Polska

Stronghold

Stronghold 15 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i psów ≤ 2,5 kg Stronghold 30 mg roztwór do nakrapiania dla psów 2,6 –5,0 kg Stronghold 45 mg roztwór do nakrapiania dla kotów 2,6 – 7,5 kg Stronghold 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów 7,6 – 10,0 kg Stronghold 60 mg roztwór do nakrapiania dla psów 5,1 – 10,0 kg Stronghold 120 mg roztwór do nakrapiania dla psów 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg roztwór do nakrapiania dla psów 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg roztwór do nakrapiania dla psów 40,1 – 60,0 kg

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Roztwór do nakrapiania (typu spot-on)
Bezbarwny do żółtego roztwór

Rozwiń wszystkie
 • Każda pojedyncza dawka (pipeta) zawiera:

  Substancja czynna:

  dawka jednostkowa
  (ml)

  selamektyna
  (mg)

  Stronghold 15 mg dla kotów i psów

  0,25

  15

  Stronghold 30 mg dla psów 

  0,25

  30

  Stronghold 45 mg dla kotów 

  0,75

  45

  Stronghold 60 mg dla kotów

  1

  60

  Stronghold 60 mg dla psów

  0,5

  60

  Stronghold 120 mg dla psów

  1

  120

  Stronghold 240 mg dla psów  

  2

  240

  Stronghold 360 mg dla psów

  3

  360

       

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Butylowany hydroksytoluen

    0,8 mg/ml

  Glikolu dipropylenowego metylowy eter

  Izopropylu alkohol

  Bezbarwny do żółtego roztwór.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Psy i koty.

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Koty i psy: 

  • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu jego podania. Comiesięczne podawanie produktu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia, poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry, a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.
  • Zapobieganie inwazji Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu. Weterynaryjny produkt leczniczy może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis, jednak zaleca się, aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach, w których istnieją wektory tego pasożyta, były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed podaniem weterynaryjnego produktu leczniczego. Zalecane jest, aby jako element programu profilaktycznego, okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii), nawet w sytuacji, gdy weterynaryjny produkt leczniczy stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. Produkt nie jest skuteczny przeciw dojrzałym postaciom D. immitis.
  • Leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).

  Koty:

  • Leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus)
  • Leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati
  • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme)

  Psy:

  • Leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis)
  • Leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez Sarcoptes. scabiei)
  • Leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis)

  Przeciwwskazania
  Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. 
  Nie stosować u kotów chorych, wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku).

  Specjalne ostrzeżenia
  Zwierzęta można kąpać 2 godziny po podaniu produktu i nie powoduje to utraty jego skuteczności.
  Nie stosować, gdy zwierzę ma mokrą sierść.   Jednak kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu produktu nie zmniejsza jego skuteczności.
  W przypadku świerzbu usznego nie podawać produktu bezpośrednio do kanału ucha. 
  Dawkę produktu należy podawać zgodnie z zaleceniami, aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu, który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające przez krótki czas.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Weterynaryjny produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo.
  Do czasu wyschnięcia sierści lub przez co najmniej 30 minut nie pozwalać na zbliżanie się zwierzęcia do ognia lub innych źródeł zapłonu. 

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Produkt jest łatwopalny. Chronić przed wysoką temperaturą, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami ognia.
  Nie palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  Po zastosowaniu produktu umyć ręce, a w przypadku kontaktu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. W sytuacji, gdy lek dostanie się przypadkowo do oka należy natychmiast przemyć je wodą, niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie produktu.
  Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. W dniu leczenia, dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem. Nie należy pozwalać zwierzętom na spanie z właścicielem, zwłaszcza z dziećmi. Wykorzystana tubka powinna być natychmiast wyrzucona i nie można zostawiać jej w miejscu widocznym i dostępnym dla dzieci.
  Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania tego weterynaryjnego produktu leczniczego. 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Weterynaryjny produkt leczniczy nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może to być niebezpieczne dla ryb i innych organizmów wodnych.  

  Inne środki ostrożności:
  Zwierzęta, którym podano produkt, nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania.

  Zdarzenia niepożądane
  Koty:

  Rzadko
  (1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):

  wyłysienia w miejscu aplikacji1,2, zmiana wyglądu włosów w miejscu podania3

  Very rare 
  (<1 animal / 10,000 animals treated, including isolated reports):

  podrażnienie w miejscu aplikacji1,4,
  objawy neurologiczne (w tym drgawki)5

  Psy:

  Rzadko
  (1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):

  zmiana wyglądu włosów w miejscu podania3

  Very rare 
  (<1 animal / 10,000 animals treated, including isolated reports):

  objawy neurologiczne (w tym drgawki)5

  1Zwykle ustępują samoistnie, ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego.
  Łagodne i przejściowe.
  3Miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku, które znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku, nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność tego weterynaryjnego produktu leczniczego.
  4Przejściowe i ogniskowe.
  5Odwracalny jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Dane kontaktowe” ulotki informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ciąża i laktacja:
  Może być stosowany u psów i kotów w sezonie rozrodczym, w czasie ciąży i laktacji. 

  Płodność:
  Może być stosowany u kotów i psów zarodowych.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między weterynaryjnym produktem leczniczym a rutynowo stosowanymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi lub badaniami lekarskimi lub procedurami chirurgicznymi.

  Droga podania i dawkowanie
  Weterynaryjny produkt leczniczy należy podawać w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m.c. selamektyny. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować weterynaryjny produkt leczniczy przeciw innej występującej jednocześnie infestacji lub inwazji, należy podać jednorazowo zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m.c. Czas terapii poszczególnych pasożytów został przedstawiony poniżej. 

  Stosować zgodnie z poniższą tabelą:

  Koty (kg)

  Kolor korka pipety

  Zawartość mg selamektyny

  Moc (mg/ml)

  Podawana objętość (nominalna wielkość pipety – ml)

  ≤2,5

  Różowy

  15

  60

  0,25

  2,6 – 7,5

  Niebieski

  45

  60

  0,75

  7,6 – 10,0

  Brązowawy

  60

  60

  1,0

  > 10

   

  Odpowiednia kombinacja tubek

  60

  Odpowiednia kombinacja tubek

  Psy (kg)

  Kolor korka pipety

  Zawartość mg
  selamektyny

  Moc (mg/ml)

  Podawana objętość (nominalna wielkość pipety – ml)

  ≤ 2,5

  Różowy

   15

   60

  0,25

  2,6 ‑ 5,0

  Fioletowy

   30

  120

  0,25

  5,1 ‑ 10,0

  Brązowy

   60

  120

  0,5

  10,1 ‑ 20,0

  Czerwony

  120

  120

  1,0

  20,1 ‑ 40,0

  Zielony

  240

  120

  2,0

  40,1 - 60,0

  Śliwkowy

  360

  120

  3,0

  > 60

   

  Odpowiednia kombinacja pipet

  60/120

  Odpowiednia kombinacja pipet

  Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy)
  Podanie weterynaryjnego produktu leczniczego powoduje śmierć dorosłych pcheł bytujących na zwierzęciu, zahamowanie dalszej produkcji jaj oraz powoduje śmierć larw (bytujące tylko w otoczeniu zwierząt). Blokuje to rozmnażanie się pcheł, przerywa ich cykl życiowy i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.
  W celu zapobiegania infestacji pcheł weterynaryjny produkt leczniczy powinien być podawany w miesięcznych odstępach przez cały „pchli sezon”, przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł. Comiesięczne leczenie zwierząt w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie do siódmego tygodnia życia, poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł.
  Przy stosowaniu weterynaryjnego produktu leczniczego wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach. 

  Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy)
  Weterynaryjny produkt leczniczy może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej od miesiąca po pierwszym kontakcie zwierzęcia z komarami i do końca sezonu występowania komarów w odstępach comiesięcznych. Ostatnia dawka musi zostać podana w ciągu miesiąca po ostatnim kontakcie z komarami. Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc, należy bezzwłocznie podać weterynaryjny produkt leczniczy i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania produktu, co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis. Jeżeli chcemy zastosować inny lek w programie profilaktyki dirofilariozy, to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego weterynaryjnego produktu leczniczego. 

  Leczenie inwazji nicieni (koty i psy)
  Należy podać jedną dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Leczenie wszołowicy (koty i psy)
  Należy podać jedną dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Leczenie świerzbu usznego (koty)
  Należy podać jedną dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Leczenie świerzbu usznego (psy)
  Należy podawać jedną dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego. Zaleca się przeprowadzić dalsze badanie przez lekarza weterynarii po 30 dniach od leczenia, ponieważ niektóre zwierzęta mogą wymagać powtórnego leczenia.

  Leczenie inwazji tęgoryjców (koty)
  Należy podać jedną dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego.

  Leczenie świerzbu skórnego (psy)
  Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego przez dwa kolejne miesiące.

  Sposób i droga podania:
  Do podania zewnętrznego 
  Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. 

  Instrukcja stosowania:

   

  Wyjąć pipetę Stronghold z opakowania. 

  Trzymając pipetę korkiem ku górze, mocno na niego nacisnąć, aby przebić zabezpieczenie aplikatora, a następnie zdjąć korek.

   

  Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry.

   

   

  Wycisnąć zawartość pipety bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. Należy upewnić się, że cała zawartość pipety została wyciśnięta w jednym miejscu. Należy unikać także kontaktu produktu z własnymi palcami.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Weterynaryjny produkt leczniczy podawano zwierzętom w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. Weterynaryjny produkt leczniczy podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych. Weterynaryjny produkt leczniczy podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym, a także samicom w ciąży i laktacji (karmiącym swój miot) w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Nie dotyczy.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwpasożytnicze, insektycydy i repelenty makrocykliczne laktony .
  Kod ATCvet: QP54AA05.

  Właściwości farmakodynamiczne
  Selamektyna jest półsyntetyczną pochodną awermektyny. Wykazuje aktywność przeciw wielu gatunkom pasożytów bezkręgowych, a mechanizm jej działania polega na zmianie przepuszczalności kanałów chlorkowych prowadzącej do upośledzenia prawidłowego przewodzenia bodźców. W wyniku tego dochodzi do całkowitego zablokowania aktywności elektrycznej komórek nerwowych u nicieni i komórek mięśniowych u stawonogów, a w efekcie do porażenia i/lub śmierci pasożytów.

  Selamektyna wykazuje działanie bójcze w stosunku do postaci dorosłych pcheł, larw i jaj. Z tego powodu selamektyna skutecznie zaburza cykl życiowy pcheł poprzez uśmiercanie postaci dorosłych (bytujące na zwierzęciu), zapobieganie składaniu i rozwojowi jaj (na zwierzęciu i w jego otoczeniu) oraz uśmiercanie larw (w otoczeniu zwierząt). Pozostałości produktu pochodzące ze zwierząt, którym podano selamektynę wykazują działanie bójcze w stosunku do pchlich jaj i postaci larwalnych wcześniej nie wystawianych na działanie selamektyny i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.

  Wykazano także skuteczność przeciw larwom Dirofilaria immitis.

  Właściwości farmakokinetyczne
  Selamektyna po podaniu miejscowym jest wchłaniana z powierzchni skóry i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 dniu u kotów i 3 dniach u psów. Po wchłonięciu z powierzchni skóry ulega ogólnej dystrybucji i powolnej eliminacji z osocza, co potwierdza stwierdzenie wykrywalnych stężeń leku w osoczu psów i kotów 30 dni po podaniu zewnętrznie pojedynczej dawki 6 mg/kg m.c. Przedłużone utrzymywanie się i powolna eliminacja selamektyny z osocza znajdują potwierdzenie w wartościach biologicznego okresu półtrwania w fazie eliminacji wynoszącego 8 dni u kotów i 11 dni u psów. Ogólne utrzymywanie się selamektyny w osoczu i brak szybkiego metabolizmu zapewniają, że skuteczne stężenie selamektyny w osoczu utrzymuje się przez cały okres między kolejnymi podaniami (30 dni).

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie dotyczy.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Weterynaryjny produkt leczniczy jest dostępny w opakowaniach po trzy pipety (wszystkie wielkości pipet), po sześć pipet (wszystkie wielkości pipet, z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub po 15 pipet (tylko pipety zawierające 15 mg selamektyny). Weterynaryjny produkt leczniczy znajduje się w półprzezroczystych pipetach z polipropylenu i w blistrze z aluminium oraz blistrze aluminium/PVC.

  Stronghold 15 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i psów ≤ 2,5 kg: 0,25 ml na pipetę
  Stronghold 30 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała 2,6–5,0 kg: 0,25 ml na pipetę
  Stronghold 45 mg roztwór do nakrapiania dla kotów 2,6–7,5 kg: 0,75 ml na pipetę
  Stronghold 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów 7,6–10,0 kg: 1 ml na pipetę
  Stronghold 60 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała 5,1–10,0 kg: 0,5 ml na pipetę
  Stronghold 120 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała 10,1–20,0 kg: 1 ml na pipetę
  Stronghold 240 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała 20,1–40,0 kg: 2 ml na pipetę
  Stronghold 360 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała 40,1–60,0 kg: 3 ml na pipetę

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Belgium 

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25/11/1999.