Polska

Versican Plus Bb Oral

Versican Plus Bp Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów

Wydawany na receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej. 

Liofilizat: jednorodny, liofilizowany proszek koloru złamanej bieli
Rozpuszczalnik: klarowny, bezbarwny płyn

Rozwiń wszystkie
 • Każda 1 ml dawka zawiera:

  Substancje czynne:

  Liofilizat:
  Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B: 1,4 x 108 - 5,5 x 109 CFU
  *CFU: jednostka tworząca kolonię

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Liofilizat:

  Bacto Pepton

  Sacharoza

  Dipotasu fosforan 

  Potasu diwodorofosforan

  Potasu wodorotlenek

  Żelatyna

  Podłoże MEM HEPES

  Kwas solny do ustalenia pH

  Sodu wodorotlenek do ustalenia pH

  Rozpuszczalnik:

  Woda wysokooczyszczona

   

  Wygląd:
  Liofilizat: jednorodny, liofilizowany proszek koloru złamanej bieli.
  Rozpuszczalnik: klarowny, bezbarwny płyn.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Psy.

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie psów w wieku 8 tygodni lub starszych w celu zmniejszenia nasilenia objawów klinicznych związanych z infekcją Bordetella bronchiseptica.
  Czas powstania odporności: 7 dni.
  Czas trwania odporności: 1 rok.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia
  Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Weterynaryjny produkt leczniczy zawiera żywe bakterie, podawany jest wyłącznie drogą doustną. Podanie parenteralne może powodować ropnie i zapalenie tkanki łącznej. 
  Zaszczepione psy mogą wydalać szczepionkowy szczep Bordetella bronchiseptica do 35 dni po szczepieniu drogą ustno-nosową i przez co najmniej 70 dni po szczepieniu w kale. 
  W związku z atenuowaną formą szczepu w szczepionce, nie jest konieczne trzymanie oddzielnie psów szczepionych i nieszczepionych. Należy jednak w tym czasie unikać kontaktu psów o obniżonej odporności z psami szczepionymi.
  Wykazano, że bakterie Bordetella bronchiseptica zawarte w weterynaryjnym produkcie leczniczym są bezpieczne dla świń narażonych na szczep szczepionkowy (np. poprzez kontakt ze szczepionymi psami). Koty narażone na kontakt ze szczepem szczepionkowym (np. poprzez kontakt ze szczepionymi psami) mogą wykazywać umiarkowane objawy kliniczne takie jak kichanie, wydzielina z nosa i oczu.
  Wpływ rozsiewania bakterii zawartych w weterynaryjnym produkcie leczniczym przez zaszczepione psy na bezpieczeństwo innych gatunków zwierząt nie był badany.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Po podaniu zdezynfekować ręce oraz sprzęt.
  Po przypadkowej samoiniekcji podczas rekonstytucji weterynaryjnego produktu leczniczego, niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
  Osoby podające weterynaryjny produkt leczniczy psom powinny być ostrzeżone, że powtórna ekspozycja na weterynaryjny produkt leczniczy może powodować rzadkie reakcje nadwrażliwości.
  Osobom o obniżonej odporności zaleca się unikanie styczności z weterynaryjnym produktem leczniczym i zaszczepionymi psami w okresie rozsiewania drogą ustno-nosową. 

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Psy:

  Rzadko
  (1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):

  Wydzielina z oczu1

  Bardzo rzadko
  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  Biegunka2, Wymioty2
  Reakcja nadwrażliwości (np. anafilaksja, duszność i/lub przyspieszony oddech, obrzęk twarzy, pokrzywka)3
  Wydzielina z nosa2, Kaszel2
  Letarg2

  1Łagodna.
  2Łagodna, do 14 dni po szczepieniu.
  3W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ciąża i laktacja:
  Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Z tego powodu nie zaleca się stosowania u suk w czasie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Nie stosować środków immunosupresyjnych w czasie 1. miesiąca po podaniu weterynaryjnego produktu leczniczego.
  Nie podawać antybiotyków przez 14 dni po szczepieniu.
  Wykazano bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego po podaniu w tym samym czasie produktów serii Versican Plus i Vanguard zawierających żywy, psi parwowirus, adenowirus, wirus nosówki i wirus parainfluenzy, jak również inaktywowaną Leptospirę i wirus wścieklizny. Skuteczność po jednoczesnym stosowaniu nie została zbadana.
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tego weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego jednocześnie z innym weterynaryjnym produktem leczniczym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego weterynaryjnego produktu leczniczego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Droga podania i dawkowanie
  Podanie doustne.

  Sposób i droga podawania:

  Chwycić fiolkę liofilizatu palcami i położyć kciuk bezpośrednio pod wytłoczonym trójkątem na korku fiolki.

  Przy użyciu kciuka, unieść korek fiolki do góry od wytłoczonego trójkąta, aby umożliwić dostęp do gumowej zatyczki.  
  Nie usuwać aluminiowego kapsla ani aluminiowego kołnierza, ponieważ nie są one przeznaczone do usunięcia, ale do użycia ze strzykawką i igłą.
  Aseptycznie rozpuścić liofilizat z rozpuszczalnikiem.
  Weterynaryjny produkt leczniczy po rekonstytucji powinien być mętnym płynem koloru pomarańczowego do żółtego, który może zawierać luźny osad nadający się do ponownego utworzenia zawiesiny.

  Wstrząsnąć weterynaryjny produkt leczniczy po rekonstytucji. 
  Pobrać płyn strzykawką i usunąć igłę. Weterynaryjny produkt leczniczy powinien być natychmiast zużyty.

  Głowa psa powinna być przytrzymywana z nosem skierowanym ku górze i otwartą jamą ustną. 
  Podać całą dawkę 1 ml do kieszonki policzkowej (pomiędzy zębami i błoną śluzową dziąseł).

  Szczepienie podstawowe:
  Szczepienie 1 dawką 1 ml na psa od 8. tygodnia życia.   

  Szczepienie przypominające:
  Jedna dawka rocznie.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Nie zaobserwowano innych zdarzeń niepożądanych, poza tymi wymienionymi w punkcie "Zdarzenia niepożądane", po podaniu 10-krotnie większej dawki weterynaryjnego produktu leczniczego. 

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy. 

  Okresy karencji
  Nie dotyczy.

 • Kod ATCvet:
  QI07AE01

  Żywa szczepionka pobudzająca odporność czynną przeciw Bordetella bronchiseptica u psów.
  Wykazano znaczące zmniejszenie wydalania bakterii po zakażeniu Bordetella bronchiseptica po 3 tygodniach od szczepienia, przy czasie trwania odporności wynoszącym 1 rok.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nie mieszać z innym weterynaryjnym produktem leczniczym z wyjątkiem rozpuszczalnika dostarczonego z weterynaryjnym produktem leczniczym.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: zużyć natychmiast.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C–8°C).
  Nie zamrażać.
  Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Liofilizat
  Fiolka: fiolka ze szkła typu I. 
  Zamknięcie: korek z gumy chlorobutylowej zabezpieczony aluminiowym kołnierzem i kolorowym, plastikowym kapslem.

  Rozpuszczalnik:
  Fiolka: fiolka ze szkła typu I. 
  Zamknięcie: korek z gumy chlorobutylowej zabezpieczony aluminiowym kołnierzem i kolorowym, plastikowym kapslem.

  Wielkości opakowań:
  Pudełko plastikowe zawierające 5 fiolek z 1 dawką liofilizatu i 5 fiolek z 1 ml rozpuszczalnika.
  Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek z 1 dawką liofilizatu i 10 fiolek z 1 ml rozpuszczalnika.
  Pudełko plastikowe zawierające 25 fiolek z 1 dawką liofilizatu i 25 fiolek z 1 ml rozpuszczalnika.

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19/07/2019