Polska

Vanguard Plus 5

Vanguard Plus 5, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Rozwiń wszystkie
 • Jedna dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

  Liofilizat:

  Atenuowany wirus nosówki psów                                 nie mniej niż 103.0 CCID50

  Atenuowany adenowirus psów typ 2                             nie mniej niż 103,2 CCID50

  Atenuowany wirus parainfluenzy psów                         nie mniej niż 106.0 CCID50

  Rozpuszczalnik:

  Atenuowany parwowirus psów                                     nie mniej niż 107,0  CCID50

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Pies

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Uodpornianie zdrowych psów przeciw chorobom wywoływanym przez: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 1, adenowirus psów typ 2, wirus parainfluenzy psów, parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c).

  Przeciwwskazania
  Należy unikać szczepienia suk ciężarnych.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
  Stosować sterylne strzykawki i igły. Nie należy sterylizować używanych materiałów chemicznie, ponieważ pozostałości środków dezynfekcyjnych mogą inaktywować szczepionkę.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Tak jak w przypadku każdej szczepionki, bardzo rzadko może wystąpić reakcja anafilaktyczna.
  W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy podać adrenalinę a następnie zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

  Sporadycznie w miejscu iniekcji może pojawić się przemijający, niewielki obrzęk.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Należy unikać szczepienia suk ciężarnych.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że szczepionka może być podawana w tym samym dniu z produktem Versiguard Rabies zarówno po zmieszaniu w jednej strzykawce lub
  w iniekcji w różne miejsca.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Przed użyciem preparatu, należy aseptycznie rozpuścić liofilizat w załączonym rozpuszczalniku,
  a następnie silnie wstrząsnąć i podać 1 ml powstałej zawiesiny podskórnie.

  Szczepienie podstawowe:
  Najlepiej jest szczepić szczenięta, gdy poziom przeciwciał matczynych spada do poziomu sprawiającego, że szczenię jest wrażliwe na zakażenie. W warunkach klinicznych jest to sytuacja trudna do określenia, zatem przyjmuje się, że najpełniejszą ochronę zapewnia szczepienie zdrowych psów, w wieku 8 – 9 tygodni, z ponownym szczepieniem po 3 tygodniach. W szczególnych przypadkach – zamiar wprowadzenia szczeniąt do środowiska, w którym istnieje zagrożenie wystąpienia jednej lub kilku chorób zakaźnych – najpełniejszą ochronę zapewnia szczepienie zdrowych psów w wieku 5 – 6 tygodni z dwukrotnym ponownym szczepieniem w odstępach 3 i 4 tygodni.

  Szczepienie przypominające:
  Zalecane jest coroczne przeprowadzanie szczepienia.

  Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Nie stwierdzono objawów niepożądanych po przedawkowaniu.

  Okres (-y) karencji
  Nie dotyczy.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne. Preparaty immunologiczne dla psowatych. Psy. Szczepionki zawierające żywe wirusy. Wirus nosówki psów + adenowirus psów + wirus parainfluenzy psów + parwowirus psów
  Kod ATCvet: QI07AD04

  Szczepionka Vanguard Plus 5 jest szczepionką wieloważną do uodporniania zdrowych psów przeciwko chorobom wywoływanym przez: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 1, adenowirus psów typ 2, wirus parainfluenzy psów, parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c).

  Niskie pasaże antygenów oraz koncentracja antygenów wpływają pozytywnie na szybki efekt narastania odporności po szczepieniu i utrzymywanie wysokiego poziomu odporności. Szczepionka jest bezpieczna i dobrze tolerowana. W wyjątkowych wypadkach można ją stosować u szczeniąt od 5 tygodnia życia.

 • Wykaz substancji pomocniczych

  Liofilizat:
  Stabilizator liofilizatu L2
  Modyfikowane podłoże Eagle’a
  Antifoam SAG471

  Rozpuszczalnik:
  Modyfikowane podłoże Eagle’a

  Niezgodności farmaceutyczne   
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym z wyjątkiem produktu Versiguard Rabies

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:

  Liofilizat: 2 lata

  Rozpuszczalnik: 4 lata.

  Okres ważności  po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.  

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w lodówce (2 - 8°C). Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę liofilizatu.

  Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę (1 ml) rozpuszczalnika.

  Szczepionka pakowana jest w opakowania 25-dawkowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa