Polska

Zylexis

Zylexis, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Rozwiń wszystkie
 • 1 ml produktu po rekonstrukcji zawiera:

  szczep D1701 Parapoxvirus ovis RP ≥1

  co odpowiada:

  1 dawka do podawania kotom lub psom (1 ml) zawiera:

  szczep D1701 Parapoxvirus ovis nie mniej niż 230 IFN*

  1 dawka do podawania koniom, bydłu lub świniom (2 ml) zawiera:

  szczep D1701 Parapoxvirus ovis nie mniej niż 460 IFN* 

  *jednostki interferonowe

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Pies, kot, koń, bydło, świnia.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Produkt przeznaczony jest do niespecyficznej immunomodulacji dla psów, kotów, koni, bydła i świń. Zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu chorób infekcyjnych oraz w sytuacjach spadku odporności związanych ze stanami stresu.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Produkt  nie może być traktowany jako alternatywa dla szczepień ochronnych i leczniczych.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Brak

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
  Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Niekiedy w miejscu iniekcji może pojawić się niewielki, niebolesny obrzęk, który samoczynnie ustępuje w ciągu ok. 1 tygodnia po podaniu.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  W okresie 7 dni przed podaniem i 7 dni po podaniu nie powinno się stosować środków o działaniu immunosupresyjnym, gdyż mogą one hamować efekt immunostymulacji.

  Dawkowanie i droga(-i) podania
  Dawkę dla psów i kotów stanowi 1 ml produktu (230 IFN) podawanego podskórnie.
  Dawkę dla koni, bydła i świń stanowią 2 ml produktu (460 IFN) podawanego domięśniowo.

  Produkt  należy podawać zwierzętom trzykrotnie, wg następującego schematu:

  • Produkt  podaje się w odstępie 48 godzin w przypadku przewidywanej ekspozycji na zakażenie w okresie najbliższych 7 dni;
  • W przypadku spodziewanej ekspozycji na zakażenie w okresie 14 dni produkt podaje się 2 razy co 48 godzin i trzecią dawkę po 9 dniach;
  • Przy zapobieganiu skutkom stresu pierwsze podanie wykonujemy od 3 do 1 dnia przed spodziewanym wystąpieniem czynnika stresowego, a dwa następne w odstępach 48 godzin;
  • Przy wybuchu choroby w stadzie produkt  należy jak najszybciej zaaplikować wszystkim zwierzętom powtarzając podanie w odstępach 24 – 48 godzin. Produkt  można podawać więcej niż trzykrotnie, do czasu aż minie ryzyko nowych zachorowań.

  Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne
  W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków przedawkowania.

  Okres (-y) karencji
  Psy, koty – nie dotyczy.
  Konie, bydło, świnie – zero dni.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwnowotworowe i immunomodulujące. Immunostymulatory. Inne Immunostymulatory.
  Kod ATCvet: QL03AX

  Produkt ma postać liofilizatu, do którego załączony jest rozpuszczalnik. Zawiera inaktywowany Parapoxvirus ovis, który posiada silne właściwości immunomodulacyjne. Mechanizm działania polega na stymulacji niespecyficznych mechanizmów odpornościowych i przejawia się aktywacją komórek bójczych, pobudzeniem proliferacji limfocytów, aktywacją makrofagów i uwalniania mediatorów odpowiedzi immunologicznej oraz produkcji interferonu. Te właściwości produktu wpływają na osłabienie objawów chorobowych, skrócenie czasu ich trwania, zakres rozprzestrzeniania się infekcji w stadzie. Produkt  jest szczególnie przydatny w leczeniu polietiologicznych chorób infekcyjnych oraz w stanach zagrożenia chorobami zakaźnymi.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Liofilizat:
  Stabilizator L2

  Rozpuszczalnik:
  Woda do wstrzykiwań

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.
  Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją:  zaleca się niezwłocznie zużyć całe opakowanie produktu, maksymalny okres przechowywania przygotowanego  roztworu wynosi 8 godzin w temperaturze 2°C – 8°C.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać w lodówce (2oC – 8oC). Chronić przed światłem. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.  Nie zamrażać.

  Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano
  Szklane fiolki zamknięte gumowym korkiem i aluminiowym kapslem zawierające osobno liofilizat i rozpuszczalnik pakowane w pudełka tekturowe lub plastikowe zgodnie z poniższym opisem: 

  • 10 fiolek liofilizatu a 1 dawka dla psów i kotów (1 x 230 IFN) + 10 fiolek rozpuszczalnika a 1 ml
  • 5 fiolek liofilizatu a 2 dawki dla psów i kotów (2 x 230 IFN) lub a 1 dawka dla koni, bydła i świń (1 x 460 IFN) + 5 fiolek rozpuszczalnika a 2 ml
  • 1 fiolka liofilizatu a 10 dawek dla psów i kotów (10 x 230 IFN) lub 5 dawek dla koni, bydła i świń (5 x 460 IFN) + 1 fiolka rozpuszczalnika a 10 ml
  • 1 fiolka liofilizatu a 20 dawek dla psów i kotów (20 x 230 IFN) lub 10 dawek dla koni, bydła i świń (10 x 460 IFN) + 1 fiolka rozpuszczalnika a 20 ml
  • 1 fiolka liofilizatu a 50 dawek dla psów i kotów (50 x 230 IFN) lub 25 dawek dla koni, bydła i świń (25 x 460 IFN) + 1 fiolka rozpuszczalnika a 50 ml

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa