Polska

Vanguard Plus 7

Vanguard Plus 7, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Rozwiń wszystkie
 • Jedna dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

  Substancje czynne:

  Liofilizat:
  Atenuowany wirus nosówki psów nie mniej niż 103,0 CCID50*
  Atenuowany adenowirus psów typ 2 nie mniej niż 103,2 CCID50*
  Atenuowany wirus parainfluenzy psów nie mniej niż 106,0 CCID50*

  Rozpuszczalnik:
  Atenuowany parwowirus psów nie mniej niż 107,0 CCID50*
  Inaktywowana Leptospira canicola 420 - 740 RU**
  Inaktywowana Leptospira icterohaemorrhagiae 463 - 915 RU**

  *CCID50 - dawka zakaźna dla 50% hodowli komórek
  **RU – relative untis jednostki względne

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Pies

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Uodpornianie zdrowych psów przeciw chorobom wywoływanym przez: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 1, adenowirus psów typ 2, wirus parainfluenzy psów, parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c) oraz bakterie Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae.

  Okres trwania odporności nie mniej niż 4 lata dla wirusowych składników szczepionki.

  Przeciwwskazania
  Należy unikać szczepienia suk ciężarnych.

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Brak.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
  Stosować sterylne strzykawki i igły. Nie należy sterylizować używanych materiałów chemicznie, ponieważ pozostałości środków dezynfekcyjnych mogą inaktywować szczepionkę.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Tak jak w przypadku każdej szczepionki, bardzo rzadko może wystąpić reakcja anafilaktyczna. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy podać adrenalinę a następnie zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

  Sporadycznie w miejscu iniekcji może pojawić się przemijający, niewielki obrzęk.

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Należy unikać szczepienia suk ciężarnych.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że szczepionka może być podawana w tym samym dniu z produktem Versiguard Rabies zarówno po zmieszaniu w jednej strzykawce lub w iniekcji w różne miejsca.

  Dawkowanie i droga(-i) podawania
  Przed użyciem produktu, należy aseptycznie rozpuścić liofilizat w załączonym rozpuszczalniku, a następnie silnie wstrząsnąć i podać 1 ml powstałej zawiesiny podskórnie.

  Szczepienie podstawowe:
  Najlepiej jest szczepić szczenięta, gdy poziom przeciwciał matczynych spada do poziomu sprawiającego, że szczenię jest wrażliwe na zakażenie. W warunkach klinicznych jest to sytuacja trudna do określenia, zatem przyjmuje się, że najpełniejszą ochronę zapewnia szczepienie zdrowych psów, w wieku 8 – 9 tygodni, z ponownym szczepieniem po 3 tygodniach. W szczególnych przypadkach – zamiar wprowadzenia szczeniąt do środowiska, w którym istnieje zagrożenie wystąpienia jednej lub kilku chorób zakaźnych, w tym leptospirozy – najpełniejszą ochronę zapewnia szczepienie zdrowych psów w wieku 5 – 6 tygodni z dwukrotnym ponownym szczepieniem w odstępach 3 i 4 tygodni.

  Szczepienie przypominające:
  Zalecane jest coroczne przeprowadzanie szczepienia.

  Przeprowadzone badania serologiczne, pokazują, że u większości szczepionych psów, u których podano przynajmniej 1 dawkę przypominającą szczepionki, odporność przeciwko patogenom wirusowym zawartym w szczepionce utrzymuje się przez minimum 4 lata. W związku z tym lekarz weterynarii powinien przeprowadzić ocenę ryzyka/korzyści w każdym indywidualnym przypadku i podjąć własną decyzję o częstotliwości wykonywania szczepień przypominających.

  Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy,  odtrutki), jeśli konieczne
  Nie stwierdzono objawów niepożądanych po przedawkowaniu.

  Okres (-y) karencji
  Nie dotyczy.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty immunologiczne. Produkty immunologiczne dla psowatych. Psy. Szczepionki zawierające żywe wirusy i inaktywowane bakterie. Żywy wirus nosówki psów + żywy adenowirus psów + żywy wirus parainfluenzy psów + żywy parwowirus psów + inaktywowane bakterie Leptospira
  Kod ATCvet: QI07AI02

  Szczepionka Vanguard Plus 7 jest szczepionką wieloważną do uodporniania zdrowych psów przeciwko chorobom wywoływanym przez: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 1, adenowirus psów typ 2, wirus parainfluenzy psów, parwowirus psów (typ 2a, typ 2b, typ 2c) oraz bakterie Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae.

  Niskie pasaże antygenów oraz koncentracja antygenów wpływają pozytywnie na szybki efekt narastania odporności po szczepieniu i utrzymywanie wysokiego poziomu odporności. Szczepionka jest bezpieczna i dobrze tolerowana. W wyjątkowych wypadkach można ją stosować u szczeniąt od 5 tygodnia życia.

 • Wykaz substancji pomocniczych

  Liofilizat:

  Stabilizator liofilizatu L2
  Modyfikowane podłoże Eagle’a
  Antifoam SAG471

  Rozpuszczalnik:

  Modyfikowane podłoże Eagle’a

  Niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym z wyjątkiem produktu Versiguard Rabies

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:

  Liofilizat 2 lata

  Rozpuszczalnik 4 lata.

  Okres ważności  po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.  

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w lodówce (2 - 8°C). Nie zamrażać.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę liofilizatu.

  Fiolka szklana zawierająca 1 dawkę (1 ml) rozpuszczalnika.

  Szczepionka pakowana jest w opakowania 25-dawkowe.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwnaia niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów tego produktu
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa