Polska

Contacera zawiesina doustna

Contacera 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina doustna.
Lepka zawiesina doustna o aromacie miodu o barwie od złamanej bieli do żółtej.

Rozwiń wszystkie
 • Jeden ml zawiera:

  Substancja czynna :
  meloksykam 15 mg

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Sodu benzoesan

  5 mg

  Sacharyna sodowa

   

  Karmeloza sodowa

   

  Krzemionka koloidalna bezwodna

   

  Kwas cytrynowy jednowodny

   

  Sorbitol ciekły, niekrystalizujący

   

  Disodu fosforan dwunastowodny

   

  Aromat miodowy

   

  Woda oczyszczona

   

  Lepka zawiesina doustna o aromacie miodu o barwie od złamanej bieli do żółtej.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Konie.

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Złagodzenie stanu zapalnego i znoszenie bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego koni.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u klaczy ciężarnych i w okresie laktacji.
  Nie stosować u koni z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek oraz ze schorzeniami krwotocznymi.
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować u koni w wieku poniżej 6 tygodnia życia.

  Specjalne ostrzeżenia
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu nefrotoksycznego unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub z obniżonym ciśnieniem krwi.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Osoby ze znaną nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
  Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Konie:

  Bardzo rzadko

  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  Ból jamy brzusznej, Zapalenie okrężnicy, Biegunka1, Reakcja anafilaktoidalna2, Pokrzywka1

  Brak apetytu, Osowiałość

  1Przejściowe.
  2Może mieć ciążki przebieg (włączając śmierć); jeśli taka reakcja wystąpi, należy zastosować leczenie objawowe.

  W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Badania laboratoryjne u bydła nie wykazały żadnego działania teratogennego, toksycznego działania u płodu lub szkodliwego działania u samic ciężarnych. Jednak brak jest odpowiednich danych dotyczących koni. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nie stosować równocześnie z glukokortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ze środkami przeciwzakrzepowymi.

  Droga podania i dawkowanie
  Podawać po zmieszaniu z pokarmem lub bezpośrednio do jamy ustej w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała jeden raz dziennie przez okres do 14 dni. W przypadku podawania z pokarmem, zaleca się dodać odpowiednią ilość produktu do niewielkiej ilości paszy i podać bezpośrednio przed karmieniem.
  Zawiesina powinna być podawana przy pomocy strzykawki odmierzającej dołącznej do opakowania. Strzykawka jest dopasowana do butelki, a jej podziałka jest wyskalowana z podaniem 2 ml pomiarów.
  Wstrząsnąć silnie przed użyciem.
  Po podaniu weterynaryjnego produktu leczniczego zamknąć butelkę nakrętką, umyć ciepłą wodą strzykawkę odmierzającą i odstawić do wyschnięcia.
  Unikać zanieczyszczenia podczas stosowania leku.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  W przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe. 

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Tkanki jadalne: 3 dni.
  Produkt niedopuszczony do stosowania u koni w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesterydowe (oksykamy).
  Kod ATCvet: QM01AC06

  Dane farmakodynamiczne
  Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) należącym do grupy oksykamów, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i wywołuje przez to efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy. Meloksykam zmniejsza nacieki leukocytów do tkanki objętej procesem zapalnym. W mniejszym stopniu hamuje zapoczątkowaną przez kolagen agregację trombocytów. Wykazano działanie meloksykamu polegające na hamowaniu syntezy tromboksanu B2, wywoływanej dożylnym podaniem endotoksyny E. coli u cieląt i świń.

  Dane farmakokinetyczne

  Wchłanianie
  Dostępność biologiczna produktu podanego doustnie w zalecanych dawkach wynosi około 98%.
  Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po ok. 2 – 3 godzinach. Wskaźnik akumulacji wynosi 1,08 co oznacza, że meloksykam podawany raz dziennie nie ulega kumulacji w organizmie.

  Dystrybucja
  Około 98% meloksykamu jest wiązane z białkami osocza krwi. Objętość dystrybucji wynosi 0,12 l/kg.

  Metabolizm
  Metabolizm jest jakościowo podobny u szczurów, świń miniaturowych, ludzi, bydła i świń, jakkolwiek istnieją różnice ilościowe. Głównymi metabolitami występującymi u wszystkich gatunków są pochodne zawierające grupy wodorotlenowe, węglanowe i oksalylowe. Metabolizm u koni nie był badany. Wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nieaktywne.

  Eliminacja
  Meloksykam jest eliminowany z końcowym okresem półtrwania wynoszącym 7,7 godzin.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane. 

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe zawierające jedną butelkę z HDPE z 100 ml lub 250 ml, z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci i z poliproplyenową strzykawką odmierzającą.
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Belgium

 • EU/2/12/144/005          100 ml
  EU/2/12/144/006          250 ml

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/12/2012