  • Wykaz substancji pomocniczych
    Mannitol
    Inozytol
    Pepton (NZ Case Plus)
    Żelatyna

    Niezgodności farmaceutyczne
    Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

    Okres ważności
    Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
    Okres ważności  po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

    Specjalne środki ostrożności  podczas przechowywania
    Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
    Fiolki ze szkła typu I borosilikatowego zawierające 2000, 5000 lub 10000 dawek szczepionki, zamykane korkami z gumy butylowej, pakowane po 10 sztuk w pudełka tekturowe.

    Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 

    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
    Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

  • Zoetis Polska Sp. z o.o.
    ul. Postępu 17B
    02-676 Warszawa