Polska

Contacera zawiesina doustna

Contacera 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina doustna
Prawie biała lub żółta, lepka zawiesina doustna o aromacie miodu

Rozwiń wszystkie
 • Jeden ml zawiera:

  Substancja czynna:
  Meloksykam 15 mg

  Substancja pomocnicza:
  Benzoesan sodu 5 mg

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH" 
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Konie

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Złagodzenie stanu zapalnego i znoszenie bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego koni.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u klaczy ciężarnych i w okresie laktacji.
  Nie stosować u koni z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, oraz ze schorzeniami krwotocznymi.
  Nie stosować w przypadkach  nadwrażliwości na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.
  Nie stosować u koni w wieku poniżej 6 tygodnia życia.

  Specjalne ostrzeżenia
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu nefrotoksycznego unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub z obniżonym ciśnieniem krwi.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Osoby ze znaną nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

  Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  W bardzo rzadkich przypadkach, w przeprowadzonych badaniach klinicznych obserwowano występowanie działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (lekka pokrzywka, biegunka). Objawy te miały charakter przejściowy.

  W bardzo rzadkich przypadkach były zgłaszane: brak apetytu, osowiałość, ból jamy brzusznej, zapalenie okrężnicy.

  W bardzo rzadkich przypadkach mogą pojawić się ostre reakcje anafilaktoidalne (nawet śmiertelne), które powinny być leczone objawowo.

  W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty)

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Badania laboratoryjne u bydła nie wykazały żadnego działania teratogennego, toksycznego działania u płodu lub szkodliwego działania u samic ciężarnych. Jednak brak jest odpowiednich danych dotyczących koni. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Nie stosować równocześnie z glukokortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ze środkami przeciwzakrzepowymi.

  Dawkowanie i droga podawania
  Podawać po zmieszaniu z pokarmem lub bezpośrednio do jamy ustej w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała jeden raz dziennie przez okres do 14 dni. W przypadku podawania z pokarmem, zaleca się dodać odpowiednią ilość produktu do niewielkiej ilości paszy i podać bezpośrednio przed karmieniem.

  Zawiesina powinna być podawana przy pomocy strzykawki odmierzającej dołącznej do opakowania.  Strzykawka jest dopasowana do butelki, a jej podziałka jest wyskalowana z podaniem 2 ml pomiarów.

  Wstrząsnąć silnie przed użyciem.

  Po podaniu produktu leczniczego weterynaryjnego zamknąć butelkę nakrętką, umyć ciepłą wodą strzykawkę odmierzającą i odstawić do wyschnięcia.

  Unikać zanieczyszczenia podczas stosowania leku.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  W przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe.

  Okres (-y) karencji
  Tkanki jadalne: 3 dni.
  Produkt niedopuszczony do stosowania u koni w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesterydowe (oksykamy).
  Kod ATCvet: QM01AC06

  Właściwości farmakodynamiczne
  Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) należącym do grupy oksykamów, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i wywołuje przez to efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy.

  Meloksykam zmniejsza nacieki leukocytów do tkanki objętej procesem zapalnym. W mniejszym stopniu hamuje zapoczątkowaną przez kolagen agregację trombocytów. Wykazano działanie meloksykamu polegające na hamowaniu syntezy tromboksanu B2, wywoływanej dożylnym podaniem endotoksyny E-coli u cieląt i świń.

  Właściwości farmakokinetyczne

  Wchłanianie
  Dostępność biologiczna produktu podanego doustnie w zalecanych dawkach wynosi około 98 %.
  Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po ok. 2 – 3 godzinach. Wskaźnik akumulacji wynosi 1,08 co oznacza, że meloksykam podawany raz dziennie nie ulega kumulacji w organizmie.

  Dystrybucja
  Około 98 % meloksykamu jest wiązane z białkami osocza krwi. Objętość dystrybucji wynosi 0,12 l/kg.

  Metabolizm
  Metabolizm przebiega jakościowo podobnie u szczurów, świń miniaturowych, ludzi, bydła i świń, jakkolwiek istnieją różnice ilościowe. Głównymi metabolitami występującymi u wszystkich gatunków są pochodne zawierające grupy wodorotlenowe, węglanowe i oksalylowe. Metabolizm u koni nie był badany. Wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nie aktywne.

  Eliminacja
  Meloksykam jest wydalany z okresem półtrwania eliminacji wynoszącym 7,7 godzin.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Sacharyna sodowa
  Karmeloza sodowa
  Krzemionka koloidalna bezwodna
  Kwas cytrynowy jednowodny
  Sorbitol ciekły, niekrystalizujący
  Disodu fosforan dwunastowodny
  Sodu benzoesan
  Aromat miodowy
  Woda oczyszczona

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe zawierające jedną butelkę z HDPE z 100 ml lub 250 ml, z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci i z poliproplyenową strzykawką odmierzającą.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Belgium SA
  Rue Laid Burniat 1
  1348 Louvain-la-Neuve
  BELGIA

 • EU/2/12/144/005          100 ml
  EU/2/12/144/006          250 ml