Polska

Dectomax

Dectomax 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO W INNYCH KRAJACH 

PRONTAX 10 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs (HU, NL, SI)

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego roztwór

Rozwiń wszystkie
 • 1 ml zawiera:

  Substancja czynna:
  Doramektyna                                       10, 0 mg

  Substancje pomocnicze:
  Butylohydroksyanizol (E320)                0,1 mg

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, owce, świnie

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

  Bydło:
  Leczenie i kontrola inwazji wywołanych przez nicienie przewodu pokarmowego, pasożyty płuc, gałki ocznej, gzów, wszy, świerzbowców i kleszczy. 

  Nicienie przewodu pokarmowego (postaci dorosłe i larwy w czwartym stadium rozwoju):

  Ostertagia ostertagi (również larwy drzemiące),

  Ostertagia lyrata*,

  Haemonchus placei,

  Trichostrongylus axei,

  Trichostrongylus colubriformis,

  Cooperia oncophora, 

  Cooperia pectinata*,

  Cooperia punctata,

  Cooperia surnabada (syn. mcmasteri)

  Nematodirus spathiger*,

  Bunostomum phlebotomum*,

  Strongyloides papillosus*,

  Oesophagostomum radiatum,

  Trichuris spp.*;

  * postaci dorosłe

  Nicienie płucne (postaci dorosłe i larwy w czwartym stadium rozwoju):
  Dictyocaulus viviparus;

  Pasożyty gałki ocznej (postaci dorosłe):
  Thelazia spp.

  Gzy (stadia inwazyjne):
  Hypoderma bovis,
  Hypoderma lineatum;

  Wszy:
  Haematopinus eurystemus,
  Linognathus vituli,
  Solenopotes capillatus

  Świerzbowce:
  Psoroptes bovis
  Sarcoptes scabiei;

  Produkt może być także stosowany wspomagająco w kontroli inwazji Nematodirus helvetianus, wszołów (Damalinia bovis), kleszczy Ixodes ricinus i świerzbowców Chorioptes bovis. Okres zabezpieczenia przed reinwazją po podaniu produktu wynosi:

  Gatunki                                                            Dni

  Bunostomum phlebotomum                              22 dni

  Cooperia oncophora                                         21 dni

  Dictyocaulus vivipaorus                                    35 dni

  Haemonchus placei (tylko postaci dorosłe)         28 dni

  Linognathus vituli                                            28 dni

  Oesophagostomum radiatum                            21 dni

  Ostertagia ostertagi                                         35 dni

  Psoroptes bovis                                               42 dni

  Trichostrongylus axei                                       28 dni

    

  Owce:
  Leczenie i kontrola inwazji nicieni przewodu pokarmowego, świerzbowców i gzów owczych bytujących w jamie nosowej.

  Nicienie przewodu pokarmowego (postaci dorosłe i larwy w czwartym stadium rozwoju (L4), o ile inaczej nie określono):

  Bunostomum trigonocephalum (tylko postaci dorosłe)

  Chabertia  ovina

  Cooperia curticei (tylko larwy L4)

  Cooperia oncophora

  Gaigeria pachyscelis

  Haemonchus contortus

  Nematodirus battus (tylko larwy L4)

  Nematodirus filicollis (tylko postaci dorosłe)

  Nematodirus spathiger

  Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*

  Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata (tylko postaci dorosłe)

  Oesophagostomum venulosum (tylko postaci dorosłe)

  Oesophagostomum columbianum

  Strongyloides papillosus

  Trichostrongylus axei

  Trichostrongylus colubriformis

  Trichostrongylus vitrinus

  Trichuris spp (tylko postaci dorosłe)

  *Larwy drzemiące (L4), włączając odmiany, które są oporne na benzimidazole

   

  Nicienie płucne (postaci dorosłe i larwy w czwartym stadium rozwoju (L4)):
  Cystocaulus ocreatus (tylko postaci dorosłe)
  Dictyocaulus filaria
  Muellerius capillaris (tylko postaci dorosłe)
  Neostrongylus linearis (tylko postaci dorosłe)
  Protostrongylus rufescens (tylko postaci dorosłe)

  Gzy owcze (larwy w 1, 2 i 3 stadium rozwoju):
  Oestrus ovis

  Świerzbowce:
  Psoroptes ovis

  Świnie:
  Leczenie inwazji świerzbowców, nicieni przewodu pokarmowego, pasożytów płuc i nerek oraz wszy.

  Nicienie przewodu pokarmowego (postaci dorosłe i larwy w czwartym stadium rozwoju)

  Hyostrongylus rubidus

  Ascaris sum

  Strongyloides ransomi (tylko postaci dorosłe)

  Oesophagostomum dentatum

  Oesophagostomum quadrispinulatum

  Nicienie płucne
  Metastrongylus spp. (tylko postaci dorosłych)

  Pasożyty nerek
  Stephanurus dentatus (tylko postaci dorosłych)

  Wszy
  Haematopinus suis;

  Świerzbowce
  Sarcoptes scabiei

  Okres zabezpieczenia przed inwazją lub reinwazją Sarcoptes scabiei wynosi 18 dni.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u psów ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Podobnie jak w przypadku innych awermektyn, niektóre rasy psów, takie jak owczarki szkockie collie, są szczególnie wrażliwe na doramektynę, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, by uniknąć przypadkowego zjedzenia przez psy tego produktu. Patrz punkt 4.5i.

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Ze względu na wzrost ryzyka rozwoju oporności i możliwą nieskuteczność leczenia należy zachować ostrożność by unikać następujących praktyk:

  • zbyt częste lub wielokrotne stosowanie produktów przeciwpasożytniczych, należących do tej samej klasy, przez dłuższy czas,
  • podanie zbyt małych dawek, co może być spowodowane niewłaściwym oszacowaniem masy ciała, nieprawidłowym podaniem produktu lub źle skalibrowanym urządzeniem do dawkowania (jeżeli jest stosowane).

  Przypadki kliniczne, w których podejrzewa się wystąpienie oporności na produkty przeciwpasożytnicze, powinny być zbadane przy użyciu odpowiednich testów (np. badaniem redukcji liczby jaj w kale). Jeżeli wyniki tych badań wyraźnie wskazują na oporność na poszczególne produkty przeciwpasożytnicze, należy zastosować lek należący do innej klasy farmakologicznej i mający inny mechanizm działania. 

  Oporność na awermektyny zgłaszana była dla Teladorsagia i Haemonchus u owiec z terenów UE. Dlatego stosowanie tego produktu powinno opierać się na miejscowych informacjach epidemiologicznych dotyczących wrażliwości obleńców i zaleceniach, jak ograniczać dalsze powstawanie oporności na produkty przeciwpasożytnicze.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Awermektyny mogą nie być dobrze tolerowane przez wszystkie gatunki zwierząt, dla których produkt nie jest przeznaczony. Przypadki braku tolerancji ze skutkiem śmiertelnym były zgłaszane u psów, szczególnie owczarków szkockich collie, owczarków staroangielskich oraz u spokrewnionych ras i ich mieszańców, a także u żółwi wodnych i lądowych. Należy zachować ostrożność, by uniknąć połknięcia rozlanego produktu oraz aby uchronić przed dostępem do pojemników gatunki zwierząt, dla których produkt nie jest przeznaczony.

  Podczas leczenia grup zwierząt, należy stosować odpowiednie urządzenia dozujące i sprzęt do podawania produktu.

  Do leczenia pojedynczych świń, zastosowanie odpowiedniej wielkości igły i jednorazowej strzykawki powinno być wskazane przez lekarza weterynarii. W przypadku leczenia prosiąt o masie ciała 16 kg lub mniejszej, należy stosować 1 ml, jednorazowe strzykawki z podziałką co 0,1 ml lub mniejszą.

  Stosować sterylny sprzęt i postępować zgodnie z procedurami aseptyki. Unikać wprowadzenia zanieczyszczeń. Korek fiolki nie może być nakłuwany więcej niż jeden raz. Należy przetrzeć korek jałowym wacikiem przed pobraniem każdej dawki.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Nie palić i nie jeść podczas podawania produktu. Po zastosowaniu umyć ręce.

  Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji - należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek specyficzne objawy.

  Dla lekarza: Po przypadkowej samoiniekcji, specyficzne objawy mogą być rzadko obserwowane i dlatego każdy przypadek należy leczyć objawowo.

  Inne ostrzeżenia
  Doramektyna jest bardzo toksyczna dla organizmów bytujących w odchodach oraz organizmów wodnych i może kumulować się w osadach.

  Można obniżać ryzyko dla ekosystemów wodnych i dla organizmów bytujących w odchodach, unikając zbyt częstego i wielokrotnego stosowania doramektyny (lub produktów należących do tej samej klasy przeciwpasożytniczej) u bydła i owiec.

  Ryzyko dla ekosystemów wodnych może być ponadto ograniczone przez utrzymywanie leczonych zwierząt z dala od zbiorników wodnych, przez dwa do pięciu tygodni po zastosowaniu produktu.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Brak

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Może być stosowany w okresie ciąży u krów i owiec. Produkt jest przeznaczony do stosowania u hodowlanych loch, również w okresie laktacji oraz u knurów rozpłodowych.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nieznane

  Dawkowanie i droga podawania
  Leczenie i kontrola inwazji wywołanych przez nicienie przewodu pokarmowego, pasożyty płuc, gałki ocznej, gzów, wszy, świerzbowców u bydła,  leczenie i kontrola inwazji nicieni przewodu pokarmowego i gzów owczych bytujących w jamie nosowej u owiec - pojedyncze podanie 1 ml (10 mg doramektyny) na 50 kg masy ciała, co odpowiada 200 µg/kg m.c., w iniekcji podskórnej w okolice szyi u bydła i w iniekcji domięśniowej u owiec.

  Leczenie klinicznych objawów świerzbu wywołanego przez Psoroptes ovis oraz eliminacji żywych świerzbowców u owiec - pojedyncze podanie 1 ml na 33 kg masy ciała, co odpowiada 300 µg/kg masy ciała, w domięśniowej iniekcji w okolicę szyi. Dodatkowo, należy wprowadzić odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania ponownemu zarażeniu. Ważne jest, by wszystkie owce, które miały kontakt z zarażonymi zwierzętami, zostały poddane leczeniu.

  Leczenie inwazji Scarcoptes scabei i nicieni przewodu pokarmowego, pasożytów płuc, nerek oraz wszy u świń – pojedyncze podanie 1 ml na 33 kg masy ciała, co odpowiada 300 µg/kg masy ciała, w iniekcji domięśniowej.

  Prosięta o masie ciała 16 kg lub mniejszej powinny otrzymać produkt w dawce wymienionej w poniższej tabeli:

  Masa ciała (kg)

  Dawka (ml)

  Mniej niż 4 kg

  0,1 ml

  5-7 kg

  0,2 ml

  8-10 kg

  0,3 ml

  11-13 kg

  0,4 ml

  14-16 kg

  0,5 ml


  By zapewnić podanie prawidłowej dawki, należy określić masę ciała, tak dokładnie, jak to możliwe; należy sprawdzić dokładność urządzenia dawkującego.

  Jeżeli prowadzi się zbiorowe leczenie zwierząt, należy pogrupować zwierzęta zgodnie z ich masą ciała i zastosować dawkę odpowiednia dla tej grupy, tak by uniknąć przedawkowania lub podania zbyt małej dawki produktu.

  Największa objętość iniekcji dla każdego z gatunków docelowych:

  Bydło: 5 ml w jednym miejscu podania

  Owca: 1,5 ml w jednym miejscu podania

  Świnia: 2,5 ml w jednym miejscu podania

  Produkt może być stosowany przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń do podawania. Korki fiolek nie mogą być nakłuwane więcej niż jeden raz.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli konieczne
  U bydła, owiec i świń podanie dawki przekraczającej odpowiednio 25, 10 i 10 razy zalecaną dawkę maksymalną, nie powodowało niepożądanych objawów klinicznych.

  Okres (-y) karencji

  Bydło:
  Tkanki jadalne: 70 dni

  Produkt niedopuszczony do stosowania u krów w laktacji, produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

  Nie stosować u ciężarnych krów i jałówek które są przeznaczone do produkcji mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi, w ciągu 2 miesięcy przed planowanym porodem.

  Owce:
  Tkanki jadalne: 70 dni

  Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt w laktacji, produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

  Nie stosować u ciężarnych owiec, które są przeznaczone do produkcji mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi, w ciągu 70 dni przed planowanym porodem.

  Świnie:
  Tkanki jadalne: 77 dni

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwpasożytnicze, owadobójcze i repelenty/endektocydy makrocykliczne laktony
  kod ATCvet: QP 54AA03

  Właściwości farmakodynamiczne
  Doramektyna jest środkiem przeciwpasożytniczym wyizolowanym w procesie fermentacji wybranych szczepów bakterii glebowych Streptomyces avermitilis. Jest to makrocykliczny lakton blisko spokrewniony z iwermektyną. Oba składniki mają szerokie spektrum działania przeciwpasożytniczego i powodują w podobny sposób paraliż nicieni i pasożytniczych stawonogów. Makrocykliczne laktony aktywują kanały chlorkowe bramkowane glutaminianem (GluCl), które występują w błonie mięśniowej gardła i określonych neuronach pasożytów bezkręgowych. Wybiórcza toksyczność makrocyklicznych laktonów jako leków przeciwpasożytniczych polega na działaniu na kanały które nie występują w organizmie żywiciela.  Udowodniono, że błony komórek mięśniowych żeńskich układów rozrodczych u bezkręgowców są bardziej wrażliwe na działanie makrocyklicznych laktonów, niż receptory nerwowe lub inne mięśnie, co może tłumaczyć znaczny, ale tymczasowy spadek produkcji jaj u niezabitych lub niewyeliminowanych pasożytów w trakcie leczenia.

  Właściwości farmakokinetyczne
  U bydła, po podaniu podskórnym, maksymalne stężenie doramektyny w osoczu osiągane jest 3 dnia z okresem połowicznego rozpadu wynoszącym około 6 dni.

  U owiec, po podaniu podskórnym lub domięśniowym, maksymalne stężenie doramektyny w osoczu osiągane jest 2 dnia z okresem połowicznego rozpadu wynoszącym 4,5 dnia.

  U świń, po podaniu domięśniowym, maksymalne stężenie doramektyny w osoczu osiągane jest 3 dnia z okresem połowicznego rozpadu wynoszącym około 6 dni.

  Wpływ na środowisko
  Podobnie jak inne makrocykliczne laktony, doramektyna ma potencjalnie negatywny wpływ na organizmy nie będące gatunkami docelowymi. Po podaniu produktu, doramektyna przez kilka tygodni wydalana jest w ilościach potencjalnie toksycznych. Kał zawierający doramektynę, pochodzący od zwierząt przebywających na pastwiskach, może powodować zmniejszanie się liczby organizmów bytujących w odchodach, przez co może mieć wpływ na degradację odchodów.

  Doramektyna jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych i może kumulować się w osadach.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Oleinian etylu
  Olej sezamowy oczyszczony
  Butylohydroksyanizol (E320)

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności tego produktu leczniczego weterynaryjnego, nie wolno go mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności

  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC
  Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca – nie wyjmować z ochronnego, plastikowego opakowania.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Produkt jest dostarczany w 50 ml, 200 ml i 500 ml wielodawkowych fiolkach ze szkła oranżowego Typu II lub Typu III zamkniętych korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi zatyczkami lub w 250 ml wielodawkowych fiolkach ze szkła oranżowego typu II zamkniętych korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi zatyczkami.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Produkt jest szczególnie niebezpieczny dla ryb i organizmów wodnych. Nie zanieczyszczać cieków i zbiorników wodnych produktem lub zużytymi opakowaniami.

  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa