Polska

Torbugesic Vet

Torbugesic Vet 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO W INNCYH KRAJACH 

AT, BE, CY, CZ, DE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, PT, SE, SI, SK:

Torbugesic Vet 10 mg/ml

Solution for injection for horses, dogs and cats

IE:

Torbuphanol Vet 10 mg/ml

Solution for injection for horses, dogs and cats 

DK:

Torbunal Vet 10 mg/ml

Solution for injection for horses, dogs and cats

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Bezbarwny, klarowny roztwór

Rozwiń wszystkie
 • Każdy ml zawiera:

  Substancja czynna:
  Butorfanol 10 mg
  (w postaci butorfanolu winianu 14,58 mg)

  Substancje pomocnicze:
  Benzetoniowy chlorek 0,1 mg/ml

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Konie, psy i koty

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

  KONIE

  Jako lek przeciwbólowy
  Do znoszenia bólu towarzyszącego kolce jelitowej.

  Jako lek uspokajający
  Do wywołania sedacji jeżeli jest stosowany po podaniu niektórych agonistów receptorów alfa-2-adrenergicznych (detomidyna, romifidyna) .

  Do stosowania podczas procedur leczniczych lub diagnostycznych, takich jak niewielkie zabiegi chirurgiczne.

  PSY

  Jako lek przeciwbólowy
  Do znoszenia bólu trzewnego o nasileniu łagodnym do średniego oraz bólu związanego z przeprowadzonym zabiegiem chirurgicznym.

  Jako lek uspokajający
  W połączeniu z medetomidyny chlorowodorkiem.

  Do premedykacji
  Zastosowanie tego produktu w premedykacji powoduje zależne od dawki zmniejszenie ilości podawanych do wywołania narkozy środków znieczulających, takich jak tiopental sodu.

  Jako anestetyk: do narkozy w połączeniu z medetomidyną i ketaminą.

  KOTY

  Jako lek przeciwbólowy
  Do znoszenia bólu trzewnego o nasileniu łagodnym do średniego. Do stosowania przed zabiegami chirurgicznymi w celu zniesienia bólu w czasie operacji. Do stosowania przeciwbólowego po różnych zabiegach chirurgicznych.

  Jako środek uspokajający
  W połączeniu z medetomidyny chlorowodorkiem.

  Jako anestetyk: do narkozy w połączeniu z medetomidyną i ketaminą.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek.

  Stosowanie butorfanolu jest przeciwwskazane w przypadku uszkodzenia lub zmian organicznych  mózgu oraz u zwierząt z obstrukcyjnymi chorobami układu oddechowego, zaburzeniami pracy serca oraz w przypadkach chorób spastycznych.

  KONIE:

  Połączenie butorfanolu i detomidyny chlorowodorku
  To połączenie nie powinno być stosowane u koni z wcześniej stwierdzonymi zaburzeniami rytmu serca lub bradykardią.

  Połączenie tych leków może spowodować spowolnienie motoryki przewodu pokarmowego i dlatego nie powinno być stosowane w przypadku kolek, którym towarzyszy wgłobienie.

  Stosowanie produktu  nie jest wskazane u koni z rozedmą ze względu na możliwe działanie depresyjne na układ oddechowy

  Patrz także punkt Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Butorfanol jest przeznaczony do wywołania krótkotrwałego znieczulenia (psy, konie). Informacja na temat czasu trwania analgezji jaka może być spodziewana po podaniu tego produktu leczniczego weterynaryjnego jest zamieszczona w punkcie 5.1. Istnieje jednak możliwość ponownego podania butorfanolu. W przypadku, gdy konieczne jest dłużej trwające zniesienie bólu należy zastosować inne środki lecznicze.

  U kotów butorfanol jest przeznaczony do stosowania kiedy wymagane jest krótkie lub średniodługie znieczulenie. Informacja na temat czasu trwania analgezji, jaka może być spodziewania po podaniu tego produktu jest zamieszczona w punkcie 5.1. W zależności od reakcji klinicznej, produkt leczniczy weterynaryjny może być podany powtórnie w ciągu 6 godzin. Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji przeciwbólowej, należy rozważyć zastosowanie innych środków analgetycznych, takich jak inne opioidy przeciwbólowe i/lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Zwiększenie dawki może nie prowadzić do wzrostu intensywności działania przeciwbólowego i przedłużenia czasu trwania analgezji. Podczas stosowania innych produktów leczniczych weterynaryjnych przeciwbólowych należy wziąć pod uwagę działanie butorfanolu na receptory opioidowe, które opisano w punkcie 4.8.

  Jeżeli produkt leczniczy weterynaryjny został podany jako jedyny, łagodne uspokojenie może wystąpić u wszystkich gatunków.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  DLAWSZYSTKICH GATUNKÓW DOCELOWYCH

  Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego u szczeniąt, kociąt i źrebiąt nie zostało ustalone. Stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego u tych grup zwierząt powinno być oparte na ocenie bilansu ryzyka i korzyści dokonanej przez lekarza weterynarii.

  Ze względu na właściwości przeciwkaszlowe, butorfanol może prowadzić do gromadzenia się śluzu w układzie oddechowym. Dlatego też, u zwierząt z chorobami układu oddechowego przebiegających ze zwiększoną produkcją śluzu, butorfanol powinien być stosowany tylko po ocenie bilansu ryzyka i korzyści dokonanej przez lekarza weterynarii.

  Przed zastosowaniem leku w połączeniu z agonistami alfa-2-andrenoreceptorów, należy przeprowadzić badanie osłuchowe serca. Połączenie butorfanolu i agonistów alfa-2-adrenoreceptorów powinno być stosowane z zachowaniem ostrożności u zwierząt z chorobami sercowo-naczyniowymi. Należy rozważyć jednoczesne podanie środków antycholinergicznych, np. atropiny.

  KONIE
  Podawanie produktu w zalecanych dawkach może prowadzić do wystąpienia przejściowej ataksji i/lub pobudzenia. W celu ochrony przed zranieniem się zwierzęcia lub ludzi towarzyszących zabiegowi, należy starannie wybrać miejsce, w którym zwierzę będzie leczone.

  PSY
  Jeżeli lek podawany jest dożylnie, nie podawać go szybko, jako bolus.
  U psów z mutacją MDR1 zredukować dawkę o 25-50%.

  KOTY
  W celu ustalenia odpowiedniej dawki należy określić  masę ciała leczonych kotów. Zalecane jest stosowanie strzykawek insulinowych lub strzykawek z podziałką o objętości 1 ml.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Butorfanol wykazuje działanie opioidowe.

  Najczęstsze działania niepożądane butorfanolu u ludzi to senność, pocenie się, nudności, zawroty głowy oraz takie, które mogą wystąpić po przypadkowej samoiniekcji.

  Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. NIE PROWADZIĆ SAMOCHODU. Antagonista opioidów (np. nalokson) może być zatosowany jako antidotum.

  Po rozlaniu na skórę lub dostaniu się produktu do oczu należy natychmiast przemyć wodą miejsca kontaktu.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

  WSZYSTKIE GATUNKI
  W bardzo rzadkich przypadkach może być obserwowany ból podczas podania domięśniowego.

  KONIE
  Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym jest niewielka ataksja, która może trwać od 3 do 10 minut. Niezborność ruchowa o łagodnym do ciężkiego nasileniu może być stwierdzona po zastosowaniu produktu w połączeniu z detomidyną, ale badania kliniczne wykazały, że jest małe prawdopodobieństwo upadku. Należy zachować standardowe środki ostrożności w celu ochrony przed samookaleczeniem.

  Bardzo rzadko butorfanol może niekorzystnie oddziaływać na motorykę przewodu pokarmowego u koni, pomimo, że nie zmniejsza się czas pasażu żołądkowo-jelitowego. Takie działania zależą od zastosowanej dawki, ale zazwyczaj są niewielkie i przejściowe.

  Bardzo rzadko butorfanol może powodować pobudzenie lokomotoryczne.

  Podczas stosowania w połączeniu z agonistami alfa-2-adrenoreceptorów bardzo rzadko  może wstąpić depresja krążeniowo-oddechowa, która może prowadzić w rzadkich przypadkach do śmierci

  PSY
  Rzadko zgłaszane były przypadki wystąpienia przejściowych zaburzeń ruchu, utraty apetytu i biegunki W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić depresja oddechowa (potwierdzana przez zmniejszenie liczby oddechów, rozwój bradykardii i spadek ciśnienia rozkurczowego). Stopień depresji jest zależny od dawki.

  Bardzo rzadko może wystąpić zmniejszenie motoryki przewodu pokarmowego.

  KOTY
  W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić depresja oddechowa.

  Bardzo rzadko butorfanol może powodować pobudzenie, niepokój, dezorientację, zaburzenia nastroju i rozszerzenie źrenic. 

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
  • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty). 

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u gatunków docelowych w czasie ciąży lub laktacji nie zostało określone. Stosowanie butorfanolu w czasie ciąży i laktacji nie jest zalecane.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Jeżeli butorfanol jest stosowany w połączeniu z niektórymi agonistami alfa 2-adrenoreceptorów (romifidyną lub detomidyną u koni, medetomidyną u psów i kotów) występuje działanie synergistyczne, które wymaga redukcji dawki butorfanolu (patrz punkt 4.9).

  Butorfanol wykazuje działanie przeciwkaszlowe i nie powinien być stosowany w połączeniu z produktami wykrztuśnymi, ponieważ może to prowadzić do gromadzenia się śluzu w drogach oddechowych.

  Butorfanol wykazuje antagonistyczne działanie na opiatowe receptory mu (µ), dlatego może znosić działanie przeciwbólwe czystych opioidów - agonistów mu (µ) (t.j. morfiny/oksymorfiny) u zwierząt, którym wcześniej podano takie produkty.

  Jednoczesne stosowanie innych depresantów ośrodkowego układu nerwowego może powodować nasilenie działania butorfanolu, dlatego takie leki należy stosować z zachowaniem ostrożności. Należy zredukować dawkę butorfanolu podczas jednoczesnego stosowania takich produktów.

  Dawkowanie i droga(i) podawania
  Konie: podanie dożylne (i.v.)

  Psy i koty: podanie dożylne (i.v.), podskórne (s.c.) i domięśniowe (i.m.)

  Nie podawać dożylnie jako bolus.

  Jeżeli konieczne jest powtórne podanie s.c. lub i.m., produkt należy podać

  w inne miejsca.

  Należy unikać szybkiej iniekcji dożylnej.

  Liczba nakłuć korka butelki powinna być ograniczona do ≤ 40.

  W celu zapoznania się z czasem trwania analgezji jaki może być spodziewany po podaniu produktu, patrz punkt 5.1.

  KONIE

  Jako lek przeciwbólowy:

  Monoterapia:

  0,1 mg/kg (1ml/100 kg masy ciała) i.v. Dawka może być podana ponownie, jeżeli jest to wymagane. Działanie przeciwbólowe pojawia się po 15 minutach po podaniu.

  Jako lek uspokajający

  Z detomidyną:

  Detomidyny chlorowodorek: 0,012 mg/kg i.v., a następnie w ciągu 5 minut

  Butorfanol: 0,025 mg/kg i.v.

  Z romifidyną

  Romifidyna: 0,04 - 0,12 mg/kg i.v., a następnie w ciągu 5 minut

  Butorfanol: 0,02 mg/kg i.v. 

  PSY

  Jako lek przeciwbólowy

  Monoterapia:

  0,2 - 0,3 mg/kg (0,02 - 0,03 ml/kg masy ciała) i.v., i.m. lub s.c.

  Podać 15 minut przed zakończeniem narkozy w celu zapewnienia działania przeciwbólowego w fazie wybudzania. Dawkę powtórzyć, jeżeli jest wymagane.

  Jako lekuspokajający

  Z medetomidyną:

  Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg masy ciała) i.v. lub i.m.

  Medetomidyna: 0,01 – 0,025 mg/kg i.v. lub i.m.

  Należy odczekać 20 minut przed rozpoczęciem zabiegu w celu osiągnięcia pełnego działania uspokajającego.

  Do premedykacji

  Do uspokojenia i jako premedykacja w narkozie z barbituranem

  Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg masy ciała) i.v. lub i.m.

  Medetomidyna: 0,01 mg/kg i.v. lub i.m.

  Jako przygotowanie do znieczulenia:

  Monoterapia w celu zniesienia bólu

  Butorfanol: 0,1 - 0,2 mg/kg (0,01 - 0,02 ml/kg masy ciała) i.v., i.m. lub s.c. podany 15 minut przed narkozą.

  Jako anestetyk

  Wpołączeniu z medetomidyną i ketaminą:

  Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg masy ciała) i.m.

  Medetomidyna: 0,025 mg/kg i.m., a następnie po 15 minutach

  Ketamina: 5 mg/kg i.m.

  Nie zaleca się odwracania działania tego połączenia u psów przez podanie atipamezolu. 

  KOTY

  Jako lek przeciwbólowy

  Przed operacją

  Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg masy ciała) i.m. lub s.c.

  Stosować 15-30 minut przed dożylnym podaniem środków indukujących znieczulenie ogólne.

  Stosować 5 minut przed indukcją znieczulenia przy użyciu domięśniowych anestetyków takich jak kombinacja i.m. acepromazyna/ketamina lub ksylazyna/ketamina. W celu określenia czasu trwania analgezji – patrz punkt 5.1.

  Po operacji

  Podawać 15 minut przed wybudzeniem:

  Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg masy ciała) s.c.

  lub: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg masy ciała) i.v.

  Jako lek uspokajający

  Z medetomidyną:

  Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg masy ciała) i.m. lub s.c.

  Medetomidyna: 0,05 mg/kg s.c.

  Do szycia ran powinno być dodatkowo zastosowane znieczulenie miejscowe.

  Jako anestetyk

  W połączeniu z medetomidyną i ketaminą:

  Podanie i.m.:

  Butrofanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg masy ciała) i.m.

  Medetomidyna: 0,08 mg/kg i.m.

  Ketamina: 5 mg/kg i.m.

  Podanie i.v.:

  Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg masy ciała) i.v.

  Medetomidyna: 0,04 mg/kg i.v.

  Ketamina: 1,25 - 2,50 mg/kg i.v. (w zależności jak głęboka anestezja jest wymagana).

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Najbardziej istotnym skutkiem przedawkowania jest depresja oddechowa. Można odwrócić ten efekt przez podanie antagonistów opioidowych (np. naloksonu).

  Inne możliwe objawy przedawkowania u koni obejmują niepokój/pobudzenie, drżenia mięśniowe, ataksję, nadmierne ślinienie, zmniejszenie motoryki przewodu pokarmowego i drgawki. U kotów, głównym objawem przedawkowania są zaburzenia koordynacji, ślinienie i łagodne drgawki. 

  Okres (-y) karencji

  Konie:
  Tkanki jadalne: zero dni
  Mleko: zero godzin

 • Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe,pochodne morfiny.
  Kod ATCvet: QN02AF01

  Właściwości farmakodynamiczne
  Butorfanolu winian (R(-) enancjomer) jest działającym ośrodkowo analgetykiem. Działa agonistyczno-antagonistycznie na receptory opioidowe w ośrodkowym układzie nerwowym, jest agonistą w stosunku do opioidowych receptorów kappa (κ) i antagonistą w stosunku do podtypu mu (µ) receptorów. Receptory kappa (κ) regulują odczuwanie bólu i sedację, bez wywoływania depresji układu krążeniowo-oddechowego, oraz bez wpływu na temperaturę ciała, podczas gdy receptory mu (µ) regulują nadrdzeniowe odczuwanie bólu, sedację i depresję układu krążeniowo-oddechowego oraz temperaturę ciała. Działanie agonistyczne butorfanolu jest dziesięciokrotnie silniejsze niż działanie antagonistyczne. 

  Rozpoczęcie i czas trwania analgezji:

  Zniesienie bólu następuje zazwyczaj w ciągu 15 minut po podaniu  produktuu koni, psów i kotów. Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki u koni analgezja zazwyczaj trwa przez 15 - 60 minut. U psów, zniesienie bólu trwa 15-30 minut po pojedynczym podaniu dożylnym. U kotów wykazano, że zniesienie bólu trzewnego trwa 15 minut do 6 godzin po podaniu butorfanolu. U kotów, w przypadku bólu somatycznego czas trwania znieczulenia jest krótszy. 

  Właściwości farmakokinetyczne
  U koni, po podaniu dożylnym, butorfanol ma wysoki klirens (średnio 1,3 l/h.kg). Jego krótki okres półtrwania w fazie eliminacji (średnio < 1 godziny) wskazuje, że 97% dawki zostanie wydalonej po podaniu dożylnym w średnim czasie mniejszym niż 5 godzin.

  U psów, butorfanol podany drogą domięśniową ma wysoki klirens ( około 3,5 l/h.kg) Jego krótki okres półtrwania w fazie eliminacji (średnio < 2 godzin) wskazuje, że 97% dawki zostanie wydalona po podaniu domięśniowym w średnim czasie mniejszym niż 10 godzin. Farmakokinetyka powtórnej dawki i farmakokinetyka po podaniu dożylnym nie została określona.

  U kotów, butrofanol podany drogą podskórną ma niski klirens (< 1320 ml/h.kg). Jego relatywnie długi okres półtrwania w fazie eliminacji (około 6 godzin) wskazuje, że 97% dawki zostanie wydalona po około 30 godzinach. Farmakokinetyka po podaniu powtórnej dawki nie została określona.

  Butorfanol jest metabolizowany głównie w wątrobie i wydalany wraz z moczem. Objętość dystrybucyjna jest duża, sugerując szeroką dystrybucję do tkanek.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Benzetoniowy chlorek
  Kwas cytrynowy jednowodny
  Sodu cytrynian
  Sodu chlorek
  Woda do wstrzykiwań

  Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Fiolkę przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Pudełko tekturowe z 1 fiolką ze szkła bursztynowego typu I zawierającą 10 ml lub 50 ml roztworu, zamkniętą korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym kapslem.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa