Polska

Versican Plus DHPPi/L4

Versican Plus DHPPi/L4 liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

Wydawanyna receptę weterynaryjną

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów.

Wygląd:
Liofilizat: gąbczasta substancja w białym kolorze. 
Zawiesina: białawy kolor z niewielkim osadem. 

Rozwiń wszystkie
 • Każda dawka 1 ml zawiera:

  Substancje czynne:

  Liofilizat (żywy, atenuowany):                                                    Nie mniej niż       Nie więcej niż
  Wirus nosówki psów, szczep CDV Bio 11/A                                  103,1 TCID50*        105,1 TCID50
  Adenowirus psów, typ 2, szczep CAV2-Bio 13                              103,6 TCID50*        105,3 TCID50
  Parwowirus psów, typ 2b, szczep CPV-2b-Bio 12/B                      104,3 TCID50*        106,6 TCID50
  Wirus parainfluenzy psów, typ 2, szczep CPiV-2-Bio 15                103,1 TCID50*        105,1 TCID50

  Zawiesina (inaktywowana):
  Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae,                      miano ALR**≥ 1:51
  serowar Icterohaemorrhagiae, szczep MSLB 1089        
  Leptospira interrogans, serogrupa Canicola,                                         miano ALR**≥ 1:51
  serowar Canicola, szczep MSLB 1090
  Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa,                                  miano ALR**≥ 1:40
  serowar Grippotyphosa, szczep MSLB 1091
  Leptospira interrogans, serogrupa Australis                                          miano ALR** ≥ 1:51
  serowar Bratislava, szczep MSLB 1088

  *       Dawka zakaźna dla 50 % hodowli tkankowych.
  **      Poziom przeciwciał określony w ocenie rekcji mikroaglutynacji-lizy. 

  Adiuwant:
  Wodorotlenek glinu                                    1,8-2,2 mg

  Substancje pomocnicze:

  Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników

  Liofilizat:

  Trometamol 

  Kwas edetynowy

  Sacharoza

  Dekstran 70

  Zawiesina:

  Sodu chlorek 

  Potasu chlorek 

  Potasu diwodorofosforan

  Disodu fosforan dwunastowodny

  Woda do wstrzykiwań 

  Wygląd:
  Liofilizat: gąbczasta substancja w białym kolorze.
  Zawiesina: białawy kolor z niewielkim osadem.

 • Docelowe gatunki zwierząt
  Psy.

  Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie psów od 6 tygodnia życia:

    • w celu zapobiegania śmiertelności i wystąpieniu objawów klinicznych spowodowanych przez wirus nosówki psów, 
    • w celu zapobiegania śmiertelności i wystąpieniu objawów klinicznych spowodowanych przez adenowirus psów typ 1,
    • w celu zapobiegania wystąpieniu objawów klinicznych oraz ograniczenia siewstwa wirusa spowodowanych przez adenowirus psów typ 2,
    • w celu zapobiegania wystąpieniu objawów klinicznych, leukopenii oraz siewstwu wirusa spowodowanych przez parwowirus psów, 
    • w celu zapobiegania wystąpieniu objawów klinicznych (wyciek z nosa i oczu) oraz ograniczenia siewstwa wirusa spowodowanych przez wirus parainfluenzy psów,
    • w celu zapobiegania wystąpieniu objawów klinicznych, zakażeniom oraz siewstwu z moczem spowodowanych przez L .interrogans serogrupa Australis serowar Bratislava,
    • w celu zapobiegania wystąpieniu objawów klinicznych, siewstwu z moczem oraz ograniczenia zakażeń spowodowanych przez L. interrogans, serogrupa Canicola serowar Canicola i L. interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae serowar Icterohaemorrhagiae i
    • w celu zapobiegania wystąpienie objawów klinicznych, ograniczenia zakażeń oraz siewstwa z moczem spowodowanych przez L. kirschneri serogrupa Grippotyphosa serowar Grippotyphosa.

  Czas powstania odporności:

    • 3 tygodnie po pierwszym szczepieniu dla CDV, CAV, CPV,
    • 3 tygodnie po zakończeniu szczepień podstawowych dla CPiV i
    • 4 tygodnie po zakończeniu szczepień podstawowych dla Leptospir

  Czas trwania odporności: 
  Co najmniej trzy lata po zakończeniu szczepienia podstawowego dla wirusa nosówki psów, adenowirusa psów typu1, adenowirusa psów typu 2 i parwowirusa psów. Czas trwania odporności przeciw CAV-2 nie był ustalony w zakażeniach doświadczalnych, jednak  wykazano, że 3 lata po szczepieniu wciąż obecne są przeciwciała przeciw CAV-2. Ochronna odpowiedź immunologiczna przeciw CAV-2 związanego z chorobami układu oddechowego trwa co najmniej 3 lata. 
  Co najmniej jeden rok po zakończeniu szczepienia podstawowego dla wirusa parainfluenzy psów i Leptospir.

  Przeciwwskazania
  Brak.

  Specjalne ostrzeżenia
  Dobra odpowiedź immunologiczna zależy od pełnej kompetencji układu odpornościowego. Immunokompetencja zwierząt może być osłabiona przez wiele czynników włączając zły stan zdrowia, stan odżywienia, czynniki genetyczne, stosowana równocześnie terapia innymi lekami i stres. 
  Odpowiedź immunologiczna na komponenty szczepionki CDV, CAV i CPV może być opóźniona ze względu na interferencję z przeciwciałami matczynymi. Udowodniono jednak właściwości ochronne szczepionki na doświadczalne zakażenie wirusowe w przypadku obecności przeciwciał matczynych przeciw CDV, CAV i CPV na poziomie równym lub wyższym od spotykanego w warunkach terenowych. W sytuacji gdy spodziewany jest wysoki poziom przeciwciał matczynych, schemat szczepień powinien być odpowiednio zaplanowany. 
  Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
  Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
  Żywe atenuowane szczepy wirusów szczepionkowych CAV-2, CPiV i CPV-2b mogą być wydalane przez zaszczepione psy; wykazano wydalanie CPV do 10 dni. Jednakże, ze względu na niską patogenność tych szczepów, nie ma potrzeby unikania kontaktu psów zaszczepionych z nieszczepionymi psami i kotami domowymi. Szczep CPV-2b wirusa szczepionkowego nie był badany u i innych ssaków mięsożernych (poza psami i kotami domowymi), które są wrażliwe na parwowirus psów i dlatego szczepione psy powinny być odizolowane od innych gatunków.

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:
  Po przypadkowej samoiniekcji niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
  Nie dotyczy.

  Zdarzenia niepożądane
  Psy: 

  Często

  (1 do 10 zwierząt/100 leczonych zwierząt):

  obrzęk w miejscu iniekcji1

  Rzadko

  (1 do 10 zwierząt/10 000 leczonych zwierząt):

  reakcja nadwrażliwości(anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs krążeniowy, zapaść, duszność, duszność, wymioty)

  brak łaknienia, spadek aktywności

  Bardzo rzadko

  (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

  hipertermia, apatia, złe samopoczucie

  anemia hemolityczna o podłożu immunologicznym, trombocytopenia o podłożu immunologicznym, zapalenie wielostawowe o podłożu immunologicznym

  1Przejściowy obrzęk (do 5 cm), który może być bolesny, ciepły lub zaczerwieniony. Każdy taki obrzęk zanika samoczynnie lub wyraźnie się zmniejsza do 14 dni po szczepieniu. 
  2W przypadku wystąpienia takiej reakcji należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe. Takie reakcje mogą rozwinąć się w poważniejszy stan, który może zagrażać życiu.

  Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

  Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności
  Ciąża i laktacja:
  Może być stosowany w drugiej i trzeciej fazie ciąży. Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego we wczesnym okresie ciąży i w laktacji nie zostało określone.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki stosowanej jednocześnie z innym weterynaryjnym produktem leczniczym, dlatego decyzja o zastosowaniu szczepionki przed lub po podaniu innego weterynaryjnego produktu leczniczego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Wścieklizna:
  Jeżeli ochrona przed wścieklizną jest wymagana:
  Pierwsza dawka: Versican Plus DHPPi/L4 od 8-9 tygodnia życia
  Druga dawka: Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 tygodnie później, ale nie przed 12 tygodniem życia.

  Skuteczność przeciw wściekliźnie została udowodniona w badaniach laboratoryjnych po pierwszej dawce szczepionki podawanej od 12 tygodnia życia. Jednak w badaniach terenowych u 10% sero-negatywnych psów nie wykazano serokonwersji (> 0,1 j.m./ml) 3-4 tygodnie po pierwszym szczepieniu przeciw wściekliźnie. Niektóre zwierzęta nie wykazują miana >0,5 j.m./ml po pierwszym szczepieniu. Miano przeciwciał obniża się po 3-letnim okresie trwania odporności, jednak podczas badań wykazano, że psy są chronione. W przypadku podróży w rejony zagrożone lub poza obszar UE, lekarz weterynarii może chcieć zastosować dodatkowe szczepienia przeciw wściekliźnie po 12 tygodniu życia, aby zapewnić, że zaszczepione psy mają miano przeciwciał ≥ 0,5 j.m./ml, które jest uważane za wystarczająco chroniące i które spełnia wymagania dotyczące podróży (miano przeciwciał ≥ 0,5 j.m./ml). 

  W razie potrzeby, psy młodsze niż 8-tygodniowe mogą zostać zaszczepione, ponieważ bezpieczeństwo Versican Plus DHPPi/L4R zostało wykazane u 6-tygodniowych psów.

  Droga podania i dawkowanie
  Podanie podskórne.

  Dawkowanie i droga podania: 
  Aseptycznie rozpuścić liofilizat w zawiesinie. Mocno wstrząsnąć i natychmiast podać całą zawartość (1 ml) produktu po rekonstytucji.
  Wygląd szczepionki po rekonstytucji: różowawy lub żółtawy kolor z lekką opalescencją.

  Schemat szczepienia podstawowego: 
  Dwie dawki Versican Plus DHPPi/L4 w odstępie 3-4 tygodni od 6 tygodnia życia.

  Szczepienia przypominające: 
  Pojedyncza dawka szczepionki Versican Plus DHPPi/L4 powinna być podawana co trzy lata. Powtarzanie szczepień co roku jest wymagane dla parainfluenzy i Leptospir. Dlatego co roku można podawać jedną dawkę kompatybilnej szczepionki Versican Plus Pi/L4, jeżeli jest to wymagane.

  Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)
  Nie obserwowano innych zdarzeń niepożądanych, poza tymi wymienionymi w punkcie 3.6 po podaniu 10-krotnie większej dawki szczepionki. Jednakże u niewielkiej liczby zwierząt obserwowano ból pojawiający się natychmiast w miejscu iniekcji po podaniu dawki 10-krotnie większej.

  Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności
  Nie dotyczy.

  Okresy karencji
  Nie dotyczy

 • Kod ATCvet: QI07AI02

  Szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodparniania zdrowych szczeniąt i psów przeciw chorobom wywoływanym przez wirus nosówki psów, parwowirus psów, adenowirus psów , typ 1 i 2, wirus parainfluenzy psów, Leptospira interrogans serogrupa Australis serowar Bratislava, Leptospira interrogans serogrupa Canicola serowar Canicola, Leptospira kirschneri serogrupa Grippotyphosa serowar Grippotyphosa i Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serowar Icterohaemorrhagiae.

 • Główne niezgodności farmaceutyczne
  Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

  Okres ważności
  Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności rekonstytucji zgodnie z instrukcją: zużyć natychmiast.

  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C–8°C).
  Nie zamrażać.
  Chronić przed światłem.

  Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Fiolka ze szkła typu I zawierająca 1 dawkę liofilizatu, zamykana korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym kapslem.
  Fiolka ze szkła typu I zawierająca 1 ml zawiesiny, zamykana korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym kapslem.

  Wielkości opakowań:
  Pudełko plastikowe zawierające 25 fiolek (1-dawkowych) liofilizatu i 25 fiolek (1 ml) zawiesiny.
  Pudełko plastikowe zawierające 50 fiolek (1-dawkowych) liofilizatu i 50 fiolek (1 ml) zawiesiny.
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów
  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
  Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

 • Zoetis Belgium

 • Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07/05/2014.