Polska

Equip EHV

Equip EHV 1,4 zawiesina do wstrzykiwań dla koni

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Wodna, bezbarwna do jasnoróżowej/jasnopomarańczowej barwy, nieprzejrzysta zawiesina do wstrzykiwań

Rozwiń wszystkie
 • 1 dawka (1,5 ml) zawiera:

  Substancje czynne:
  Inaktywowany herpeswirus koni typ 1 (EHV 1), szczep 438/77: RP ≥ 1
  Inaktywowany herpeswirus koni typ 4 (EHV 4), szczep 405/76: RP ≥ 1

  Adiuwant:
  Carbomer (Carbopol 934P) 6 mg

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Koń.

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie koni (również kuców) w celu ograniczenia wystąpienia klinicznych objawów zakażenia układu oddechowego herpeswirusami koni należącymi do szczepów EHV 1 i EHV 4, ograniczenia liczebności populacji tych wirusów w środowisku oraz w celu zapobiegania wystąpienia zakaźnego ronienia klaczy wywołanego przez te herpeswirusy.

  Przeciwwskazania
  Nie szczepić zwierząt chorych.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Zachować ostrożność podczas podawania szczepionki.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Bardzo często w miejscu iniekcji obserwowano miejscowy obrzęk. Zazwyczaj obrzęk ten nie przekracza 5 cm średnicy i zanika w ciągu kilku do 6 dni po szczepieniu. W ciągu dwóch dni po szczepieniu często obserwowano przejściowy wzrost temperatury mierzonej rektalnie, nie przekraczający 1,7oC. Te objawy kliniczne zazwyczaj ustępują bez potrzeby zastosowania leczenia. Rzadko zgłaszane były: sztywność chodu, brak apetytu, osowiałość. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

  W takich przypadkach zaleca się podjęcie odpowiedniego leczenia.

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu  leczenia)
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Może być stosowany w okresie ciąży.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji
  Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga podawania
  Wstrzykiwać głęboko domięśniowo, przeznaczając 1 dawkę szczepionki (1,5 ml) na zwierzę.
  Wstrząsnąć przed użyciem. Używać wyłącznie jałowych igieł i strzykawek.

  Uodparnianie podstawowe:
  Pierwszą dawkę podać w 5 - 6 miesiącu życia, szczepienie powtórzyć po upływie 4 - 6 tygodni.

  Rewakcynacja:
  Dla podtrzymywania odporności poszczepiennej, po dokonaniu uodparniania podstawowego zaleca się podawanie 1 dawki szczepionki co 6 miesięcy.

  Szczepienie klaczy ciężarnych:
  Dla ograniczenia ryzyka wystąpienia poronienia, ciężarne klacze powinny być trzykrotnie szczepione dawką 1,5 ml szczepionki, odpowiednio w 5, 7 i w 9 miesiącu trwania ciąży.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne
  Nie obserwowano wystąpienia żadnych objawów niepożądanych po dwukrotnym przedawkowaniu

  Okres (-y) karencji
  Zero dni

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla koniowatych
  Kod ATCvet: QI05AA05

  Substancja czynna pobudza układ odpornościowy do wytworzenia odporności na zakażenie herpeswirusami EHV 1 oraz EHV 4. Akropolimerowy adiuwant szczepionkowy zwiększa skuteczność odpowiedzi immunologicznej oraz przedłuża czas utrzymywania się odporności poszczepiennej na zakażenie.

 • Skład jakościowy substancji pomocniczych
  Diwodorofosforan sodu dwuwodny
  Disodu wodorofosforan dwuwodny
  Carbomer (Carbopol 934P)
  Bufor fosforanowy

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
  Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy natychmiast zużyć.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Butelki ze szkła (Typ I) zamknięte korkami z elastomeru i kapslami z aluminium, zawierające 1 dawkę (1,5 ml) szczepionki, pakowane po 10 sztuk w pudełka tekturowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02 – 676 Warszawa