Polska

Versifel FeLV

Versifel FeLV zawiesina do wstrzykiwań dla kotów

Wydawany z przepisu lekarza – Rp 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Zawiesina do wstrzykiwań
Lekko opalizująca, zawiesina do wstrzykiwań

Rozwiń wszystkie
 • Każda dawka (1 ml) zawiera: 

  Substancja czynna:

  Inaktywowany wirus białaczki kotów (FeLV) podtyp A, B i C (szczep Kawakami-Theilen) z podjednostką  antygenu gp 70, indukującą przeciwciała przeciw gp-70               GMT ≥ 8,1 log2*

  * określona na podstawie badania mocy u myszy (przeciwciała anty-gp 70, GMT  - średnia geometryczna miana przeciwciał)

  Adiuwanty:

  Quil A                                                                                                                                    20 µg

  Cholesterol                                                                                                                             20 µg

  DDA (dimetylo-dioktadecylo amoniowy bromek)                                                                        10 µg

  Karbomer                                                                                                                               0,5 mg

  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz sekcja "DANE FARMACEUTYCZNE / WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH"
 • Docelowe gatunki zwierząt
  Koty

  Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Czynne uodparnianie wrażliwych kotów od  9 tygodnia życia w celu zmniejszania liczby kotów zakażonych FeLV i ograniczania towarzyszących objawów klinicznych choroby.

  Brak dostępnych danych dotyczących badań w celu wykazania ochrony przeciw klinicznej postaci choroby, ale ochrona przed zakażeniem wiąże się z ochroną przed kliniczną postacią choroby.

  Odporność  pojawia się w ciągu czterech tygodni- po zakończeniu szczepienia podstawowego.

  Odporność utrzymuje się co najmniej rok po szczepieniu podstawowym i trzy lata po szczepieniu przypominającym.

  Przeciwwskazania
  Brak

  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

  Nie szczepić kotów, dla których otrzymano dodatnie wyniki w kierunku antygenu FeLV.

  Dlatego zaleca się przeprowadzenia badań w kierunku FeLV przed zastosowaniem produktu.

  Brak dostępnych danych dotyczących skuteczności produktu w przypadku obecności przeciwciał matczynych.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Nie dotyczy

  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

  Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Często obserwuje się małe podskórne obrzęki w miejscu podania (średnica zazwyczaj nie przekracza 10 mm, maksymalnie 20 mm), którym bardzo rzadko przez krótki okres może towarzyszyć dyskomfort i/lub ból.  Większość tych obrzęków ustępuje w ciągu krótkiego okresu (2 tygodnie). Niewielki odsetek  obrzęków może pozostać wyczuwalny przez 1- 2 miesiące, jednakże są one w tym czasie bardzo małe. 

  Po pierwszym podaniu podskórnym u gatunków docelowych często dochodzi do przejściowego wzrostu temperatury (do 40,5°C po przedawkowaniu); taki wzrost temperatury jest jednak krótkotrwały (powrót do normy w ciągu 48 godzin). Częstotliwość i czas trwania wzrostu ciepłoty ciała są zazwyczaj niższe po kolejnych podaniach. 

  Po podaniu produktu w tym samym czasie lub jednocześnie ze szczepionką Versifel CVR przejściowy wzrost temperatury (do 40,5°C) jest częsty po pierwszym szczepieniu i trwa do 5 dni.

  Po podaniu drugiej dawki szczepionki rzadko dochodzi do przejściowego powiększenia przedłopatkowych węzłów chłonnych; po podaniu produktu węzły chłonne są nieznacznie powiększone (0,5 cm średnicy) i są wykrywane jedynie podczas palpacji tego obszaru..

  Bardzo rzadko tuż po szczepieniu występuje łagodna lub umiarkowana, krótkotrwała depresja, zazwyczaj ustępująca w ciągu 24 godzin; nie ma to negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt.

  Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak: biegunka lub brak apetytu.

  W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja alergiczna. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy zastosować odpowiednie leczenie.

  Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu  leczenia)
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
  • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

  Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie stosować u kotów w okresie ciąży i laktacji.

  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być zmieszana z Versifel CVR i zastosowana w tym samym miejscu podania lub może być podawana w tym samym dniu co Versifel CVR, w różnych miejscach podania.

  Brak dostępnych danych dotyczących czasu trwania odporności Versifel FeLV, jeżeli produkt został podany równocześnie z Versifel CVR.  Należy to uwzględnić podczas ustalania następnych terminów szczepienia.

  Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym oprócz produktu wymienionego powyżej. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

  Dawkowanie i droga podawania
  Podanie podskórne

  Przed użyciem należy wstrząsnąć zawartość fiolki.

  Szczepienie podstawowe:
  Kotom od 9 tygodnia życia należy podać podskórnie dwie dawki szczepionki w odstępie 3-4 tygodni. 

  Szczepienie powtórne:
  Pojedynczą dawkę przypominającą należy podać 1 rok po zakończeniu szczepienia podstawowego. Kolejne, pojedyncze dawki przypominające należy podawać kotom, co 3 lata.

  Przy podaniu w tym samym czasie szczepionki Versifel CVR, należy zastosować jedną dawkę szczepionki Versifel FeLV w opisany powyżej sposób.  Pojedyncza dawka szczepionki Versifel CVR powinna być następnie podana w inne miejsce w iniekcji podskórnej. 

  Przy jednoczesnym podaniu Versifel CVR, zawartość fiolki tej szczepionki należy rozpuścić przy użyciu zawartości jednej fiolki Versifel FeLV, zamiast rozpuszczalnika. Po zmieszaniu, zawartość fiolki powinna mieć wygląd lekko zabarwionej (różowej/pomarańczowej) nieprzezroczystej zawiesiny. Zmieszane szczepionki powinny być podane niezwłocznie w iniekcji podskórnej.

  Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Po przedawkowaniu większy odsetek zwierząt może być narażony na przejściowy wzrost temperatury mierzonej rektalnie (do 40,5°C). Jednak ten przejściowy wzrost temperatury jest krótkotrwały (ustępuje w ciągu 48 godzin). Częstotliwość i czas trwania wzrostu temperatury jest zazwyczaj mniejszy po podaniu kolejnych pojedynczych dawek.

  W laboratoryjnych badaniach dotyczących przedawkowania, w których stosowano podwójną (2 ml) zalecaną dawkę, obrzęk w miejscu podania (średnica maksymalnie do 21 mm) rozwinął się u większej grupy zwierząt. Większość tych obrzęków ustąpiła w krótkim okresie (w czasie 2 tygodni). U nieznacznie większego odsetka zwierząt obrzęk pozostał wyczuwalny przez 1-2 miesiące, ale przez ten czas był bardzo mały.

  Okres (-y) karencji
  Nie dotyczy.

 • Grupa farmakoterapeutyczna: produkty immunologiczne dla kotowatych, inaktywowana szczepionka wirusowa dla kotów
  kod ATCvet: QI06AA01 

  Szczepienie u zdrowych kotów stymuluje czynną odporność przeciw zakażeniom FeLV.

 • Wykaz substancji pomocniczych
  Quil A
  Cholesterol
  DDA (dimetylo-dioktadecylo amoniowy bromek)
  Karbomer
  Roztwór chlorku sodu buforowany fosforanami

  Niezgodności farmaceutyczne
  Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być mieszana i podawana równocześnie z Versifel CVR. Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

  Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata
  Okres ważności  po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast

  Specjalne środki ostrożności  podczas przechowywania
  Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2˚C - 8˚C).

  Nie zamrażać.

  Chronić przed światłem.

  Rodzaj  i skład opakowania bezpośredniego
  Jednodawkowe, szklane fiolki Typu I (Ph. Eur.) zamykane gumowym korkiem (Ph. Eur.) i aluminiowym wieczkiem.

  Wielkość opakowań:

  Przezroczyste, plastikowe pudełka zawierające 10 x 1 ml

  Przezroczyste, plastikowe pudełka zawierające 25 x 1 ml

  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub  pochodzących z niego odpadów
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Zoetis Polska Sp. z o.o.
  ul. Postępu 17B
  02-676 Warszawa