Polska

Linco – Spectin

Linco – Spectin, (50 mg + 100 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, psów, kotów, kur i indyków

Wydawany z przepisu lekarza – Rp

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Roztwór do wstrzykiwań.
Bezbarwny do lekko żółtego roztwór.

Rozwiń wszystkie
 • Substancje czynne:
  Linkomycyna (w postaci chlorowodorku)          50 mg/ml
  Spektynomycyna (w postaci siarczanu)            100 mg/ml

  Substancja pomocnicza:
  Alkohol benzylowy                                          9 mg/ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, świnia, pies, kot, kura, indyk.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

  Świnie:

  • zapalenia płuc wywoływane przez bakterie i mykoplazmy; dyzenteria; zapalenia jelit tła bakteryjnego; zapalenie stawów o etiologii bakteryjnej; różyca; powikłania bakteryjne w przebiegu chorób wirusowych.

  Bydło (cielęta):

  • zapalenie płuc i jelit o etiologii bakteryjnej.

  Psy i koty:

  • infekcje bakteryjne układu oddechowego (pneumonia, pharyngitis, tonsilitis, bronchitis), układu moczowego, ropne oraz krostkowe zapalenie skóry, żołądkowo-jelitowe powikłania w przebiegu chorób bakteryjnych, ropnie i zakażone rany.

  Kura, indyk:

  • infekcje bakteryjne dróg oddechowych (CRD), zapalenie worków powietrznych powodowane przez mykoplazmy, E.coli, pastereloza (cholera drobiu), stafylokokoza, zakaźny nieżyt nosa.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować w przypadku niewydolności nerek i wątroby.
  Nie stosować u innych gatunków zwierząt, a przede wszystkim u koni, królików i gryzoni, a także u bydła starszego.
  Nie stosować u zwierząt, które przebyły kandydozę.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu o dostępne lokalne dane epidemiologiczne, z uwzględnieniem oficjalnych przepisów i wytycznych.
  Nieprawidłowe stosowanie produktu może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania bakterii opornych na linkomycynę i zmniejszenia skuteczności leczenia innymi linkosamidami i substancjami pokrewnymi na skutek oporności krzyżowej.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą lub błonami śluzowymi zanieczyszczone miejsce należy dokładnie spłukać wodą. W razie przypadkowej samoiniekcji należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub ulotkę.
  Osoby o znanej nadwrażliwości na linkosamidy, spektynomycynę lub alkohol beznylowy powinny unikać kontaktu z produktem.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Niekiedy może dochodzić do przejściowego rozluźnienia kału.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Produkt może być stosowany w ciąży i w okresie laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nie stosować równocześnie z makrolidami.
  Nie stosować jednocześnie ze środkami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Linco – Spectin jest przeznaczony do podawania domięśniowego lub podskórnego.

  Podanie domięśniowe:

  • świnie 1 ml / 10 kg m.c. co 24 godz. przez 2 – 7 dni
  • bydło (cielęta) – 1 ml / 10 kg m.c. Dzień pierwszy dwa razy co 12 godzin, następnie raz dziennie przez 2 – 4 dni
  • psy i koty – 1 ml / 5 kg m.c. co 12 lub 24 godz. Maksymalny okres podawania 21 dni.

  Podanie podskórne:

  • kury, indyki -  0,5 ml / 2,5 kg m.c. raz dziennie przez 3 kolejne dni lub jedna iniekcja pierwszego dnia a następnie przez 3 – 5 dni linkomycyna i spektynomycyna w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

  Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeśli konieczne
  Brak danych.

  Okres (-y) karencji

  Bydło, świnia, kura, indyk:
  Tkanki jadalne - 14 dni.
  Pies, kot: nie dotyczy.
  Nie stosować u niosek, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
  Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego. Makrolidy, linkosamidy i streptograminy. Linkosamidy. Linkomycyna, połączenia.
  Kod ATCvet: QJ01FF52

  Właściwości farmakodynamiczne
  Linco – Spectin wykazuje silne działanie bakteriostatyczne wskutek skojarzonego działania linkomycyny oraz spektynomycyny. Linkomycyna należy do grupy antybiotyków linkosamidowych, zaś spektynomycyna jest antybiotykiem z grupy aminocyklitoli. W zależności od wrażliwości patogenów i dawki antybiotyku linkomycyna działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy białka przez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu. Linkomycyna działa zarówno na tlenowe jak i beztlenowe bakterie Gram-dodatnie z rodzaju: Staphylococcus, Streptococcus (w tym b - hemolityczne), Erysipelothrix, Corynebacterium, Clostridium a także na beztlenowe bakterie Gram-ujemne z rodzaju: Bacteroides, Brachyspira (Serpulina). Działa również na bakterie z rodzaju Treponema, Leptospira i Mycoplasma.

  Spektynomycyna działa zarówno na bakterie Gram – dodatnie jak i Gram – ujemne oraz mykoplazmy. Wykazuje silniejsze działanie na bakterie Gram – ujemne, w tym na: E.coli, Salmonella sp., Pasteurella sp. oraz mykoplazmy. Mechanizm bakteriostatycznego działania polega na hamowaniu biosyntezy białka w komórce bakteryjnej, gdzie łączy się z podjednostką 30S.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Linkomycyna wchłania się łatwo i szybko z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie linkomycyny w surowicy pojawia się w 2 do 4 godz. od momentu podania per os dawki leczniczej. Linkomycyna jest stwierdzana w surowicy 24 godziny po podaniu. Stężenie znacznie przewyższające minimalne stężenie hamujące (MIC) dla większości bakterii Gram-dodatnich utrzymuje się w surowicy przez 6 do 8 godzin.

  Linkomycyna dobrze penetruje do narządów i tkanek, w tym do tkanki kostnej. Metabolizowana w wątrobie i wydalana z żółcią, moczem i mlekiem.

  Spektynomycyna bardzo słabo wchłania się z jelit – ponad 90% podanej dawki wydalane jest z kałem.

  Obydwa antybiotyki wykazują silny synergizm addycyjny w działaniu na mykoplazmy.

  Po podaniu domięśniowym Linco-Spectin u psów – szczytowy poziom występowania obydwu antybiotyków w surowicy krwi pojawia się w przeciągu 1 godziny.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Alkohol benzylowy                                            
  Sodu wodorotlenek
  Kwas solny rozcieńczony
  Woda do wstrzykiwań

  Niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.  

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Butelki szklane (szkło typu I) zamykane korkiem z gumy butylowej o pojemności 50 ml lub 100 ml pakowane pojedynczo w pudełka tekturowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa