Polska

Vanguard Plus 7

Vanguard Plus 7, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Wydawany na receptę weterynaryjną 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Rozwiń wszystkie
 • Jedna dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

  Substancje czynne:
  Liofilizat:
  Atenuowany wirus nosówki psów                            nie mniej niż 103,0 CCID50*
  Atenuowany adenowirus psów typ 2                       nie mniej niż 103,2 CCID50*
  Atenuowany wirus parainfluenzy psów                    nie mniej niż 106,0 CCID50*

  Rozpuszczalnik:
  Atenuowany parwowirus psów                                nie mniej niż 107,0 CCID50*
  Inaktywowana Leptospira canicola                          420 - 740 RU**
  Inaktywowana Leptospira icterohaemorrhagiae      463 - 915 RU**

  *CCID50 - dawka zakaźna dla 50% hodowli komórek
  **RU – relative untis jednostki względne

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Liofilizat:

  Stabilizator liofilizatu L2

  Modyfikowane podłoże Eagle’a

  Antifoam SAG471

  Rozpuszczalnik:

  Modyfikowane podłoże Eagle’a

  Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Pies

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Uodpornianie zdrowych psów przeciw chorobom wywoływanym przez: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 1, adenowirus psów typ 2, wirus parainfluenzy psów, parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c) oraz bakterie Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae.
  Czas trwania odporności: nie mniej niż 4 lata dla wirusowych składników szczepionki.

  Przeciwwskazania
  Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży.

  Specjalne ostrzeżenia
  Brak

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Stosować sterylne strzykawki i igły. Nie należy sterylizować używanych materiałów chemicznie, ponieważ pozostałości środków dezynfekcyjnych mogą inaktywować szczepionkę.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Nie dotyczy.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane

  Pies:

  Niezbyt często
  (1 do 10 zwierząt/1 000 leczonych zwierząt):

  Obrzęk w miejscu iniekcji1

  Bardzo rzadko
  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  Anafilaksja2

  1 Przemijający i niewielki
  2 W przypadku wystąpienia anafilaksji, należy podać adrenalinę a następnie zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 ulotki informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ciąża:
  Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że szczepionka może być podawana w tym samym dniu z produktem Versiguard Rabies zarówno po zmieszaniu w jednej strzykawce lub w iniekcji w różne miejsca.

  Droga podania i dawkowanie
  Przed użyciem produktu, należy aseptycznie rozpuścić liofilizat w załączonym rozpuszczalniku, a następnie silnie wstrząsnąć i podać 1 ml powstałej zawiesiny podskórnie.

  Szczepienie podstawowe:
  Najlepiej jest szczepić szczenięta, gdy poziom przeciwciał matczynych spada do poziomu sprawiającego, że szczenię jest wrażliwe na zakażenie. W warunkach klinicznych jest to sytuacja trudna do określenia, zatem przyjmuje się, że najpełniejszą ochronę zapewnia szczepienie zdrowych psów, w wieku 8 – 9 tygodni, z ponownym szczepieniem po 3 tygodniach. W szczególnych przypadkach – zamiar wprowadzenia szczeniąt do środowiska, w którym istnieje zagrożenie wystąpienia jednej lub kilku chorób zakaźnych, w tym leptospirozy – najpełniejszą ochronę zapewnia szczepienie zdrowych psów w wieku 5 – 6 tygodni z dwukrotnym ponownym szczepieniem w odstępach 3 i 4 tygodni.

  Szczepienie przypominające:
  Zalecane jest coroczne przeprowadzanie szczepienia.
  Przeprowadzone badania serologiczne, pokazują, że u większości szczepionych psów, u których podano przynajmniej 1 dawkę przypominającą szczepionki, odporność przeciw patogenom wirusowym zawartym w szczepionce utrzymuje się przez minimum 4 lata. W związku z tym lekarz weterynarii powinien przeprowadzić ocenę stosunku korzyści do ryzyka w każdym indywidualnym przypadku i podjąć własną decyzję o częstotliwości wykonywania szczepień przypominających.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Nie stwierdzono objawów niepożądanych po przedawkowaniu.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Nie dotyczy.

 • Kod ATCvet: QI07AI02

  Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty immunologiczne. Produkty immunologiczne dla psowatych.
  Psy. Szczepionki zawierające żywe wirusy i inaktywowane bakterie. Żywy wirus nosówki psów + żywy adenowirus psów + żywy wirus parainfluenzy psów + żywy parwowirus psów + inaktywowane bakterie Leptospira.
  Szczepionka Vanguard Plus 7 jest szczepionką wieloważną do uodporniania zdrowych psów przeciw chorobom wywoływanym przez: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 1, adenowirus psów typ 2, wirus parainfluenzy psów, parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c) oraz bakterie Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae.
  Niskie pasaże antygenów oraz koncentracja antygenów wpływają pozytywnie na szybki efekt narastania odporności po szczepieniu i utrzymywanie wysokiego poziomu odporności. Szczepionka jest bezpieczna i dobrze tolerowana. W wyjątkowych wypadkach można ją stosować u szczeniąt od 5. tygodnia życia.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym weterynaryjnym produktem leczniczym z wyjątkiem produktu Versiguard Rabies.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży:
  Liofilizat: 2 lata
  Rozpuszczalnik: 4 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać w lodówce (2 - 8°C).
  Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę liofilizatu.
  Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę (1 ml) rozpuszczalnika.
  Szczepionka pakowana jest w opakowania 25-dawkowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 maja 2009 r.