Polska

Apoquel

Apoquel 3,6 mg tabletki powlekane dla psów, Apoquel 5,4 mg tabletki powlekane dla psów, Apoquel 16 mg tabletki powlekane dla psów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Tabletki powlekane.

Białe lub białawe, podłużne tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach oraz oznakowane literami „AQ” i „S”, „M” lub „L” po obu stronach. Litery „S”, „M” i „L” odnoszą się do różnych mocy tabletek: „S” jest umieszczona na 3,6 mg tabletkach, „M” na 5,4 mg tabletkach i „L” na 16 mg tabletkach.

Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części.

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:

  Każda tabletka powlekana zawiera:

  Apoquel 3,6 mg: Oklacytynib 3,6 mg (jako maleinian oklacytynibu)
  Apoquel 5,4 mg: Oklacytynib 5,4 mg (jako maleinian oklacytynibu)
  Apoquel 16 mg:  Oklacytynib 16 mg (jako maleinian oklacytynibu)

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH" 
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Psy

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Leczenie świądu związanego z alergicznym zapaleniem skóry u psów.
  Leczenie objawów klinicznych atopowego zapalenia skóry u psów.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować u psów poniżej 12 miesięcy życia lub o masie ciała mniejszej niż 3 kg.
  Nie stosować u psów z immunosupresją, np. przy wzmożonym wydzielaniu hormonów kory nadnerczy lub postępującym wzroście nowotworów złośliwych, ponieważ działanie substancji czynnej nie zostało zbadane w takich przypadkach.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Oklacytynib moduluje układ immunologiczny i może zwiększać podatność na zakażenie i zaostrzać choroby nowotworowe. Dlatego psy otrzymujące produkt Apoquel powinny być monitorowane pod kątem rozwoju stanów zapalnych i chorób nowotworowych.

  Podczas leczenia świądu związanego z alergicznym zapaleniem skóry za pomocą oklacytynibu, należy zbadać i leczyć przyczyny podstawowe (np. alergiczne pchle zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, alergię pokarmową).

  Ponadto, w przypadku alergicznego zapalenia skóry i atopowego zapalenia skóry, zaleca się zbadać i leczyć czynniki wikłające, takie jak zakażenie bakteryjne, grzybicze, czy infekcje pasożytnicze (np. pchły, świerzb).

  Ze względu na możliwość wpływu terapii na niektóre parametry kliniczno-patologiczne (patrz punkt 4.6), zaleca się okresowe monitorowanie zdrowia pacjenta i wykonywanie pełnych badań ilościowych i biochemicznych krwi u psów, u których stosuje się długotrwałą terapię.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Umyć ręce po podaniu produktu.
  Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Częste działania niepożądane obserwowane do 16 dni w badaniach terenowych zostały wymienione w poniższej tabeli:

   

  Działania niepożądane obserwowane do 16 dni w badaniu atopowego zapalenia skóry

   

  Działania niepożądane obserwowane do 7 dni w badaniu świądu,

   

  Apoquel
  (n=152)

  Placebo
  (n=147)

  Apoquel
  (n=216)

  Placebo
  (n=220)

  Biegunka

  4,6%

  3,4%

  2,3%

  0,9%

  Wymioty

  3,9%

  4,1%

  2,3%

  1,8%

  Anoreksja

  2,6%

  0%

  1,4%

  0%

  Nowe skórne lub podskórne guzki

  2,6%

  2,7%

  1,0%

  0%

  Osłabienie

  2,0%

  1,4%

  1,8%

  1,4%

  Polidypsja

  0,7%

  1,4%

  1,4%

  0%


  Po 16 dniach obserwowano następujące działania niepożądane:

  • bardzo często obserwowano ropne zapalenie skóry i niespecyficzne guzki skórne,
  • często obserwowano zapalenie ucha, wymioty, biegunkę, histiocytomę, zapalenie pęcherza moczowego, drożdżakowe zakażenie skóry, pododermatitis, tłuszczaki, polidypsję, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, nudności, wzmożony apetyt i agresję.

  Zmiany patologiczne związane z leczeniem były ograniczone do podwyższonych średnich wartości cholesterolu w surowicy i obniżonej średniej liczby leukocytów, jednak wszystkie inne średnie wartości pozostawały w zakresie wartości referencyjnych laboratorium. Obniżenie średniej liczby leukocytów obserwowane u psów leczonych oklacytynibem nie miało postępującego charakteru i dotyczyło wszystkich białych ciałek krwi (neutrofili, eozynofili i monocytów) z wyjątkiem liczby limfocytów. Żadne z tych zmian patologicznych związanych z leczeniem nie były istotne z klinicznego punktu widzenia.

  W przypadku wielu psów obserwowano rozwój brodawczaków w badaniach laboratoryjnych.

  Bardzo rzadko w spontanicznych raportach zgłaszano anemię i chłoniaka.

  Odnośnie podatności na infekcje i choroby nowotworowe, patrz Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane).
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt).
  • niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt).
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt).
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji oraz u samców psów hodowlanych nie zostało określone, dlatego nie zaleca się stosowania w czasie ciąży, laktacji i u psów przeznaczonych do rozrodu.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  W badaniach terenowych nie stwierdzono interakcji podczas podawania oklacytynibu jednocześnie z produktami leczniczymi weterynaryjnymi, takimi jak leki przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym, leki przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. 

  Wpływ oklacytynibu podawanego podczas szczepień żywymi modyfikowanymi szczepionkami z parwowirusem psów (CPV), wirusem nosówki psów (CDV) i wirusem parainfluenzy psów (CPI) oraz inaktywowanym wirusem wścieklizny (RV), został zbadany u 16- tygodniowych nieszczepionych szczeniąt. Osiągnięto prawidłową odpowiedź immunologiczną na szczepienie przeciw CDV i CPV, jeżeli szczeniętom podawano oklacytynib w dawce 1,8 mg/kg masy ciała (m.c.) dwa razy dziennie przez 84 dni. Jednakże, w badaniach tych stwierdzono ograniczoną odpowiedź serologiczną na szczepienie przeciw CPI i RV u szczeniąt leczonych oklacytynibem w porównaniu do nieleczonej grupy kontrolnej. Jednak znaczenie kliniczne tych wyników dla szczepionych zwierząt podczas podawania oklacytynibu (zgodnie z zalecanym dawkowaniem) nie jest jasne.

  Dawkowanie i droga podawania
  Podanie doustne.

  Dawkowanie i schemat leczenia:

  Zalecana dawka początkowa wynosi 0,4 – 0,6 mg oklacytynibu/kg masy ciała, podawanego doustnie, dwa razy dziennie przez 14 dni.

  W terapii podtrzymującej, takie same dawki (0,4 – 0,6 mg oklacytynibu/kg masy ciała) powinny być podawane raz dziennie. Zalecana terapia podtrzymująca w przypadku długotrwałego leczenia powinna być rozważona w oparciu o indywidualny bilans korzyści/ryzyka.

  Tabletki mogą być podawane z lub bez jedzenia.

  Poniższa tabela dawkowania przedstawia liczbę wymaganych tabletek. Tabletki mogą być łamane wzdłuż linii podziału. 

  Masa ciała psa (kg)

  Moc i liczba podawanych tabletek

  Apoquel 3,6 mg tabletki

  Apoquel 5,4 mg tabletki

  Apoquel 16 mg tabletki

  3,0–4,4

  ½

   

   

  4,5–5,9

   

  ½

   

  6,0–8,9

  1

   

   

  9,0–13,4

   

  1

   

  13,5–19,9

   

   

  ½

  20,0–26,9

   

  2

   

  27,0–39,9

   

   

  1

  40,0–54,9

   

   

  55,0–80,0

   

   

  2

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Tabletki z oklacytynibem były podawane zdrowym, jednorocznym psom rasy Beagle dwa razy dziennie przez 6 tygodni, a następnie raz dziennie przez 20 tygodni, w sumie przez 26 tygodni, w dawce 0,6 mg/kg masy ciała, 1,8 mg/kg masy ciała i 3,0 mg/kg masy ciała,. 

  Objawy kliniczne, które były uznane za mające związek z leczeniem oklacytynibem, obejmowały: alopecję (miejscową), brodawczaki, zapalenie skóry, rumień, otarcia i rany pokryte strupem, „torbiele” międzypalcowe oraz obrzęk łap.

  Podczas badań stwierdzono, że zmiany zapalne skóry były w większości wtórne do rozwoju czyraków międzypalcowych na jednej lub kilku kończynach, a liczba i częstotliwość występowania tych zmian wzrastała wraz ze zwiększeniem dawki. We wszystkich grupach odnotowano powiększenie obwodowych węzłów chłonnych, a częstotliwość występowania zmian wzrastała wraz ze zwiększeniem dawki i zmiany te często związane były z czyrakami międzypalcowymi.

  Uznano, że rozwój brodawczaków jest związany z leczeniem, jednak nie zależy od dawki.

  Brak jest specjalnego antidotum, w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania psy należy leczyć objawowo.

  Okres (-y) karencji
  Nie dotyczy.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty do stosowania w zapaleniach skóry, z wyłączeniem kortykosteroidów.
  Kod ATCvet: QD11AH90.

  Właściwości farmakodynamiczne
  Oklacytynib jest selektywnym inhibitorem kinaz Janusowych (JAK). Ma możliwość hamowania funkcji różnych cytokin zależnych od aktywności enzymów JAK. Dla oklacytynibu cytokinami docelowymi są te, które wykazują działanie prozapalne lub mające udział w odpowiedzi alergicznej/świądzie. Jednakże oklacytynib może także wykazywać wpływ na inne cytokiny (np. uczestniczące w obronie organizmu i hemopoezie) co może stanowić niepożądane działanie.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Po doustnym podaniu u psów maleinian oklacytynibu jest szybko i dobrze wchłaniany, z czasem maksymalnego stężenia w osoczu (tmax) mniejszym niż 1 godzina. Całkowita biodostępność maleinianu oklacytynibu wynosi 89%. Karmienie psów nie ma istotnego wpływu na stopień i wielkość absorpcji.

  Całkowity klirens oklacytynibu z osocza był niski – 316 ml/h/kg masy ciała (5,3 ml/min/kg masy ciała), a pozorna objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosiła 942 ml/kg masy ciała.

  Po podaniu dożylnym i po podaniu doustnym, czas końcowy t1/2s był podobny na poziomie odpowiednio 3,5 i 4,1 godzin. Oklacytynib w niewielkim stopniu wiąże się z białkami, 66,3% - 69,7% silnie wiąże się w osoczu psów przy nominalnym stężeniu od 10 do 1 000 ng/ml.

  Oklacytynib jest przekształcany u psów do wielu różnych metabolitów. Główny tlenowy metabolit został zidentyfikowany w osoczu i moczu.

  Metabolizm jest głównym mechanizmem klirensu, z niewielkim udziałem wydalania przez nerki i z żółcią. Hamowanie psiego cytochromu P450s jest minimalne z IC50s 50 razy większym niż stwierdzona średnia Cmax (333 ng/ml lub 0,997 µM) po podaniu 0,6 mg/kg m.c. doustnie w badaniach bezpieczeństwa na gatunkach docelowych. Dlatego też ryzyko metabolicznych interakcji lek-lek ze względu na inhibicję oklacytynibu jest bardzo niskie. Nie stwierdzono kumulowania się substancji we krwi psów leczonych oklacytynibem przez 6 miesięcy.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Rdzeń tabletki:
  Celuloza mikrokrystaliczna
  Laktoza jednowodna
  Magnezu stearynian
  Glikolan sodowy skrobi

  Powłoka tabletki:
  Laktoza jednowodna
  Hypromeloza (E464)
  Tytanu dwutlenek (E171)
  Makrogol 400 (E1521)

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie dotyczy.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży w blistry: 2 lata.
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży w butelki: 18 miesięcy.
  Każda niewykorzystana połówka tabletki powinna być usunięta po 3 dniach.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.
  Każdą, niewykorzystaną połówkę tabletki ponownie umieścić w butelce HDPE lub w blistrze i przechowywać w oryginalnym pudełku (nie dłużej niż 3 dni).

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Tabletki wszystkich mocy są pakowane w blistry aluminium/PVC/Aclar lub aluminium/PVC/PVDC (każdy blister zawiera 10 powlekanych tabletek) pakowane w zewnętrzne pudełko tekturowe albo tabletki pakowne są w białe butelki z HDPE z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci

  Wielkość opakowań: 20, 50 lub 100 tabletek. 

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Belgium SA
  Rue Laid Burniat 1
  1348 Louvain-la-Neuve
  BELGIA

 • EU/2/13/154/001 (1 x 20 tabletek, 3,6 mg)
  EU/2/13/154/007 (1 x 50 tabletek, 3,6 mg)
  EU/2/13/154/002 (1 x 100 tabletek, 3,6 mg)
  EU/2/13/154/010 (20 tabletek, 3,6 mg)
  EU/2/13/154/011 (50 tabletek, 3,6 mg)
  EU/2/13/154/012 (100 tabletek, 3,6 mg)
  EU/2/13/154/003 (1 x 20 tabletek, 5,4 mg)
  EU/2/13/154/008 (1 x 50 tabletek, 5,4 mg)
  EU/2/13/154/004 (1 x 100 tabletek, 5,4 mg)
  EU/2/13/154/013 (20 tabletek, 5,.4 mg)
  EU/2/13/154/014 (50 tabletek, 5,4 mg)
  EU/2/13/154/015 (100 tabletek, 5,4 mg)
  EU/2/13/154/005 (1 x 20 tabletek, 16 mg)
  EU/2/13/154/009 (1 x 50 tabletek, 16 mg)
  EU/2/13/154/006 (1 x 100 tabletek, 16 mg)
  EU/2/13/154/016 (20 tabletek, 16 mg)
  EU/2/13/154/017 (50 tabletek, 16 mg)
  EU/2/13/154/018 (100 tabletek, 16 mg)