Polska

Cerenia tabletki

Cerenia 16 mg tabletki dla psów, Cerenia 24 mg tabletki dla psów, Cerenia 60 mg tabletki dla psów, Cerenia 160 mg tabletki dla psów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Jasnopomarańczowa tabletka.
Tabletki na jednej ze stron mają linię podziału pozwalającą na ich przepołowienie oraz oznakowanie literowe „MPT” z  liczbą określającą ilość maropitantu. Druga strona tabletki jest pusta.

Rozwiń wszystkie
 • Substancja czynna:

  Każda tabletka zawiera 16 mg, 24 mg, 60 mg lub 160 mg maropitantu jako  maropitantu cytrynian jednowodny

  Substancja pomocnicza:

  Każda tabletka zawiera jako substancję barwiącą 0,075% w/w  żółcieni pomarańczowej (E 110)

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH" 
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Psy.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

  • Do zapobiegania nudnościom będących następstwem chemioterapii.
  • Do zapobiegania wymiotom powodowanym przez chorobę lokomocyjną.
  • Do zapobiegania i leczenia wymiotów w połączeniu z Cerenia roztwór do wstrzykiwań lub w kombinacji z innymi działaniami wspomagającymi.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Wymioty mogą być związane z poważnymi, silnie wyniszczającymi schorzeniami takimi, jak niedrożność przewodu pokarmowego, dlatego też konieczne jest postawienie właściwego rozpoznania.

  Wykazano, że tabletki Cerenia są skuteczne w leczeniu wymiotów, jednakże, przy ich dużej częstotliwości tabletka Cerenia może nie zdążyć się wchłonąć przed następnymi wymiotami. Z tego względu zaleca się rozpoczęcie leczenia od zastosowana produktu Cerenia roztwór do wstrzykiwań.

  Zasady dobrej praktyki weterynaryjnej wskazują, że środki przeciwwymiotne powinny być stosowane w połączeniu z innymi weterynaryjnymi i wspomagającymi działaniami, takimi jak, stosowna dieta i terapia elektrolitowa, odpowiednimi do zwalczania przyczyn wymiotów. Bezpieczeństwo maropitantu stosowanego podczas leczenia powyżej 5 dni nie zostało określone w populacji docelowej (t.j. u młodych psów cierpiących na wirusowe zapalenie jelit). W przypadku leczenia przez okres dłuższy niż 5 dni, wskazana jest dokładna obserwacja pod kątem możliwości wystąpienia działań niepożądanych.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało określone u psów poniżej 16 tygodnia życia dla dawki 8 mg/kg (choroba lokomocyjna) i u psów poniżej 8 tygodnia życia dla dawki 2 mg/kg (wymioty), jak również u ciężarnych suk i będących w okresie laktacji. Produkt należy stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

  Maropitant jest metabolizowany w wątrobie, dlatego też powinien być on stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami wątroby. Ponieważ maropitant jest kumulowany w organizmie podczas trwającej 14 dni terapii ze względu na metaboliczne wysycenie, podczas długotrwającego leczenia, funkcjonowanie wątroby oraz inne działania niepożądane powinny być dokładnie monitorowane.

  Z uwagi na powinowactwo maropitantu do kanałów jonowych Ca i K Cerenia powinna być stosowana z ostrożnością u zwierząt z chorobami serca lub z predyspozycjami do chorób serca. W badaniach EKG przeprowadzonych z udziałem zdrowych psów rasy beagle, którym podano doustnie 8 mg/kg obserwowano około 10% zwiększenie odstępu QT jednakże, jest mało prawdopodobne, by takie zwiększenie było istotne z klinicznego punktu widzenia.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Osoby o znanej nadwrażliwości na maropitant powinny podawać produkt leczniczy weterynaryjny z zachowaniem ostrożności.

  Należy umyć ręce po podaniu. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Często zgłaszane były przypadki wymiotów przed podróżą, zazwyczaj występujące w ciągu dwóch godzin po podaniu dawki 8 mg/kg.

  Letarg może wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach według danych dotyczących bezpieczeństwa, otrzymanych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty)

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Stosować w oparciu o ocenę bilansu korzyści i ryzyka dokonanego przez lekarza weterynarii, ponieważ nie przeprowadzono ostatecznych badań toksyczności produktu na żadnym z gatunków zwierząt w odniesieniu do układu rozrodczego.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Cerenia nie powinna być stosowana razem z antagonistami kanałów jonowych Ca, ponieważ maropitant posiada powinowactwo do kanałów Ca.

  Maropitant w wysokim stopniu łączy się z białkami osocza i może konkurować z innymi lekami łączącymi się z białkami osocza.

  Dawkowanie i droga podawania
  Podanie doustne.

  W terapii choroby lokomocyjnej, przed podaniem tabletek zalecany jest lekki posiłek. Należy unikać przedłużającego się głodzenia psa przed podaniem produktu. Jednak, tabletek Cerenia nie należy zawijać lub podawać wraz z jedzeniem, ponieważ może to opóźnić rozpuszczenie się tabletek, a w konsekwencji rozpoczęcie działania leku.

  Po podaniu leku psy powinny być uważnie obserwowane, żeby upewnić się, że wszystkie tabletki zostały połknięte.

  Zapobieganie nudnościom będącym następstwem chemioterapii oraz leczenie i zapobieganie wymiotom (z wyjątkiem wymiotów powodowanych przez chorobę lokomocyjną), (tylko dla psów w wieku 8 tygodni lub starszych).
  W celu leczenia lub zapobiegania wymiotom, tabletki Cerenia należy podawać raz dziennie, w dawce 2 mg maropitantu na kg masy ciała, w ilości zgodnej z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabletki można podzielić wzdłuż linii podziału umieszczonej na każdej z nich. 

  W celu zapobiegania wymiotom tabletki powinny być podawane z ponad jednogodzinnym wyprzedzeniem. Efekt działania utrzymuje się przez około 24 godziny, dlatego tabletki mogą być podane na noc przed podaniem środka powodującego wymioty (np. chemioterapia).

  Cerenia w postaci tabletek bądź roztworu do wstrzykiwań może być stosowana w leczeniu wymiotów raz dziennie. Cerenia roztwór do wstrzykiwań może być stosowana przez okres do 5 dni, a Cerenia tabletki przez okres do 14 dni.

  Zapobieganie nudnościom będącym następstwem chemioterapii

  Leczenie i zapobieganie wymiotom (innym niż w chorobie lokomocyjnej)

  Masa ciała psa (kg)

  Liczba tabletek

  16 mg

  24 mg

  60 mg

  3,0–4,0*

  ½

   

   

  4,1–8,0

  1

   

   

  8,1–12,0

   

  1

   

  12,1–24,0

   

  2

   

  24,1–30,0

   

   

  1

  30,1–60,0

   

   

  2

  *Dawka dla psów o wadze poniżej 3 kg nie została dokładnie określona.

  Zapobieganie wymiotom powodowanym przez chorobę lokomocyjną (tylko dla psów w wieku 16 tygodni lub starszych)
  W celu zapobiegania wymiotom powodowanym przez chorobę lokomocyjną, tabletki Cerenia należy podawać raz dziennie, w dawce 8 mg maropitantu na kg masy ciała, w ilości zgodnej z danymi zawartymi w poniższej tabeli. Tabletki można podzielić wzdłuż linii podziału umieszczonej na każdej z nich.

  Tabletki należy podać, co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem podróży. Efekt przeciwwymiotny utrzymuje się przynajmniej przez 12 godzin, co jest korzystne, gdyż umożliwia podanie leku wieczorem, przed podróżą zaplanowaną wcześnie rano dnia następnego. Leczenie może być kontynuowane maksymalnie przez okres dwóch kolejnych dni. 

  Zapobieganie chorobie lokomocyjnej

  Masa ciała psa (kg)

  Liczba tabletek

  16 mg

  24 mg

  60 mg

  160 mg

  1,0–1,5

   

  ½

   

   

  1,6–2,0

  1

   

   

   

  2,1–3,0

   

  1

   

   

  3,1–4,0

  2

   

   

   

  4,1–6,0

   

  2

   

   

  6,1–7,5

   

   

  1

   

  7,6–10,0

   

   

   

  ½

  10,1–15,0

   

   

  2

   

  15,1–20,0

   

   

   

  1

  20,1–30,0

   

   

   

  30,1–40,0

   

   

   

  2

  40,1–60,0

   

   

   

  3


  Ponieważ zmienność farmakokinetyczna jest duża i maropitant akumuluje się w organizmie po jednokrotnym podaniu w ciągu dnia, mniejsza dawka niż zalecana może być wystarczająca dla niektórych osobników przy powtórnym podaniu.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Tabletki Cerenia były dobrze tolerowane podczas 15 dniowego podawania w dawce do 10 mg/kg masy ciała na dzień.
  Po podaniu leku w dawkach przekraczających 20 mg/kg m.c. obserwowano objawy kliniczne takie, jak wymioty po pierwszym podaniu, nadmierne ślinienie oraz wodnisty kał.

  Okres (-y) karencji
  Nie dotyczy.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwwymiotne
  Kod ATCvet: QA04AD90.

  Maropitant jest silnie działającym selektywnym antagonistą receptora neurokininowego (NK-1), działającym przez hamowanie wiązania w OUN substancji P, neuropeptydu z grupy tachykinin.

  Właściwości farmakodynamiczne
  Wymioty to złożony proces koordynowany centralnie w ośrodku wymiotnym. Ośrodek ten składa się z kilku jąder zlokalizowanych w pniu mózgu (pole najdalsze, jądro pasma samotnego, grzbietowe jądro ruchowe nerwu błędnego) odbierających i integrujących bodźce czuciowe z receptorów ośrodkowych i obwodowych, jak również bodźce chemiczne z układu krążenia oraz płynu mózgowo-rdzeniowego.

  Maropitant jest antagonistą receptora neurokininy 1 (NK1) działającym na drodze hamowania wiązania substancji P, neuropeptydu z grupy tachykinin. Substancja P w znacznych ilościach występuje w jądrach tworzących ośrodek wymiotny i uważana jest za główny neuroprzekaźnik zaangażowany w powstawanie odruchu wymiotnego. Poprzez hamowanie wiązania substancji P w ośrodku wymiotnym, maropitant jest skuteczny w znoszeniu nerwowych i humoralnych (ośrodkowych i obwodowych) przyczyn wymiotów. W różnych badaniach w warunkach in vitro wykazano, że maropitant wiąże się selektywnie z receptorem NK1 na zasadzie zależnego od dawki funkcjonalnego antagonizmu względem działania substancji P. Przeprowadzane na psach badania in vivo potwierdziły przeciwwymiotne działanie maropitantu w stosunku do działających ośrodkowo i obwodowo środków wymiotnych takich, jak apomorfina, cis-platyna oraz syrop z korzenia wymiotnicy.

  Maropitant nie ma działania uspokajającego i nie powinien być stosowany jako środek uspokajający w leczeniu choroby lokomocyjnej.

  Maropitant efektywnie przeciwdziała wymiotom. Objawy nudności włączając nadmierne ślinienie i letarg mogą się utrzymywać w trakcie leczenia.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Profil farmakokinetyczny maropitantu podawanego psom jednorazowo w dawce 2 mg/kg masy ciała cechował się najwyższym stężeniem w osoczu (Cmax) na poziomie około 81 ng/ml osiągniętym w ciągu 1,9 godziny po podaniu (Tmax). Po osiągnięciu najwyższego stężenia odnotowano spadek narażenia układowego, a półokres eliminacji (t0.5) wynosił 4,03 godziny.

  Przy podawaniu dawki 8 mg/kg, Cmax  na poziomie 776 ng/ml osiągano w ciągu 1,7 godziny po podaniu. Półokres eliminacji dawki 8 mg/kg wynosił 5,47 godziny.

  Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70% CV% dla AUC.

  W trakcie badań klinicznych osiągany w osoczu poziom maropitantu warunkował skuteczność działania począwszy od 1 godziny po podaniu.

  Szacowana biodostępność maropitantu po podaniu doustnym wynosiła 23,7% dla dawki 2 mg/kg oraz 37,0% dla dawki 8 mg/kg. Objętość dystrybucji w stanie równowagi (Vss), oznaczana po dożylnym podaniu leku w dawce 1-2 mg/kg, wynosiła 4,4 do 7,0 l/kg. Maropitant podawany doustnie w dawkach od 1 do 16 mg/kg wykazuje nieliniowe (AUC zwiększa się więcej niż proporcjonalnie do dawki) właściwości farmakokinetyczne.

  Po wielokrotnym podawaniu doustnym przez pięć kolejnych dni dawki dziennej 2 mg/kg akumulacja wynosiła 151%. W następstwie doustnego podania przez dwa kolejne dni dawki 8 mg/kg akumulacja wynosiła 218%. Maropitant metabolizowany jest w wątrobie przy udziale cytochromu P450 (CYP). Stwierdzono, że u psów izoformy CYP2D15 oraz CYP3A12 biorą udział w biotransformacji maropitantu w wątrobie.

  Wydalanie leku przez nerki jest niewielkie – poniżej 1% podanej doustnie dawki 8 mg/kg dostaje się do moczu w postaci maropitantu bądź jego głównego metabolitu. U psów wiązanie maropitantu z białkami osocza przekracza 99%.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Kroskarmeloza sodowa
  Laktoza jednowodna
  Magnezu stearynian
  Celuloza mikrokrystaliczna
  Żółcień pomarańczowa (E110) jako substancja barwiąca.

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie dotyczy.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
  Okres ważności podzielonych tabletek: 2 dni.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
  Niewykorzystaną połowę tabletki należy umieścić z powrotem w otwartym blistrze i przechowywać w tekturowym opakowaniu zewnętrznym.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe zawierające jeden blister aluminiowy z 4 tabletkami w jednym opakowaniu.

  Cerenia dostępna jest w tabletkach o mocach: 16 mg, 24 mg, 60 mg oraz 160 mg substancji czynnej.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Belgium SA
  Rue Laid Burniat 1
  1348 Louvain-la-Neuve
  BELGIA

 • EU/2/06/062/001 (16 mg tabletki)
  EU/2/06/062/002 (24 mg tabletki)
  EU/2/06/062/003 (60 mg tabletki)
  EU/2/06/062/004 (160 mg tabletki)