Polska

Contacera roztwór do wstrzykiwań

Contacera 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni

Wydawany na receptę weterynaryjną 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Roztwór do wstrzykiwań.
Przejrzysty, żółty roztwór.

Rozwiń wszystkie
 • Jeden ml zawiera:

  Substancja czynna: 
  Meloksykam     20 mg

  Substancje pomocnicze: 

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Etanol (96%)

  159,8 mg

  Poloksamer 188

   

  Makrogol 400

   

  Glicyna

   

  Sodu wodorotlenek

   

  Kwas solny, stężony 

   

  Meglumina

   

  Woda do wstrzykiwań

   

  Przejrzysty, żółty roztwór.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Bydło, świnie i konie.

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

  Bydło: 
  Do stosowania w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego u bydła, w połączeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykowym, w celu zmniejszenia objawów klinicznych. 
  Do stosowania w przypadku biegunki, w połączeniu z odpowiednią doustną terapią nawadniającą u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia i u młodego bydła przed okresem laktacji. 
  Leczenie wspomagające w ostrym stanie zapalnym wymienia, w połączeniu z terapią antybiotykową. 
  W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego po zabiegu usunięcia poroża u cieląt.

  Świnie:
  Zmniejszenie objawów kulawizny i zapalenia w przebiegu niezakaźnych schorzeń układu ruchu. 
  Leczenie wspomagające posocznicy i toksemii poporodowej (zespół mastitis-metritis-agalactiae) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową.

  Konie:
  Ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu ruchu. 
  Ograniczenie bólu przy niedrożnościach przewodu pokarmowego u koni. 

  Przeciwwskazania
  Patrz także punkt Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Nie stosować u koni w wieku poniżej 6 tygodnia życia. 
  Nie stosować u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt z zaburzeniami krwotocznymi lub w przypadku występowania zmian w przewodzie pokarmowym prowadzących do powstania wrzodów.
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną  lub na dowolną substancję pomocniczą.
  W leczeniu biegunki u bydła nie stosować u zwierząt w wieku poniżej jednego tygodnia życia. 

  Specjalne ostrzeżenia
  Stosowanie u cieląt produktu Contacera na 20 minut przed zabiegiem usunięcia poroża zmniejsza ból pooperacyjny. Podawanie tylko produktu Contacera nie zapewnia właściwego uśmierzenia bólu w trakcie zabiegu usunięcia poroża. W celu uzyskania właściwego uśmierzenia bólu w trakcie zabiegu wymagane jest jednoczesne podawanie odpowiedniego leku przeciwbólowego. 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. 
  Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu nefrotoksycznego unikać stosowania u zwierząt silnie odwodnionych, z hipowolemią lub z obniżonym ciśnieniem krwi, wymagających pozajelitowego nawadniania. 
  W przypadku niedostatecznego zmniejszenia reakcji bólowej podczas leczenia niedrożności przewodu pokarmowego u koni należy przeprowadzić ponowne rozpoznanie, ponieważ sytuacja taka może wskazywać na konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego. 

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Przypadkowe samowstrzyknięcie może spowodować ból. Osoby o znanej nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym. 
  Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Bydło, świnie i konie:

  Często

  (1 do 10 zwierząt/100 leczonych zwierząt):

  Obrzęk w miejscu podania1

  Niezbyt często

  (1 do 10 zwierząt/1 000 leczonych zwierząt):

  Obrzęk w miejscu podania2

  Bardzo rzadko

  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  Reakcja anafilaktoidalna3

  1Lekki, przejściowy obrzęk w miejscu podania u bydła i świń po podaniu podskórnym. 
  2Przejściowy obrzęk u koni, który ustępuje samoistnie. 
  3Może mieć ciążki przebieg (włączając śmierć), jeśli taka reakcja wystąpi, należy zastosować leczenie objawowe.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

  Ciąża i laktacja:
  Bydło i świnie: 
  Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji. 

  Konie: 
  Nie stosować u klaczy w czasie ciąży i laktacji. 
  Patrz także punkt przeciwskazania. 

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nie stosować równocześnie z glukokortykosteroidami, z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub ze środkami przeciwzakrzepowymi. 

  Droga podania i dawkowanie
  Maksymalna liczba nakłuć korka w butelkach o pojemności 20 ml, 50 ml i 100 ml to 14, a dla korka w butelkach o pojemności 250 ml to 20.

  Bydło: 
  Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne lub dożylne w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 2,5 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, gdy jest to właściwe. 

  Świnie:
  Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 2 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, gdy jest to właściwe. Jeśli zachodzi konieczność, powtórne podanie meloksykamu jest zalecane po 24 godzinach. 

  Konie: 
  Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 3 ml/100 kg masy ciała). 
  W celu ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu ruchu do kontynuacji leczenia można zastosować meloksykam w postaci zawiesiny doustnej w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała. Podawać po 24 godzinach od wykonania wstrzyknięcia. 
  Unikać zanieczyszczenia podczas stosowania leku. 

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  W przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe. 

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji

  Bydło: 
  Tkanki jadalne: 15 dni.
  Mleko: 5 dni. 

  Świnie:
  Tkanki jadalne: 5 dni. 

  Konie:
  Tkanki jadalne: 5 dni. 
  Produkt niedopuszczony do stosowania u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 • Kod ATCvet: QM01AC06.

  Dane farmakodynamiczne
  Meloksykam jest NLPZ należącym do grupy oksykamów, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i wywołuje przez to efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy. Meloksykam zmniejsza naciek leukocytów do tkanek objętych procesem zapalnym. W mniejszym stopniu hamuje również zlepianie się trombocytów wywołane obecnością kolagenu. Meloksykam ma także właściwości anty- endotoksynowe ponieważ wykazano, że hamuje syntezę tromboksanu B2, wywołaną dożylnym podaniem endotoksyny E-coli u cieląt, krów w czasie laktacji i świń 

  Dane farmakokinetyczne

  Wchłanianie
  Po jednokrotnym podaniu podskórnym w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg, wartości Cmax wynoszące 2,1 μg/ml i 2,7 μg/ml są osiągane odpowiednio po 7,7 godziny u młodego bydła i po 4 godzinach u krów w okresie laktacji. 
  U świń po podaniu domięśniowym dwóch dawek 0,4 mg meloksykamu/kg, wartość Cmax wynosząca 1,9 μg/ml jest osiągana po 1 godzinie. 

  Dystrybucja
  Ponad 98 % meloksykamu jest wiązane z białkami osocza krwi. Najwyższe stężenia meloksykamu obserwuje się w wątrobie i w nerkach. Relatywnie niskie stężenia wykrywane są w mięśniach szkieletowych i w tłuszczu. 

  Metabolizm
  Meloksykam jest stwierdzany głównie w osoczu krwi. U bydła meloksykam jest wydalany głównie z mlekiem i żółcią, podczas gdy mocz zawiera tylko śladowe ilości substancji macierzystej. U świń, żółć i mocz zawierają jedynie śladowe ilości substancji macierzystej. Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnej kwasowej i do kilku metabolitów polarnych. Wykazano, że wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nieaktywne. Metabolizm meloksykamu u koni nie był badany. 

  Wydalanie
  Okres półtrwania meloksykamu po podaniu podskórnym wynosi 26 godzin u młodego bydła i 17,5 godziny u krów w okresie laktacji. 
  U świń po podaniu domięśniowym średni okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu krwi wynosi w przybliżeniu 2,5 godziny. 
  U koni po podaniu dożylnym okres półtrwania meloksykamu wynosi 8,5 godzin. 
  Około 50% podanej dawki jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem. 

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane. 

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata. 
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni. 

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe z 1 fiolką z bezbarwnego szkła o pojemności 20 ml, 50 ml, 100 ml lub 250 ml. 
  Każdy fiolka jest zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem. 
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Belgium

 • EU/2/12/144/001          20 ml
  EU/2/12/144/002          50 ml
  EU/2/12/144/003          100 ml
  EU/2/12/144/004          250 ml

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06/12/2012