Polska

Suvaxyn M. Hyo

Suvaxyn M. Hyo, zawiesina do wstrzykiwań dla świń

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań.
Barwa różowawa.

Rozwiń wszystkie
 • Jedna dawka szczepionki (2 ml) zawiera:

  Substancja czynna:
  Inaktywowany antygen Mycoplasma hyopneumoniae 2 x 109,0  MHDCE*

  Adiuwant:
  Karbapol 941                 4 mg

  Mycoplasma hyopneumoniae DNA cell equivalents – ekwiwalenty komórek M. hyopneumoniae obliczone na podstawie zawartości DNA

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Świnia.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie świń w celu zmniejszenia częstości i nasilenia zmian w płucach powodowanych przez zakażenie Mycoplasma hyopneumoniae.

  Odporność powstaje w ciągu tygodnia po drugim szczepieniu i trwa przez co najmniej 4 miesiące.

  Przeciwwskazania
  Nie szczepić zwierząt chorych, zarobaczonych, w złym stanie ogólnym, niekompetentnych immunologicznie lub poddanych immunosupresji.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  W okresie szczepienia chronić zwierzęta przed czynnikami stresowymi.

  Immunokompetencja zwierząt rośnie z wiekiem. Wiek podania szczepionki (w obrębie zalecanego przedziału) należy uzależniać od przewidywanej ekspozycji na patogen. Wcześniejsze szczepienie jest rekomendowane w przypadkach, kiedy przewidywane jest wczesne narażenie na zakażenie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Podczas podawania szczepionki przestrzegać zasad aseptyki.
  Przed zastosowaniem szczepionki należy umożliwić jej osiągnięcie temperatury pokojowej (15 - 25° C).

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Niekiedy w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić obrzęk, bardzo rzadko występuje wzrost ciepłoty ciała. Powyższe objawy ustępują samoistnie.

  Podanie szczepionki może wywołać reakcję anafilaktyczną, w takim wypadku stosować leczenie objawowe.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie dotyczy.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Wstrząsnąć przed użyciem. Wstrzykiwać domięśniowo (w kark, za uchem), w dawce 2 ml na zwierzę.

  Podawać prosiętom po ukończeniu 1 tygodnia życia, dwukrotnie, w odstępie 2 tygodni.

  Cykl szczepień powinien się zakończyć przed 10 tygodniem życia.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Przedawkowanie produktu może powodować takie same działania niepożądane jak podanie pojedynczej dawki (patrz punkt Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)).

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla świniowatych 
  Kod ATCvet: QI09AB13

  Stymulacja odporności czynnej świń przeciw Mycoplasma hyopneumoniae.

 • Wykaz  substancji pomocniczych
  Tiomersal
  EDTA
  Amarant 
  Sodu chlorek
  Sodu siedmiowodny dwuzasadowy fosforan
  Woda do wstrzykiwań

  Niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 28 miesięcy.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w lodówce (2-8°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zawierające 100 ml (50 dawek) lub 250 ml (125 dawek) szczepionki, zamknięte korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi kapslami.

  Wielkości opakowań:
  Pudełko tekturowe zawierające 1 butelkę po 50 lub 125 dawek
  Pudełko tekturowe zawierające 10 butelek po 50 lub 125 dawek 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa