Polska

Suvaxyn MH-One

Suvaxyn MH-One Emulsja do wstrzykiwań dla świń

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO W INNYCH KRAJACH 
Suvaxyn M.Hyo Mono (Francja i Dania)
Emulsja do wstrzykiwań dla świń

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Brązowawo-szara emulsja do wstrzykiwań.

Rozwiń wszystkie
 • Skład jakościowy

  Substancje czynne:

  Skład ilościowy (w dawce 2,0 ml)

  Inaktywowane Mycoplasma hyopneumoniae, szczep P-5722-3

  RP* (nierozpuszczona) ≥ 1,00

   

  Adiuwanty:

   

  Karbopol #941

  Skwalan**

  4,00 mg

  3,24 mg

   

  Substancje pomocnicze:

   

  Tiomersal

  0,20 mg


  * jednostki względnej potencji określone przez oznaczanie ilości antygenów metodą ELISA (test potencji in-vitro), w porównaniu do szczepionki referencyjnej.

  ** Jako składnik MetaStim’u (który zawiera także Pluronic L-121 i Polisorbat 80)

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Świnie powyżej 7 dnia życia.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodpornianie świń powyżej 7 dnia życia w celu ograniczenia zmian patologicznych w płucach wywoływanych przez Mycoplasma hyopmeumoniae.

  Wytworzenie odporności: 2 tygodnie po szczepieniu.

  Czas trwania odporności: 6 miesięcy.

  Przeciwwskazania
  Patrz sekcja Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Podawać tylko zdrowym zwierzętom.
  Unikać stresowania zwierząt w czasie szczepień.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom.
  Produkt zawiera olej pochodzenia zwierzęcego. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)*
  Ogólne działania niepożądane, takie jak podwyższenie temperatury ciała (do 1,9 ºC), depresja, drżenie i nastroszenie sierści występują bardzo często w ciągu 4 godzin po szczepieniu. Objawy te ustępują samoistnie, bez leczenia, w ciągu 24 godzin. Reakcje anafilaktyczne i objawy nerwowe występują rzadko (<1/100).

  Miejscowe odczyny tkanek w postaci wyczuwalnych (ale niewidocznych) obrzęków w miejscu iniekcji są bardzo częste i utrzymują się do 2 dni. Obszar miejscowego odczynu może osiągnąć średnicę 0,3 cm.

  *Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu  leczenia)
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie stosować w czasie ciąży lub laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Decyzja o zastosowaniu szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Świniom od 7 dnia życia i starszym należy podać domięśniowo w kark jedną dawkę (2 ml) na zwierzę
  Przed podaniem oraz co pewien czas w trakcie wykonywania szczepień szczepionkę należy mocno wstrząsnąć.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Po podaniu podwójnej dawki zalecaną drogą podania u 3 tygodniowych świń  nie obserwowano żadnych innych objawów niż te opisane w punkcie „Działania niepożądane”. Jednak mogą się one utrzymywać dłużej (podwyższenie temperatury ciała - do 2 dni, miejscowe odczyny tkanek - do 3 dni), a odczyny w miejscu iniekcji mogą osiągać średnicę 1,0 cm. Przedawkowanie nie było oceniane u 1 tygodniowych prosiąt.

  Okres (-y) karencji
  Zero dni.

 • Do stymulacji czynnej odporności przeciw Mycoplasma hyopneumoniae.
  Poziomy przeciwciał poszczepiennych nie są związane ze stopniem ochrony zapewnionym przez szczepienie.

  Kod ATCvet: Q109AB13
  Inaktywowane szczepionki bakteryjne - świnie.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Tiomersal
  Karbopol #941
  Sodu chlorek
  Potasu chlorek
  Sodu diwodorofosforan dwunastowodny
  Potasu fosforan jednozasadowy
  Polisorbat 80
  Skwalan (olej pochodzenia zwierzęcego)
  Pluronic L-121
  EDTA czterosodowy 2H2O
  Sodu boran
  Sodu fosforan dwuzasadowy
  Woda do wstrzykiwań

  Niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności  produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:

  10 dawek w butelkach HDPE: 24 miesiące

  50 dawek w butelkach HDPE: 24 miesiące

  125 dawek w butelkach HDPE: 24 miesiące

  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C – 8°C).

  Chronić przed światłem.

  Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład pakowania bezpośredniego

  Pojemnik:                     Butelka HDPE

  Zawartość:                   125 dawek (250 ml), 50 dawek (100 ml), 10 dawek (20 ml) szczepionki

  Zamknięcie:                  Korek z gumy butylowej z aluminiowym kapslem

  Opakowanie:                 Pudełko tekturowe zawierające 1 lub 10 butelek po 10, 50 lub 125 dawek.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących  z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa