Polska

Gletvax 6

Gletvax 6 zawiesina do wstrzykiwań dla świń

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań.

Rozwiń wszystkie
 • Roztwór do wstrzykiwań

  Substancje czynne:

  5 ml szczepionki (jedna dawka) zawiera:

  Inaktywowane E. coli               nie mniej niż:              

  K88ab (F4Ab)                          14,6 logmiana przeciwciał 1

  K88ac (F4ac)                           15,5 logmiana przeciwciał 1

  K99 (F5)                                 12,2 logmiana przeciwciał 1  

  987P (F6)                                13,1 log2 miana przeciwciał1

  1Miano przeciwciał otrzymane w teście mocy u myszy, zgodnie z Ph.Eur.962

  Anatoksyny C. perfringens                             nie mniej niż:

  Beta otrzymana ze szczepu typu B i C             równoważność  300 j.m.                                                                                                      
  Epsilon otrzymana ze szczepu typu D              równoważność  200 j.m.                                                                                                     

  Adiuwant:
  Glin (w postaci żelu wodorotlenku glinu)    nie więcej niż 15 mg

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt "SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE / SKŁAD JAKOŚCIOWY SUBSTANCJI POMOCNICZYCH" 
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Świnia.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Zapobieganie występowaniu biegunek prosiąt wywoływanych przez E. coli serotyp K88ab; K88ac; K99; 987p,  oraz występowaniu zakaźnego martwiczego zapalenia jelit prosiąt wywoływanego przez C. perfringens typu C. Szczepionka chroni nowonarodzone prosięta w okresie karmienia mlekiem przez matki.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Strzykawki i igły używane do wstrzykiwań powinny być poddane wcześniejszej sterylizacji lub powinny to być igły i strzykawki jednorazowe. Szczepionkę należy wstrzykiwać w miejsca w których skóra jest czysta i sucha, z zachowaniem ostrożności dla uniknięcia wprowadzenia zanieczyszczeń. Opakowania, z których zużyto tylko część zawartości, powinny zostać zniszczone pod koniec dnia w którym przeprowadzano szczepienia.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Po podaniu szczepionki Gletvax 6, podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, mogą niekiedy występować reakcje nadwrażliwości. Niezwłoczne, podskórne podanie adrenaliny może spowodować ich ustąpienie. U większości szczepionych świń może powstać w miejscu wstrzyknięcia obrzęk o średnim nasileniu (do 6 cm), który samoistnie ustępuje, choć u niektórych zwierząt może utrzymywać się 14-21 dni.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Preparat może być stosowany w okresie ciąży.
  Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji nie zostało określone.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Brak jest dostępnych informacji dotyczących stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego produktu z innymi (albo tego samego dnia, albo w innym czasie) nie zostało przedstawione.

  Dawkowanie i droga podawania
  Jednorazowa dawka dla loch wynosi 5 ml.

  Wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo, najlepiej w miejsce za uchem zwierzęcia. Należy wstrząsnąć butelką przed pobraniem preparatu.

  Schemat dawkowania:

  (Początkowy schemat podawania składa się z dwóch dawek szczepionki.)

  Pierwszą dawkę podaje się po nabyciu zwierzęcia lub w dowolnym czasie przed rozpoczęciem sześciu ostatnich tygodni ciąży. Drugą dawkę szczepionki lub kolejne dawki przypominające podaje się na dwa tygodnie przed spodziewanym porodem.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Po podaniu podwójnej dawki szczepionki lub powtórzeniu dawki nie występują żadne inne objawy niż opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla świniowatych
  Kod ATCvet: QI09AB08

  Stymulacja odporności czynnej świń w celu ochrony nowonarodzonych prosiąt przeciw biegunkom wywoływanym przez E. coli oraz przed zakaźnym martwiczym zapaleniem jelit wywoływanym przez C. perfringens typu C.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Glin (w postaci żelu wodorotlenku glinu)
  0,5% (w/v) sodu chlorek
  Formaldehyd
  Tiomersal

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

  Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)
  2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.
  Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
  Przechowywać w lodówce (2 do 8oC). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Butelki z HDPE zamykane korkiem z gumy chlorobutylowej i zabezpieczone kapslem aluminiowym.
  Zawierające 50 ml (10 dawek) lub 100 ml (20 dawek) produktu.
  Butelki pakowane są pojedynczo w pudełko tekturowe.

  Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o. o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa