Polska

Equip EHV

Equip EHV 1,4 zawiesina do wstrzykiwań dla koni

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Wodna, bezbarwna do jasnoróżowej/jasnopomarańczowej barwy, nieprzejrzysta zawiesina

Rozwiń wszystkie
 • Substancje czynne:
  Każde 1,5 ml zawiera:
  Inaktywowany herpeswirus koni typ 1 (EHV 1), szczep 438/77: RP ≥ 1*
  Inaktywowany herpeswirus koni typ 4 (EHV 4), szczep 405/76: RP ≥ 1*

  * Moc względna oznaczana testem ELISA w porównaniu do szczepionki referencyjnej dla której wykazano skuteczność dla koni

  Adiuwant:
  Carbomer (Carbopol 934P) 6 mg

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Diwodorofosforan sodu dwuwodny

  Disodu wodorofosforan dwuwodny

  Carbomer (Carbopol 934P)

  Bufor fosforanowy

  Wodna, bezbarwna do jasnoróżowej/jasnopomarańczowej barwy, nieprzejrzysta zawiesina

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Koń

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie koni (również kuców) w celu ograniczenia wystąpienia klinicznych objawów zakażenia układu oddechowego herpeswirusami koni należącymi do szczepów EHV 1 i EHV 4, ograniczenia liczebności tych wirusów w środowisku oraz w celu zapobiegania wystąpienia zakaźnego ronienia klaczy wywołanego przez te herpeswirusy.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia
  Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania


  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Nie dotyczy.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Zachować ostrożność podczas podawania szczepionki.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Koń:

  Bardzo często
  (> 1 zwierzę/10 leczonych zwierząt):

  obrzęk w miejscu iniekcji1

  Często
  (1 do 10 zwierząt/100 leczonych zwierząt):

  podniesiona temperatura2

  Rzadko
  (1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):

  sztywny chód, brak apetytu, osowiałość3

  Bardzo rzadko
  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  reakcje nadwrażliwości3

  1Zazwyczaj nie przekracza 5 cm średnicy i zanika w ciągu kilku do 6 dni po szczepieniu. Zazwyczaj ustępuje bez potrzeby zastosowania leczenia.
  2W ciągu dwóch dni po szczepieniu, przejściowy, mierzonej rektalnie, nie przekraczający 1,7oC. Zazwyczaj ustępuje bez potrzeby zastosowania leczenia.
  3Jeśli wystąpi taka reakcja, zaleca się podjęcie odpowiedniego leczenia.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 ulotki informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

  Ciąża:
  Może być stosowany w okresie ciąży.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki stosowanej jednocześnie z innym weterynaryjnym produktem leczniczym, dlatego decyzja o zastosowaniu szczepionki przed lub po podaniu innego weterynaryjnego produktu leczniczego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Droga podania i dawkowanie
  Wstrzykiwać głęboko domięśniowo, przeznaczając 1 dawkę szczepionki (1,5 ml) na zwierzę.
  Wstrząsnąć przed użyciem. Używać wyłącznie jałowych igieł i strzykawek. 

  Uodparnianie podstawowe:
  Pierwszą dawkę podać w 5 - 6 miesiącu życia, szczepienie powtórzyć po upływie 4 - 6 tygodni.

  Rewakcynacja:
  Dla podtrzymywania odporności poszczepiennej, po dokonaniu uodparniania podstawowego zaleca się podawanie 1 dawki szczepionki co 6 miesięcy.

  Szczepienie k1aczy ciężarnych:
  Dla ograniczenia ryzyka wystąpienia poronienia, ciężarne klacze powinny być trzykrotnie szczepione dawką 1,5 ml szczepionki, odpowiednio w 5, 7 i w 9 miesiącu trwania ciąży.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Nie obserwowano wystąpienia żadnych objawów niepożądanych po dwukrotnym przedawkowaniu szczepionki, poza opisanymi w punkcie dotyczącym zdarzeń niepożądanych.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Zero dni.

 • Kod ATCvet:
  QI05AA05.


  Substancja czynna pobudza układ odpornościowy do wytworzenia odporności na zakażenie herpeswirusami EHV 1 oraz EHV 4. Akropolimerowy adiuwant szczepionkowy zwiększa skuteczność odpowiedzi immunologicznej oraz przedłuża czas utrzymywania się odporności poszczepiennej na zakażenie.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). 
  Nie zamrażać.
  Chronić przed światłem. 

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Butelki ze szkła (Typ I) zamknięte korkami z elastomeru i kapslami z aluminium, zawierające 1 dawkę (1,5 ml) szczepionki, pakowane po 10 sztuk w pudełka tekturowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska sp. z o.o.

 • Wydawany na receptę weterynaryjną.

  Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne 
  w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).